Uppsnabbat vårdstyrelsen 26 maj 2020

Ekonomisk prognos på minus 59,5 miljoner kronor

Den ekonomiska prognosen efter april månad för vårdstyrelsens egen verksamhet och dess förvaltningar är minus 59,5 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse mot budget på 74,1 miljoner kronor.

Nära vård och hälsa minskar sina intäkter jämfört med budget för perioden, produktionen har förändrats genom att all drop-in verksamhet pausat vilket leder till färre fysiska besök. Samtidigt har många fysiska besök ersatts av digitala vårdmöten till en lägre ersättning, eller av telefonbesök som inte genererar någon besöksersättning. Årsprognosen för Nära vård och hälsa enligt huvudscenariot är ett underskott på 50 miljoner kronor.

Folktandvården har en kraftigt minskad besöksvolym till följd av anpassning av verksamheten till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ökat antal återbud och därmed minskade intäkter. Årsprognosen för Folktandvården enligt huvudscenariot är ett underskott på 20 miljoner kronor.

Längre intervall mellan tandundersökningar

Det tillåtna intervallet mellan tandundersökningar för barn och unga förlängs tillfälligt till 36 månader. Från och med den 1 januari 2023 ska tandvården återgå till dagens 24 månaders undersökningsintervall. Detta beslutade vårdstyrelsen vid sitt möte.

Bakgrunden är, enligt tjänsteutlåtandet, den pågående situationen med det nya coronaviruset som orsakar covid-19. Pandemin innebär att tandvården har fått brist på nödvändiga resurser för att undersöka barn och unga i lågriskgrupper, så kallade "friska patienter". Enligt dagens regelverk ska det inte gå mer tid än 24 månader mellan undersökningarna för att ersättning ska betalas ut, därefter listas patienten av och ersättningen uteblir helt.

Därför fattade vårdstyrelsen dagens beslut. Barn och unga i högriskgrupper ska fortsatt prioriteras, de kommer även i nuvarande situation att få stödbehandling.

Ledningskontoret för Nära vård och hälsa föreslås samlas igen

I september 2017 röstade regionfullmäktige för att förvaltningarna Primärvården och Hälsa och habilitering skulle slås ihop, resultatet blev från den 1 januari 2018 Nära vård och hälsa. Från våren 2018 etablerades ett samlat ledningskontor för den nya förvaltningen på Dragarbrunnsgatan, men nya verksamhetsuppdrag och krav på nya funktioner innebar att ledningskontoret snabbt blev för trångt. Därtill dömde en skyddsrond ut bristen på dagsljus för vissa medarbetare och reducerade antalet arbetsplatser.

Därför har Nära vård och hälsa sedan våren 2019 ett splittrat ledningskontor, med arbetsplatser både på Dragarbrunnsgatan och Kungsgärdet. Något som enligt handlingarna i ärendet påverkat arbetsmiljön negativt.

Nu har dock hyresvärden på Dragarbrunnsgatan kommit med ett förslag som innebär att Nära vård och hälsa kan få hyra mer yta och åter få ett samlat ledningskontor på samma plats. Det är fastighets- och servicenämnden som fattar beslut om en ny inhyrning, men vid sitt möte ställde sig vårdstyrelsen nu bakom förslaget. Förutsatt att man finner nya hyresgäster på Kungsgärdet innebär förslaget därtill att lösningen blir billigare, hyran för Nära vård och hälsa minskas med drygt en halv miljon kronor på årsbasis.