Initiativ om arbetsmiljöarbete fick svar

Neil Ormerod (V) inkom i november med ett initiativärende kring Region Uppsalas arbetsmiljöarbete. Frånsett redovisningar av bland annat hur anmälningar om arbetsskador till Arbetsmiljöverket hanteras föreslog Neil Ormerod även att regiondirektören skulle få i uppdrag att bjuda in huvudskyddsombuden och arbetstagarorganisationerna till överläggningar om hur samverkan om arbetsmiljöfrågor kan utvecklas och hur den ömsesidiga tilliten parterna emellan kan fördjupas.

I svaret finns en genomgång av det systematiska miljöarbetet och hur det är organiserat, med hänvisning till det avslogs initiativet om att regiondirektören borde bjuda in till särskilt möte. Detta reserverade sig (V) och (S) mot.