IVO får svar angående läkare på särskilt boende

IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, har riktat kritik mot samtliga svenska regioner, i samband med coronapandemin (Region Värmland och Gotland hade för få patienter för att bedömas). Kritiken har bland annat berört läkarkontakten på de kommunala särskilda boendena, exempelvis att det förekommit läkarbedömning endast över telefon.

Nu har Region Uppsala svarat IVO och konstaterar bland annat att IVO:s tillsyn av den nu aktuella vården har varit värdefull för regionens förbättringsarbete. Åtgärder har vidtagits för att undanröja de brister som framkommit under tillsynen.

Region Uppsala accepterar IVO:s resultat men har ett antal invändningar. Bland annat att IVO drar slutsatsen att om en åtgärd inte är dokumenterad så har den inte utförts. Här är Region Uppsalas bild att det har skett mycket arbete under stor tidspress under våren, och att det inte är troligt att alla åtgärder har dokumenterats tydligt i läkarjournalen.

Region Uppsala har påbörjat och planerar att vidta flera åtgärder med anledning av resultatet från IVO:s tillsyn. Bland annat har förvaltningen Nära vård och hälsa tagit fram en checklista för vad som ingår i en SÄBO-läkares uppdrag.

Den som vill läsa hela Region Uppsalas svar finner det i handlingarna till regionstyrelsen.