Uppsnabbat regionstyrelsen 22 december

Prognos på plus 389 miljoner kronor för Region Uppsala

Det prognostiserade årsresultatet per november, enligt balanskravet, uppgår till plus 389 miljoner kronor för Region Uppsala. Detta är 344 miljoner kronor bättre än budget, och en förbättring jämfört med föregående månads prognos med 278 miljoner kronor. Orsaken till detta är framför allt att prognosen har justerats med ersättningar från staten för merkostnader för arbetet med covid-19.

Det finns fortfarande en osäkerhet kring vilka effekter coronapandemin kommer att ha på verksamheten under resterande året, och även på lite längre sikt.

Region Uppsala har antagit en suicidpreventiv strategi

Vid sitt möte antog regionstyrelsen en suicidpreventiv strategi för åren 2021 – 2030. I december 2021 ska regiondirektören ge en redovisning för regionstyrelsen av genomförandet av strategin inom Region Uppsala.

Bakgrunden är (enligt ärendets handlingar) en situation där i genomsnitt 52 personer i Uppsala län tar sitt liv varje år, en siffra som varit oförändrad de senaste tjugo åren. Den föreliggande strategin är en vidareutveckling av Region Stockholms suicidpreventiva strategi, som är uppbyggd på ett vetenskapligt kunskapsunderlag framtaget av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska Institutet.

Övergripande målsättningar är bland annat att minska förekomsten av både suicid och suicidförsök i Uppsala län.

Region Uppsala ingår i SKR:s planering för gemensam upphandling av hyrpersonal

Region Uppsala ska delta i planeringen inför gemensam upphandling av hyrpersonal, tillsammans med övriga regioner i Sverige. Detta beslutade regionstyrelsen.

Bakgrunden är det arbete som har bedrivits på Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att minska beroendet av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården. Målet är att kostnaden för inhyrd personal ska utgöra högst 2 procent av regionernas samlade personalkostnader inom hälso- och sjukvård, ett mål som även Region Uppsala antagit.

Ett nästa steg skulle kunna vara att ingå i en gemensam upphandling av bemanningstjänster när det gäller sjuksköterskor och läkare. Detta arbete ska ledas av SKR och finansieras och genomföras gemensamt av de regioner som väljer att delta. Ett gemensamt ramavtal för hyrpersonal kan, enligt handlingarna, leda till att regionerna blir en starkare och tydligare kravställare. Det kan också bidra till färre direktupphandlingar och lägre kostnader.

Finansieringen av projektledningen under 2021 sker genom att de medverkande regionerna fördelar kostnaden emellan sig. Projektet leds av en projektledare på heltid under ett år. Till projektet knyts sedan expertis inom upphandling och juridik, samt en kommunikatör och en administrativ resurs på deltid.

(SD) lämnade ett särskilt yttrande. 

Verksamhetsuppdrag och budget klubbade

Vid sitt möte fastställde regionstyrelsen sin verksamhetsplan och budgeten för år 2021. Ramarna för budgeten har klubbats av regionfullmäktige. Liksom tidigare är regionstyrelsens uppdrag bland annat att leda och samordna Region Uppsalas verksamhet och ekonomi, att följa upp och rapportera till regionfullmäktige, att bereda ärenden för regionfullmäktige och att ansvara för att besluten genomförs.

Av beslutet framgår bland annat att regionkontoret anslås cirka 414,7 miljoner kronor (här finns bland att löner och hyra). Drygt 116 miljoner anslås till så kallade centrala avgifter, här finns bidrag till föreningar, försäkringar och avgift till SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Totalt har regionstyrelsen en ekonomisk ram på drygt 349,5 miljoner kronor (här finns också stora intäkter på över 300 miljoner kronor genom finansförvaltningen).

(SD) och Simon Alm (-) lämnade särskilt yttrande.

Regionala utvecklingsanslag fördelade

Vid sitt möte godkände regionstyrelsen fördelningen av utvecklingsanslagen (sammanlagt drygt 6,2 miljoner kronor) för år 2021, liksom medlems- och serviceavgifter. Den stora posten för medlems- och serviceavgifter är anslaget till Upplandsstiftelsen på drygt 21,4 miljoner kronor. Därutöver fördelas drygt 1,5 miljoner kronor till bland annat Mälardalsrådet, EIT Health och Stockholmsregionens Europaförening.

