Riktlinje för biologisk mångfald antagen

Vid sitt möte på tisdagen antog fastighets- och servicenämnden en riktlinje för biologisk mångfald, som omfattar de grönområden som Region Uppsala förvaltar (med undantag av de som sköts av Upplandsstiftelsen). Riktlinjen är ett uppdrag till Fastighet och service, som bland annat framgår av Region Uppsalas miljöprogram 2018 – 2022 samt av Regionplan och budget 2019.

Av riktlinjen framgår att det ska finnas tillgängliga och attraktiva grönytor i form av sociala platser i närhet till Region Uppsalas lokaler, samt att den biologiska mångfalden i grönytorna ska bevaras och helst förstärkas.

Bland de generella åtgärderna finns sådant som att använda inhemska buskar och trädslag, bekämpa invasiva arter och att använda växter som är värdefulla för pollinatörer.