Uppsnabbat regionstyrelsen 24 november 2020

Prognos på plus 111 miljoner kronor

Det prognostiserade årsresultatet per oktober, enligt balanskravet, uppgår till plus 111 miljoner kronor. Detta är 65 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen innebär därtill en förbättring jämfört med föregående prognos med 316 miljoner kronor. Det beror på att prognosen nu justerats med en bedömd ersättning för merkostnader för covid-19.

Det finns fortfarande en stor osäkerhet gällande vilka effekter coronapandemin kommer att ha på verksamheten, både på kort sikt och på lite längre sikt. Ytterligare prognosförändringar, utifrån hur läget förändras, kan därmed komma att ske.

Initiativ om situationen på akuten får svar

Helena Proos (S) och Vivianne Macdisi (S) inkom i september med ett initiativärende till regionstyrelsen. Där föreslog de att sjukhusstyrelsen skulle uppmanas att ta fram en handlingsplan för att komma till rätta med situationen vid akuten på Akademiska sjukhuset. Handlingsplanen skulle återrapporteras till regionstyrelsen.

I svaret poängteras att det redan pågår ett arbete vad gäller situationen på akuten, och att initiativ av det här slaget ska ställas till rätt nivå – i det här fallet sjukhusstyrelsen. I enlighet med arbetsmiljöhandboken ska arbetet med riskbedömning och framtagande av handlingsplan göras på akuten. Därför avslogs initiativet. 

(S) och (V) reserverade sig mot detta beslut.      

Initiativ om distansarbete besvarat

Neil Ormerod (V) och Salima Korshed (V) inkom i september med ett initiativ kring distansarbete till regionstyrelsen. De ville bland annat se en redovisning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet utförs när fler jobbar oftare i en hemmiljö. De ville också se förslag på hur arbetstagarna kan få ett fullgott försäkringsskydd vid hemarbete.

Av svaret framgår bland annat att det är chefen som ska arbeta systematiskt med arbetsmiljön även vid distansarbete. Stöd- och vägledningsmaterial finns framtaget, och det finns bland annat möjlighet att låna hem datorskärm. Vad gäller försäkringsskyddet är det sämre vid arbete hemifrån, något som Region Uppsala enligt svaret inte kan göra något åt, då det bland annat regleras genom Socialförsäkringsbalken.

Frånsett redovisningen av arbetsmiljöarbetet avslogs initiativet med hänvisning till ärendebeskrivningen.

(V) reserverade sig mot beslutet.

Drygt 8,5 miljoner kronor till Almi Företagspartner Uppsala AB

Vid sitt möte klubbade regionstyrelsen ett anslag till Almi Företagspartner Uppsala AB på 8 567 000 kronor, därtill antogs också ägaranvisningen.

Region Uppsala och Almi Företagspartner AB driver gemensamt det regionala utvecklingsbolaget Almi Företagspartner Uppsala AB (Almi Uppsala). Konstruktionen används av Almi över hela Sverige. Moderbolaget Almi innehar minst 51 procent av antalet aktier i Almi Uppsala, och Region Uppsala högst 49 procent.

Varje år genomförs en dialog mellan den statliga ägaren (Almi Företagspartner AB) och den regionala ägaren (Region Uppsala) som mynnar ut i en ägaranvisning till bolaget. Ägaranvisningen anger vilka tjänster som ska erbjudas och till vilken målgrupp. Det allmänna syftet med Almi är att bidra till näringslivets utveckling, bland annat genom rådgivning och finansiering. Almi fungerar som ett komplement till den privata marknaden (exempelvis banker).

Av årets ägaranvisning framgår bland annat att Almi Uppsala ska bidra till ett jämställt företagande, och utveckling och kommersialisering av företag med kunskapsintensiva affärsidéer – till exempel genom samverkan med science parks, inkubatorer och andra akademiska miljöer. Bolaget ska också följa utvecklingen av den pågående coronapandemin, och inom ramen för sitt uppdrag anpassa verksamheten efter de förändrade behov hos företagen som pandemin kan föranleda.

Då även moderbolaget bidrar till finansieringen så ligger årets anslag till Almi Uppsala på cirka 17,5 miljoner kronor.

Simon Alm (-) och (SD) yrkade på återremiss eller avslag, med anledning av vissa formuleringar om vilka företagare som prioriteras. De reserverade sig mot beslutet. 

Pengar från klimatväxling ska underlätta digitalisering

Sedan tidigare har Region Uppsala ett system med klimatväxling. Systemet innebär en höjning av priset för flygresor (inklusive priset för transport till och från flygplatsen) med 30 procent. Dessa pengar används sedan till satsningar som är bra för miljön.

