Region Uppsala ingår i SKR:s planering för gemensam upphandling av hyrpersonal

Region Uppsala ska delta i planeringen inför gemensam upphandling av hyrpersonal, tillsammans med övriga regioner i Sverige. Detta beslutade regionstyrelsen.

Bakgrunden är det arbete som har bedrivits på Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att minska beroendet av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården. Målet är att kostnaden för inhyrd personal ska utgöra högst 2 procent av regionernas samlade personalkostnader inom hälso- och sjukvård, ett mål som även Region Uppsala antagit.

Ett nästa steg skulle kunna vara att ingå i en gemensam upphandling av bemanningstjänster när det gäller sjuksköterskor och läkare. Detta arbete ska ledas av SKR och finansieras och genomföras gemensamt av de regioner som väljer att delta. Ett gemensamt ramavtal för hyrpersonal kan, enligt handlingarna, leda till att regionerna blir en starkare och tydligare kravställare. Det kan också bidra till färre direktupphandlingar och lägre kostnader.

Finansieringen av projektledningen under 2021 sker genom att de medverkande regionerna fördelar kostnaden emellan sig. Projektet leds av en projektledare på heltid under ett år. Till projektet knyts sedan expertis inom upphandling och juridik, samt en kommunikatör och en administrativ resurs på deltid.

(SD) lämnade ett särskilt yttrande.