Vad gäller utvecklingsanslag får bland annat STUNS cirka 1,6 miljoner kronor, Uppsala Innovation Centre (UIC) drygt 1,2 miljoner kronor och STUNS Life Science drygt 1,1 miljoner kronor.

Vid ett tidigare beslut i november tilldelades även Almi Företagspartner Uppsala AB pengar, drygt 8,5 miljoner kronor för år 2021.

Region Uppsala antar nollvision för våld i nära relationer

En nollvision för våld i nära relationer – detta har nu Region Uppsala antagit efter beslut av regionstyrelsen. Beslutet togs i samband med en återrapportering kring Handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck.

Handlingsplanen ska bidra till att Region Uppsalas medarbetare ger ett bra stöd och professionell vård i situationer där hedersrelaterat våld och förtryck förekommer eller misstänks förekomma. Uppföljningen visar att handlingsplanens aktiviteter pågår, och att medarbetare har tillgång till kunskap, rutiner och stöd i det dagliga arbetet för att ge en professionell vård och för att upptäcka och hantera allvarliga händelser.

Däremot påtalar flera verksamheter att samverkan internt, mellan olika enheter och förvaltningar, men även externt med andra aktörer skulle behöva en tydligare övergripande samordning. För att förstärka det länsövergripande arbetet har därför regiondirektören nu fått i uppdrag att utreda förutsättningar för hur Region Uppsala kan samarbete med andra aktörer i civilsamhället – exempelvis Tjejers Rätt i Samhället, TRIS.

Regionkontoret har också tillsammans med länsstyrelsen påbörjat dialoger kring hur ett samarbete skulle kunna se ut, och även bjudit in representanter att delta i samrådet Mäns våld mot kvinnor.
Antagandet av en nollvision innebär att mål ska utvecklas på såväl kort som lång sikt, och detta arbete ska genomsyra all verksamhet i Region Uppsala för att få stopp på våld i nära relationer.

(S) och (V) yrkade på att regiondirektören skulle få i uppdrag att revidera handlingsplanen, samt återkomma med en handlingsplan för hur nollvisionen för våld i nära relationer ska förverkligas. Detta avslogs med hänvisning till att det redan ligger i ärendet, vilket (S) och (V) reserverade sig mot.

Åtgärdsplan för hantering av vårdskuld antagen

Region Uppsala har fått del av regeringens särskilda medel för att hantera den uppskjutna vården under coronapandemin – för Region Uppsalas del rör det sig om 148 miljoner kronor.
En kartläggning har genomförts utifrån en analys av statistik, samt inhämtande av underlag från de olika förvaltningarna. Resultatet visar att kostnaderna för att hantera vårdskulden är mycket högre än de medel som regeringen har tilldelat Region Uppsala.

Merparten av kostnaderna för att åtgärda vårdskulden kan härledas till operation. De verksamhetsområden som har störst beräknad vårdskuld uttryckt i pengar är ortopedi (57 miljoner kronor), kirurgi (33 miljoner kronor) samt neurokirurgi och neurologi (21 miljoner kronor).

Vid sitt möte godkände nu regionstyrelsen den föreslagna handlingsplanen för vårdskulden och fördelningen av de medel som regionen har fått. Fördelningen innebär i korthet att Akademiska sjukhuset får 82 miljoner kronor och Lasarettet i Enköping 12 miljoner kronor. Vårdstyrelsen får 4 miljoner kronor för köp av utredningar inom funktionshinderområdet. Sjukhusstyrelsen får särskilda pengar för att utöka beställningarna och teckna tilläggsavtal för ortopedi och handkirurgi, det rör sig om 60 miljoner kronor fördelat på två år.

(S) ville se en delvis annorlunda fördelning, bland annat vad gäller de 60 miljonerna till sjukhusstyrelsen. Detta avslogs vilket (S) reserverade sig mot.

Även (V) yrkade på en delvis annorlunda fördelning, där pengar bland annat skulle gå till försök med sex timmars arbetsdag på Lasarettet i Enköping. Detta avslogs vilket (V) reserverade sig mot.

