Interpellation om försäkringspatienter besvarad

Neil Ormerod (V) ställde en interpellation om patientsäkerhetsrisker som följer av privatiseringar av sjukvården, som besvarades av ordföranden i utskottet för hälso- och sjukvård, Björn-Owe Björk (KD). Ormerod anser att det finns en risk att patienter med privata sjukförsäkringar går före i kön om vården inte ges av en offentlig vårdgivare. Interpellanten nämner att både Myndigheten för vård och omsorgsanalys och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) funnit att väntetiden skiljer mellan patienter som har privat sjukvårdsförsäkring, där de med privat försäkring får vård snabbare.

Det är de äldre som är mest utsatta för corona och som har fått begränsa sig mest under pandemin. Då ska de inte riskera att halka ner i kön på grund av ökad privatisering, skriver han.
Fråga:
Vilka åtgärder tänker du vidta för att eliminera de patientssäkerhetsrisker förenat med privat sjukvård som Vårdanalys och IVO har identifierat, alltså att patienter med sjukvårdsförsäkring ges företräde till sjukvården istället för den med störst behov?
Svar:
När det gäller den första frågan om patienters eventuella företräde till hälso- och sjukvård så är principen lika för alla. Det innebär att den som har störst behov av hälso- och sjukvård ska prioriteras, vilket är i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen.
Det stämmer att Myndigheten för vård och omsorgsanalys i en rapport från i mars angivit att personer med sjukvårdsförsäkringar får vård snabbare i Sverige, men utan att de samtidigt har hittat några tydliga skäl till detta. Myndigheten skriver i sin sammanfattning att det sannolikt inte finns några skillnader i medicinska behov mellan försäkringspatienter och övriga patienter, men det finns heller ingen fördjupad undersökning som pekar mot att detta är ett faktum, att hänvisa till.
De skriver också att det är svårt att entydigt visa hur patienter i den offentligt finansierade vården påverkas av privata sjukvårdsförsäkringar.
En förstudie från IVO om konsekvenser av privata sjukvårdsförsäkringar som blev klar i oktober har inte hittat något som bevisar att det finns skillnader mellan hur olika patientgrupper prioriteras. Däremot lyfter de fram att det utgör en patientsäkerhetsrisk om så skulle vara fallet. I förstudien föreslås att det bör tas fram mätbara data på hur stora riskerna med försäkringspatienter i vården är.
Socialdepartementet har nu tillsatt en särskild utredare som ska beskriva privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt föreslå åtgärder för att säkerställa vård på lika villkor. Utredningen ska redovisas senast den 30 september 2021.
Region Uppsala kommer att avvakta resultatet av utredningen och kommer följa eventuella förändringar som kan följa i lagstiftningen och även ta ställning till eventuella rekommendationer.
Fråga:
Hur ska du säkerställa att den privatisering av sjukvården som sjukhusstyrelsen har öppnat upp för inte kommer att leda till att patienter med privata sjukvårdsförsäkringar ges företräde över andra patienter med större behov? Alltså att patienter med sjukvårdsförsäkring ges företräde till sjukvården istället för den med störst behov?
Svar:
Innan Socialdepartementets utredning är klar blir det svårt att besvara fråga två då den utgår från att patienter med privata sjukvårdsförsäkringar ges företräde i sjukvården i regionen.
För det blågröna styret är det viktigaste just nu att hitta lösningar på de största problemen i vården som handlar om de omfattande köerna vi har till specialistvården, där en del av dessa beror på pandemin men där huvudproblemet är brister i effektivitet på grund av bristande produktionsstyrning och uppföljning.