Uppsnabbat vårdstyrelsen 27 februari 2020

Höjda ersättningar till barnmorskemottagningar

Flera barnmorskemottagningar i Uppsala län kommer att få höjd ersättning från den 1 april. Vårdstyrelsen beslutade att ersättningsmodellen som styr hur mycket pengar som betalas ut ska ändras.

Ändringen innebär att alla mottagningar får samma grundersättning, så kallade kapiteringsersättningen. Utöver detta får vissa mottagningar extra ersättning, som räknas fram utifrån socioekonomiska faktorer. Det gäller till exempel mottagningar med en större andel utlandsfödda, vilket kan medföra fler tolkbesök, som kan ta längre tid att genomföra.

Enligt de tidigare reglerna gjordes det avdrag i grundersättningen hos de barnmorskemottagningar som ansågs ha lättare patienter. Detta avdrag försvinner nu, vilket innebär att några mottagningar kommer att få mer pengar än tidigare.

Enligt Region Uppsalas beräkningar kommer det nya systemet innebära att barnmorskemottagningarna i länet tillförs 3,4 miljoner kronor extra per år jämfört med tidigare.

Initiativ om etiska riktlinjer vid val av vårdgivare avslogs

(S) föreslog i ett initiativärende att Region Uppsala skulle ta fram en etisk riktlinje för vårdgivare. Förslaget lades fram mot bakgrund av att vårdcentraler rapporterat om patienter som inte godtar att träffa en specifik profession eller som efterfrågar att bli bokad till personer av ett visst kön eller ursprung.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen ska patienter erbjudas en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvård inom primärvården. Detta är inte en rättighet utan ett erbjudande. Om en person vägrar undersökas eller behandlas av en person på grund av kön, etniskt ursprung, trosuppfattning eller liknande anses den personen avstå från vård. Därför behövs ingen etisk riktlinje. Att ta fram en etisk riktlinje kan ses som ett accepterande av att det förekommer att patienter diskriminerar personal. Enligt tjänsteutlåtandet kan det däremot finnas anledning att informera medarbetarna om vad som gäller när patienter ställer sådana krav.

Mot bakgrund av detta beslutade vårdstyrelsen att avslå förslaget men gav i uppdrag åt hälso- och sjukvårdsdirektören att se till att berörda verksamheter har tillräcklig information för att tryggt agera utifrån gällande regler.