Vårdstyrelsen 23 november 2020

Färre trycksår och förbättrade hygienrutiner

Region Uppsala har minskat trycksår som uppkommit under sjukhusvård, enligt den löpande uppföljning som sker av patientsäkerheten. Mätningar i mars och augusti visar att dessa har minskat i omfattning från 9,3 procent förra året till 7,6 procent i år.

Även de basala hygienrutinerna har förbättrats. Andelen tillfällen med korrekta hygienrutiner och klädregler har ökat från 61,9 procent år 2019 till 82,9 procent detta år. Med anledning av att insjuknandet i covid-19 nu ökar genomförs det sedan vecka 46 veckovisa mätningar av basala hygien- och klädregler och följsamhetsmålet är höjt till 100 procent.

Vårdstyrelsen lade informationen till handlingarna.

Ändringar i förfrågningsunderlag för vårdcentral

Vårdstyrelsen fastställde ändringar i förfrågningsunderlaget för vårdcentral.

En av nyheterna är att vårdcentralerna ska ha öppettider som bättre motsvarar den listade befolkningens behov. De fasta tider som gäller idag försvinner därför som krav.

Antalet listade patienter ska vidare styra hur många timmar i veckan som en vårdcentral håller öppet. Vid upp till 4000 listade patienter ska en vårdcentral ha öppet minst 40 timmar i veckan och vid fler listade ökar öppettiden till 45 timmar per vecka.


En annan nyhet är att den lägsta nivån för bemanning ska vara minst en specialist i allmänmedicin. Detta införs för att vårdcentralen ska kunna ta emot akut sjuka patienter men också kunna utfärda vårdintyg enligt lagen om psykisk tvångsvård och utfärda dödsbevis. Skärpningen av kravet ska också stärka den nära vården där en ökande grupp av multisjuka äldre beräknas ha behov av primärvård.


Ersättningen för digitala vårdmöten i form av videomöten ska höjas till samma nivå som vid fysiska besök. En genomgång har visat att tidsåtgången i stort sett motsvarar ett fysiskt besök, vilket är uppgifter som inte fanns som underlag när vårdstyrelsen fattade sitt senaste ersättningsbeslut.

Den så kallade kapiteringsersättningen som betalas ut till vårdcentralerna i förhållande till antalet listade patienter höjs med 4,1 procent. 

Det nya förfrågningsunderlaget börjar gälla den 1 januari 2021.

Hälso- och sjukvårdsdirektören fick också i uppdrag att arbeta vidare med en analys av hur digital vård kan utvecklas och ersättas från 2022.  

(S ) reserverade sig och yrkade på att besöksersättningen minskas med 10 procent och att överskottet istället läggs på kapiteringsersättningen. Vidare ville de att annan verksamhet som en vårdcentral vill bedriva utanför uppdraget inte ska inkräkta på avtalat uppdrag och att samråd ska ske mellan Region Uppsala och vårdcentralen innan den inleder annan verksamhet i anslutning till uppdraget. De yrkade också på att en skrivning ska läggas till i förfrågningsunderlaget som tydliggör att eventuell konkurrerande bisyssla hos vårdgivarens personal först ska godkännas av beställaren.

Vidare ville (S) att andelen av CNI, det vill säga ersättning som ges utifrån socioekonomiska faktorer, ska öka i ersättningen till vårdcentralerna och att annan verksamhet som vårdcentralen bedriver utanför ramen för uppdraget inte heller får inkräkta på vården eller påverka integriteten för de patienter som omfattas av uppdraget.

De yrkade också på att förfrågningsunderlagen ska kompletteras med att vårdgivarens personal som utför tjänsterna ska erbjudas kollektivavtalsliknande villkor när det gäller exempelvis lön, tjänstepension och arbetsskadeförsäkring.

Även (V) reserverade sig och yrkade på (S) förslag. Yrkandena avslogs.

Ändringar i förfrågningsunderlag för barnmorskemottagning

Vårdstyrelsen fastställde ändringar i förfrågningsunderlaget för barnmorskemottagning.

Ansvaret för att erbjuda stöd vid förlossningsrädsla har blivit tydligare liksom ansvaret för att anordna föräldrautbildning. Dessutom förlängs uppdraget för eftervård från 12 till 16 veckor efter förlossning.

Krav på att mottagningarna ska ha öppet under minst 40 timmar per vecka införs också.