Ersättning för vaccination klar

Region Uppsala kommer att ersätta varje utförd vaccination mot covid-19 med 200 kronor, såväl privata vaccinatörer som egna vaccinatörer får denna summa. För en vaccinering som kräver två doser blir ersättningen alltså totalt 400 kronor. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte.

Bakgrunden är att staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har kommit överens om förutsättningarna för genomförande av vaccinering mot covid-19. Staten står för finansiering och regionen arbetar med att förbereda för vaccinationerna. Målsättningen är att boende i Sverige som är över 18 år ska erbjudas vaccinering mot covid-19 under det första halvåret 2021.

Överenskommelsen innebär att staten kommer att ersätta regionerna med 275 kronor per given dos vaccin som registrerats i det nationella vaccinationsregistret. För en vaccinering som kräver två doser blir alltså ersättningen totalt 550 kronor.

Mellanskillnaden mellan vad Region Uppsala får av staten och vad Region Uppsala ersätter vaccinatörerna med ska finansiera centrala kostnader, så som personal, IT, lokaler, transporter till vaccinationsställen, bortforsling av vaccinationsavfall, central förvaring av vaccin, vaccinationskit med mera.

Initiativ om utökad samtalsstöd fick svar

Salima Korshed (V) och Neil Ormerod (V) inkom i november med ett initiativ om bland annat utökat samtalsstöd till Region Uppsalas medarbetare. Initiativtagarna önskade också redovisningar bland annat av hur företagshälsovården jobbar med att stötta personal som jobbar med coronapandemin.

Svaret innehåller en redovisning av de insatser som görs, och tar även upp frågan om sparade semesterdagar. I vanliga fall måste en medarbetare ta ut 20 dagars semester under året, resterande får sparas, dock inte mer än maximalt 30 dagar. Men i somras slöts ett avtal för de medarbetare som fick återkallad semester, de får spara upp till 35 dagar utan att behöva ta ut semestern i pengar.

Med hänvisning till det arbete som bedrivs i frågan ansågs initiativet besvarat. (V) och (S) ansåg dock att initiativet skulle bifallas, och reserverade sig mot att så inte blev fallet. 

Initiativ om arbetsmiljöarbete fick svar

Neil Ormerod (V) inkom i november med ett initiativärende kring Region Uppsalas arbetsmiljöarbete. Frånsett redovisningar av bland annat hur anmälningar om arbetsskador till Arbetsmiljöverket hanteras föreslog Neil Ormerod även att regiondirektören skulle få i uppdrag att bjuda in huvudskyddsombuden och arbetstagarorganisationerna till överläggningar om hur samverkan om arbetsmiljöfrågor kan utvecklas och hur den ömsesidiga tilliten parterna emellan kan fördjupas.

I svaret finns en genomgång av det systematiska miljöarbetet och hur det är organiserat, med hänvisning till det avslogs initiativet om att regiondirektören borde bjuda in till särskilt möte. Detta reserverade sig (V) och (S) mot. 

IVO får svar angående läkare på särskilt boende

IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, har riktat kritik mot samtliga svenska regioner, i samband med coronapandemin (Region Värmland och Gotland hade för få patienter för att bedömas). Kritiken har bland annat berört läkarkontakten på de kommunala särskilda boendena, exempelvis att det förekommit läkarbedömning endast över telefon.

Nu har Region Uppsala svarat IVO och konstaterar bland annat att IVO:s tillsyn av den nu aktuella vården har varit värdefull för regionens förbättringsarbete. Åtgärder har vidtagits för att undanröja de brister som framkommit under tillsynen.

Region Uppsala accepterar IVO:s resultat men har ett antal invändningar. Bland annat att IVO drar slutsatsen att om en åtgärd inte är dokumenterad så har den inte utförts. Här är Region Uppsalas bild att det har skett mycket arbete under stor tidspress under våren, och att det inte är troligt att alla åtgärder har dokumenterats tydligt i läkarjournalen.

Region Uppsala har påbörjat och planerar att vidta flera åtgärder med anledning av resultatet från IVO:s tillsyn. Bland annat har förvaltningen Nära vård och hälsa tagit fram en checklista för vad som ingår i en SÄBO-läkares uppdrag.

Den som vill läsa hela Region Uppsalas svar finner det i handlingarna till regionstyrelsen.