Initiativ om tryggare och jämlikare sjukvård besvarat

Socialdemokraterna hade väckt ett initiativärende om att göra tillägg i det förfrågningsunderlag som tagits fram för vårdcentraler och barnmorskemottagningar. De ville att vårdgivarens personal ska erbjudas kollektivavtalsliknande villkor, att lokaler och utrustning endast får användas till vård inom regionavtalet om vårdkö föreligger och att regionens patienter ska ha företräde framför exempelvis försäkringspatienter.

De föreslog också att vårdgivaren ska kunna redovisa kvalitetsmått om detta efterfrågas och att jämförande statistik för länets vårdgivare ska tas fram så att vårdtagarna ska kunna göra upplysta val.

Vårdstyrelsen beslutade att besvara ärendet, bland annat mot bakgrund av att det redan finns en med en skrivning om kollektivavtalsliknande villkor i förfrågningsunderlaget. Lokaler och utrustning får också endast användas till annan vård än det avtalet gäller, så länge det inte inverkar negativt på kvaliteten på åtagandet.

Sedan har Region Uppsala tillgång till egna kvalitetsmått och kan när som helst följa upp hur leverantörens utför uppdraget. En möjlighet att jämföra mottagningar finns redan via vantetider.se och den nationella patientenkäten: patientenkat.se.

(S) reserverade sig med hänvisning till att ärendet ska beviljas och yrkade på avslag.