2018 drog systemet in 504 000 kronor som främst användes för att ta fram filmer som sporrade till ett ökat användande av digitala möten, istället för resor. 2019 drog systemet in 317 000 kronor, som i huvudsak gick till att uppdatera förvaltningarnas utrustning för digitala möten.

För 2020 beräknas systemet med klimatväxling bara dra in runt 40 000 kronor. Den pågående pandemin har kraftigt minskat resandet och användningen av Skype och Teams har under perioden januari - juni 2020 ökat med 3 600 procent jämfört med perioden januari - juni 2019. Vid sitt möte bestämde nu regionstyrelsen att 2020 års pengar från klimatväxling ska gå till åtgärder som ska underlätta digitalisering, i enlighet med intentionerna i Region Uppsalas miljöprogram. Man beslutade också att beslut om denna fördelning framöver kommer att delegeras till regiondirektören, och att fördelningen ska redovisas i Region Uppsalas miljöredovisning.           

Region Uppsala tecknar partnerskap med flera organisationer

Vid sitt möte på tisdagen klubbade regionstyrelsen ett flertal så kallade idéburna offentliga partnerskap med olika organisationer, som samarbetar med Region Uppsala inom flera viktiga områden. Partnerskapen gäller för åren 2021 - 2024. Region Uppsala stödjer också ett antal organisationer med verksamhetsbidrag.  

I grund och botten handlar förändringarna om att Region Uppsala önskar långsiktiga samarbetsformer med organisationer inom idéburen sektor, där regionen och organisationerna gemensamt tar ansvar för en utveckling som ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin och med Agenda 2030 (FN:s 17 globala mål för en långsiktigt hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och miljömässigt).

I de fall det finns en ömsesidig struktur och ett aktivt arbete parterna emellan så har Region Uppsala strävat efter partnerskap, snarare än att stödja med bidrag. Partnerskapen gäller för åren 2021 - 2024 och omfattar flera organisationer.

RF-SISU Uppland är en – de företräder 72 specialidrottsförbund och omkring 1 200 idrottsföreningar inom Uppsala län, samt Norrtälje och Sigtuna kommuner. För år 2021 handlar det om drygt 5,2 miljoner kronor (beloppet räknas upp årligen i enlighet med reglerna för detta). Barnombudet i Uppsala län är en strategisk samordningsfunktion i länet som bidrar till och kompletterar Region Uppsalas ansvarstagande för barnrätt. Här avsätter Region Uppsala medel om 974 000 kronor för år 2021 (med årlig uppräkning).

Funktionsrätt Uppsala län är en annan organisation där Region Uppsala nu ingår offentligt partnerskap. Funktionsrätt Uppsala län representerar ett femtiotal organisationer och arbetar aktivt med ett länsövergripande perspektiv för att förändra och förbättra levnadsvillkoren för människor med funktionsnedsättningar (samt deras närstående och anhöriga). Arbetet handlar bland annat om att åstadkomma tillgänglighet och förändringar i samhället, som inkluderar alla människor på lika villkor. För år 2021 finns här medel på drygt 4,7 miljoner kronor avsatta, med årlig uppräkning.

Utöver detta får ett antal organisationer verksamhetsbidrag. Det gäller Adoptionscentrum Uppland (treårig överenskommelse, 182 000 kronor för år 2021). Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF Öst, är en annan aktuell organisation (treårig överenskommelse, 812 000 kronor för år 2021). Uppsala läns nykterhetsförbund får även de verksamhetsbidrag (treårig överenskommelse, 322 000 kronor för år 2021). Slutligen får Friluftsfrämjandet Region Mälardalen ett treårigt verksamhetsbidrag, 397 000 kronor för år 2021.

(S) yrkade på återremiss vad gäller partnerskapet med Barnombudet i Uppsala län, och reserverade sig mot beslutet i denna del. 

Region Uppsala fortsätter stödja Uppsala Health Summit

Region Uppsala kommer att fortsätta att vara en samverkanspart i Uppsala Health Summit även för åren 2022 – 2024. Bidraget från regionen uppgår till 1 050 000 kronor under denna period, och gäller under förutsättning av att även övriga parter bidrar med finansiering. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte.

Uppsala Health Summit (UHS) är en internationell arena i Uppsala för inbjudna beslutsfattare, opinionsbildare och experter. Syftet är att stimulera en tvärvetenskaplig dialog om möjligheterna att förbättra vård och hälsa, genom att ta tillvara forskningsresultat och innovationer.

UHS är ett projekt som skapades 2012 och backas av Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Region Uppsala, Uppsala kommun, Statens veterinärmedicinska anstalt, Läkemedelsverket, Uppsala Monitoring Centre och nätverket Världsklass Uppsala.