Region Uppsala antar nollvision för våld i nära relationer

En nollvision för våld i nära relationer – detta har nu Region Uppsala antagit efter beslut av regionstyrelsen. Beslutet togs i samband med en återrapportering kring Handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck.

Handlingsplanen ska bidra till att Region Uppsalas medarbetare ger ett bra stöd och professionell vård i situationer där hedersrelaterat våld och förtryck förekommer eller misstänks förekomma. Uppföljningen visar att handlingsplanens aktiviteter pågår, och att medarbetare har tillgång till kunskap, rutiner och stöd i det dagliga arbetet för att ge en professionell vård och för att upptäcka och hantera allvarliga händelser.

Däremot påtalar flera verksamheter att samverkan internt, mellan olika enheter och förvaltningar, men även externt med andra aktörer skulle behöva en tydligare övergripande samordning. För att förstärka det länsövergripande arbetet har därför regiondirektören nu fått i uppdrag att utreda förutsättningar för hur Region Uppsala kan samarbete med andra aktörer i civilsamhället – exempelvis Tjejers Rätt i Samhället, TRIS.

Regionkontoret har också tillsammans med länsstyrelsen påbörjat dialoger kring hur ett samarbete skulle kunna se ut, och även bjudit in representanter att delta i samrådet Mäns våld mot kvinnor.
Antagandet av en nollvision innebär att mål ska utvecklas på såväl kort som lång sikt, och detta arbete ska genomsyra all verksamhet i Region Uppsala för att få stopp på våld i nära relationer.

(S) och (V) yrkade på att regiondirektören skulle få i uppdrag att revidera handlingsplanen, samt återkomma med en handlingsplan för hur nollvisionen för våld i nära relationer ska förverkligas. Detta avslogs med hänvisning till att det redan ligger i ärendet, vilket (S) och (V) reserverade sig mot.