Interpellation om försäkringspatienter besvarad

Marcus Wennerström (S) ställde en interpellation till ordföranden i vårdstyrelsen, Malena Ranch (MP), med bakgrund av att förekomsten av försäkringspatienter har ökat inom sjukvården. Han lyfter fram att över en halv miljon svenskar tecknat en privat sjukvårdsförsäkring och menar att det finns åtskilliga exempel där försäkringspatienter har fått prioritet framför ”vanliga ” patienter.
Vidare skriver han att Socialdemokraterna ser det som en självklarhet att vårdcentralerna endast tar emot försäkringspatienter om man först har lyckats arbeta bort eventuella köer till besök och behandlingar.
Fråga:
Vilka åtgärder avser du att vidta för att säkerställa att försäkringspatienter inte tränger undan andra patienter på vårdcentralerna?
Svar:
Grundprincipen i svensk hälso- och sjukvård och därmed också i Region Uppsala, är att vården ska ges efter behov och på lika villkor för hela befolkningen. Det är hälsotillståndet som ska avgöra vårdinsatsen.
Det finns krav i förfrågningsunderlaget för LOV vårdcentral respektive barnmorskemottagning som reglerar vårdcentralernas rätt att bedriva annan verksamhet vilket innebär att vårdgivarna har rätt att bedriva annan verksamhet om den inte inverkar negativt på kvaliteten på vårduppdraget.
Vårdstyrelsen följer tillgängligheten för vårdgivarna för det uppdrag de utför åt Region Uppsala. Det finns inga indikationer på att den typen av undanträngningseffekter som lyfts i interpellationen har förekommit eller förekommer i vårt län. Men eftersom de avtal vårdstyrelsen skriver med vårdgivare inte omfattar någon klausul som förhindrar vårdgivare att också skriva avtal med andra uppdragsgivare kan vi inte utesluta att en vårdgivare i teorin kan komma att prioritera bland sina uppdragsgivares patienter.
Om Region Uppsala skulle få en indikation på att vårdgivare inte fullföljer sitt uppdrag så inleds en fördjupad uppföljning av vårdgivaren. De senaste åren har arbetet med uppföljning utvecklats. Vi genomför både planerad fördjupad uppföljning med bland annat journalgranskningar och uppföljning på indikation – dvs om det inkommer synpunkter och klagomål på en verksamhet.
Vetskapen om att det finns en tillgänglig hälso- och sjukvård av god kvalitet när den behövs är viktig för att människor ska känna tillit och acceptera principen för gemensam finansiering med skattemedel – och minska intresset för privata sjukvårdsförsäkringar. Bara misstanken om att hälso- och sjukvårdslagen inte följs är förödande för tilliten till hälso- och sjukvården.