Uppsnabbat trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 25 maj 2020

Tertialrapport januari – april 2020

Trafik och samhälle redovisar ett ackumulerat resultat till och med mars 2020 som är 75,3 miljoner kronor sämre än budget, till största delen beroende på det biljettintäktsborttall som skett till följd av Coronakrisen. För april 2020 är inkomstbortfallet på grund av Corona -45,7 miljoner kronor för lägre biljettintäkter samt kostnadsökningen på grund av transporter av covid-19 patienter i sjuktransporter 1 miljon kronor. Förvaltningens årsprognos landar på -313,4 miljoner kronor. I den beräknade årsprognosen ingår inte det ökade statsbidraget eftersom det är oklart hur stor del av branschens totalt 3 miljarder som Region Uppsala får.

Principer för trafikreduktioner som en konsekvens av Corona

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden informerades om olika principer för trafikreduktion som av kostnadsskäl kan genomföras vid behov.

Frångå trafikplaneringsprinciper: Vid en trafikreduktion kan trafiken i många fall glesas i lågtrafik som kvällar och nätter utan att kapaciteten totalt sett blir för låg. Denna typ av reduktion bedöms ha begränsad påverkan för resenärer samtidigt som attraktiviteten minskar för hela linjen.

Ta bort parallell trafik: Viss kollektivtrafik som bedrivs parallellt med annan kollektivtrafik kan tas bort. Detta ger färre och i vissa fall dyrare resor för resenärer då trafik från vissa hållplatser försvinner.

Ta bort resmöjligheter: Ta bort trafik så att det inte längre går att åka med kollektivtrafiken mellan vissa platser påverkar inte bara tillgänglighet utan även intäkter i samhället.

Eventuella trafikförändringar kan göras som omedelbara (under året), närliggande (från 2021 och framåt) och/eller långsiktiga (från 2022) reduktioner.

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 2020-2030

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden antog förvaltningens förslag på nytt trafikförsörjningsprogram. Som regional kollektivtrafikmyndighet ansvarar Region Uppsala för att upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram enligt lagen om kollektivtrafik. Hittills har två trafikförsörjningsprogram fastställts. Trafik och samhälle har under 2019 genomfört ett internt arbete med att uppdatera programmet i form av en mindre revidering med ett fåtal nya tillägg.

Samråd gällande förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram har genomförts under november 2019-mars 2020 med vissa korrigeringar som följd.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet innefattar mål och åtgärder för att öka hållbar utveckling i länet. Programmet redovisar bland annat en hållbarhetsbedömning av mål och strategier utifrån de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Programmet innefattar barnperspektivets vikt inom kollektivtrafikutvecklingen, åtgärder för att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning samt strategier för att uppnå ett jämlikt kollektivtrafiksystem i länet.