Region Uppsalas delårsrapport godkändes

Region Uppsalas delårsrapport för januari till augusti 2020 godkändes av regionfullmäktige under deras möte. Region Uppsala gör ett resultat på plus 215 miljoner kronor för perioden.

I delårsrapporten följs ett antal indikatorer upp, som visar hur Region Uppsala når sina mål. Vad gäller de strategiska målen anses fyra uppnås (så som ”God och jämlik hälsa”), medan fyra strategiska mål delvis uppnås. Två av de strategiska målen nås ej.

Kopplade till de strategiska målen finns också 70 uppdrag som styrelser och nämnder ska genomföra under året. Uppdragen beskriver vad Region Uppsala ska göra för att närma sig de strategiska målen. Bedömningen är att 60 uppdrag kommer att genomföras under året och att sex kommer att genomföras delvis. Fyra uppdrag kommer inte att kunna genomföras. Anledningen till att vissa uppdrag inte genomförs eller bara delvis genomförs är att verksamheten behövt fokusera på arbetet med covid-19.