Uppsnabbat trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 20 mars 2020

Månadsrapport februari

Den milda vintern har bidragit till ett lägre kollektivt resande och att färre enkelbiljetter sålts vilket har påverkat intäkterna negativt. Det uppvägs delvis av att bränslekostnaderna varit lägre än budget på grund av världsoljepriser. Ackumulerat resultat överensstämmer därför i stort sett med budget.

Prioritering av fastighetsinvesteringsbehov

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt på dagens möte att godkänna förvaltningens förslag på prioritering av fastighetsinvesteringar för 2021-2030. De fastighetsinvesteringar som förvaltningen Trafik och samhälle har identifierat är: bussdepå Enköping, reglerplats Uppsala, tågdepå, spårvagnsdepå och slavdepå i Uppsala. Fastighets- och servicenämnden kommer därefter göra en sammanfattande bedömning av Region Uppsalas totala fastighetsinvesteringsbehov utifrån ett fastighetsägarperspektiv. Regionstyrelsen ansvarar därefter för att göra en slutgiltig prioritering inför beslut i regionfullmäktige.

Särskild kollektivtrafik

Till särskild kollektivtrafik räknas alla samhällsbetalda resor, dvs sjukresor, färdtjänst och skoltrafik. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden gav inför 2020 ett uppdrag till förvaltningen Trafik och samhälle att ta fram ett förslag för ökad samordning av särskilda transporter mellan regionen och kommunerna. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden godkände på dagens möte förvaltningens förslag på process för samordning av särskild kollektivtrafik utifrån hur den ska organiseras och genomföras.