Vårdstyrelsen 1 oktober

Uppdraget för mobila närvårdsteam ses över

Uppdraget för de mobila närvårdsteamen kan utökas i framtiden. Vårdstyrelsen beslutade att ta fram en plan för hur verksamheten kan utvecklas så att fler invånare kan nås av teamens insatser. Frågan om att ha ett team stationerat på akutmottagningen ska övervägas.

Planen ska redovisas på vårdstyrelsens sammanträde i december.

Initiativ om piloter för ökad tillgänglighet avslogs

(S) föreslog i ett initiativärende att Region Uppsala skulle inleda ett arbete som syftar till att vårdcentralerna ska komma tillrätta med brister i tillgängligheten. Detta skulle kunna genomföras i form av pilotprojekt vid ett par vårdcentraler, där resultatet kan användas som goda exempel för andra vårdcentraler.

Vårdstyrelsen ansåg att intentionen i initiativet var lovvärd, men beslutade att avslå det mot bakgrund av att vårdverksamheterna fortfarande befinner sig i en ansträngd situation. Att i ett sådant läge införa ytterligare åtgärder, vid sidan om det utvecklingsarbete som redan pågår, blir alltför många frågor för förvaltningen att arbeta med samtidigt.

Extraersättningar med anledning av covid-19 ska följas upp

(S) väckte vid vårdstyrelsens förra sammanträde ett initiativ där man föreslog att en analys ska göras av effekterna på vården hos de vårdgivare som fått extra besöksersättning under våren och sommaren.

Vårdstyrelsen beslutade att bifalla förslaget. En redovisning ska göras till vårdstyrelsens sammanträde i december.

Justerade priser hos Folktandvården

Vårdstyrelsen fattade beslut om uppräkning av prislistan för 2021 hos Folktandvården. De flesta åtgärderna inklusive avtalspriser för Frisktandvård höjs med 3 procent jämfört med priserna för 2020. Specialisttandvårdens åtgärdsprislista räknas upp med plus 2,3 procent.