Uppsnabbat vårdstyrelsen 17 juni 2020

Prognos på minus 76,5 miljoner kronor

I spåren av arbetet med coronaviruset är nu den ekonomiska prognosen för vårdstyrelsen, och dess förvaltningar Folktandvården och Nära vård och hälsa, minus 76,5 miljoner kronor för år 2020.

Prognosen avviker negativt mot budget med 91 miljoner kronor. Vårdstyrelsen lämnar en prognos på plus 13,5 miljoner kronor. Folktandvården lämnar en prognos på minus 20 miljoner kronor. Nära vård och hälsa lämnar en prognos på minus 70 miljoner kronor. Avvikelserna beror till stor del, enligt tjänsteutlåtandet, på situationen med covid-19.

Revisorer får svar om nettokostnadsutvecklingen

Vid sitt möte klubbade vårdstyrelsen ett svar till Region Uppsalas revisorer, om regionens nettokostnadsutveckling. Bakgrunden är att Region Uppsalas revisorer, genom KPMG, har granskat regionens nettokostnadsutveckling. Syftet med granskningen är att se om regionens styrning och kontroll är tillräcklig. Granskningen avser sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen, de övergripande analyserna gäller regionen som helhet.

Den övergripande slutsatsen från revisorerna är att det pågår ett arbete med beslutade åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans, men de ekonomiska effekterna av beslutade åtgärder under 2019 har uteblivit.

I sitt svar skriver vårdstyrelsen bland annat att de håller med revisorerna om att det behövs ett fortsatt systematiskt arbete för en ekonomi i balans. Vårdstyrelsen har bland annat lämnat uppdrag till förvaltningarna Nära vård och hälsa och Folktandvården att analysera effektiviteten och produktiviteten i sina verksamheter, och komma med förbättringsförslag.

Vårdstyrelsen beslutade också att hälso- och sjukvårdsdirektören ska ta fram en plan för det fortsatta arbetet med att implementera rapportens slutsatser.

Som vanligt kan revisorernas rapport och svaret läsas i sin helhet på Region Uppsalas webbplats. Detta under Demokrati och insyn, Politik, Vårdstyrelsen och dagens datum.