Den så kallade kapiteringsersättningen som betalas ut till barnmorskemottagningarna för gravida som listat sig på mottagningen höjs med 2,9 procent. Besöksersättningen höjs lika mycket.

Det nya förfrågningsunderlaget börjar gälla den 1 januari 2021.

(S) yrkade på att förfrågningsunderlagen ska kompletteras med att vårdgivarens personal som utför tjänsterna ska erbjudas kollektivavtalsliknande villkor när det gäller exempelvis lön, tjänstepension och arbetsskadeförsäkring. Yrkandet avslogs.

(S) och (V) reserverade sig.

Ändringar i förfrågningsunderlag för privat psykoterapi

Vårdstyrelsen fastställde ändringar i förfrågningsunderlaget för privat psykoterapi. Bland annat ändras avtalsperioden som idag är fyra år till att gälla tillsvidare. Den som levererar vården ska kunna lämna avtalet med en uppsägningstid på sex månader. Region Uppsala kan säga upp avtalet om det finns en politisk önskan om detta, med ett års uppsägningstid.

Förändringen ska minska administrationen och öka möjligheten att planera verksamheten mer långsiktigt.

Det har också gjorts tydligare att blivande och nyblivna föräldrar ska kunna remitteras till privat psykoterapi utan att lida av ångestsyndrom eller ätstörning: de två områden som vårdvalet omfattar.

Sessionsersättningen räknas upp med cirka 17 procent efter att ha legat på samma nivå sedan 2012. För individuell- och gruppterapi höjs ersättningen med 150 kronor per tillfälle.

Det nya förfrågningsunderlaget börjar gälla den 1 januari 2021.

(S) yrkade på att förfrågningsunderlagen ska kompletteras med att vårdgivarens personal som utför tjänsterna ska erbjudas kollektivavtalsliknande villkor när det gäller exempelvis lön, tjänstepension och arbetsskadeförsäkring. Yrkandet avslogs.

(S) och (V) reserverade sig. 

Tandvårdsfilialen i Skärplinge läggs ned

Den filial inom folktandvården som funnits i Skärplinge sedan 1995 avvecklas nu. Det beslutade vårdstyrelsen under sitt sammanträde. Verksamheten har bemannats med chef och personal från Skutskär och tar i dagsläget emot barn och unga upp till 23 års ålder.

Enheten bemannas med tandhygienist en dag per vecka och totalt utförs cirka 750 undersökningar per år. Om behovet av behandling är större så hänvisas patienten i första hand till Skutskärs folktandvård. Många unga vuxna har dock valt att få all sin behandling i Tierp, Skutskär eller Gävle.

Vårdstyrelsens beslut grundas dels i att ny tandläkarutrustning och inredning behöver köpas in för att kunna fortsätta genomföra undersökningar. Totalt kostar det 650 000 kronor att ersätta gammal och trasig utrustning. Det låga patientunderlaget har också gjort att det är svårt att fylla tiden med annan patient vid avbokningar.

Patienter från Skärplinge ska fortsätta att erbjudas omhändertagande vid klinikerna i Skutskär eller Tierp.

(SD) yrkade på avslag och reserverade sig mot beslutet.

Initiativ om tryggare och jämlikare sjukvård besvarat

Socialdemokraterna hade väckt ett initiativärende om att göra tillägg i det förfrågningsunderlag som tagits fram för vårdcentraler och barnmorskemottagningar. De ville att vårdgivarens personal ska erbjudas kollektivavtalsliknande villkor, att lokaler och utrustning endast får användas till vård inom regionavtalet om vårdkö föreligger och att regionens patienter ska ha företräde framför exempelvis försäkringspatienter.

De föreslog också att vårdgivaren ska kunna redovisa kvalitetsmått om detta efterfrågas och att jämförande statistik för länets vårdgivare ska tas fram så att vårdtagarna ska kunna göra upplysta val.

Vårdstyrelsen beslutade att besvara ärendet, bland annat mot bakgrund av att det redan finns en med en skrivning om kollektivavtalsliknande villkor i förfrågningsunderlaget. Lokaler och utrustning får också endast användas till annan vård än det avtalet gäller, så länge det inte inverkar negativt på kvaliteten på åtagandet.

Sedan har Region Uppsala tillgång till egna kvalitetsmått och kan när som helst följa upp hur leverantörens utför uppdraget. En möjlighet att jämföra mottagningar finns redan via vantetider.se och den nationella patientenkäten: patientenkat.se.

(S) reserverade sig med hänvisning till att ärendet ska beviljas och yrkade på avslag.