Initiativ om piloter för ökad tillgänglighet avslogs

(S) föreslog i ett initiativärende att Region Uppsala skulle inleda ett arbete som syftar till att vårdcentralerna ska komma tillrätta med brister i tillgängligheten. Detta skulle kunna genomföras i form av pilotprojekt vid ett par vårdcentraler, där resultatet kan användas som goda exempel för andra vårdcentraler.

Vårdstyrelsen ansåg att intentionen i initiativet var lovvärd, men beslutade att avslå det mot bakgrund av att vårdverksamheterna fortfarande befinner sig i en ansträngd situation. Att i ett sådant läge införa ytterligare åtgärder, vid sidan om det utvecklingsarbete som redan pågår, blir alltför många frågor för förvaltningen att arbeta med samtidigt.