Åtgärdsplan för hantering av vårdskuld antagen

Region Uppsala har fått del av regeringens särskilda medel för att hantera den uppskjutna vården under coronapandemin – för Region Uppsalas del rör det sig om 148 miljoner kronor.
En kartläggning har genomförts utifrån en analys av statistik, samt inhämtande av underlag från de olika förvaltningarna. Resultatet visar att kostnaderna för att hantera vårdskulden är mycket högre än de medel som regeringen har tilldelat Region Uppsala.

Merparten av kostnaderna för att åtgärda vårdskulden kan härledas till operation. De verksamhetsområden som har störst beräknad vårdskuld uttryckt i pengar är ortopedi (57 miljoner kronor), kirurgi (33 miljoner kronor) samt neurokirurgi och neurologi (21 miljoner kronor).

Vid sitt möte godkände nu regionstyrelsen den föreslagna handlingsplanen för vårdskulden och fördelningen av de medel som regionen har fått. Fördelningen innebär i korthet att Akademiska sjukhuset får 82 miljoner kronor och Lasarettet i Enköping 12 miljoner kronor. Vårdstyrelsen får 4 miljoner kronor för köp av utredningar inom funktionshinderområdet. Sjukhusstyrelsen får särskilda pengar för att utöka beställningarna och teckna tilläggsavtal för ortopedi och handkirurgi, det rör sig om 60 miljoner kronor fördelat på två år.

(S) ville se en delvis annorlunda fördelning, bland annat vad gäller de 60 miljonerna till sjukhusstyrelsen. Detta avslogs vilket (S) reserverade sig mot.

Även (V) yrkade på en delvis annorlunda fördelning, där pengar bland annat skulle gå till försök med sex timmars arbetsdag på Lasarettet i Enköping. Detta avslogs vilket (V) reserverade sig mot.