Initiativ om distansarbete besvarat

Neil Ormerod (V) och Salima Korshed (V) inkom i september med ett initiativ kring distansarbete till regionstyrelsen. De ville bland annat se en redovisning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet utförs när fler jobbar oftare i en hemmiljö. De ville också se förslag på hur arbetstagarna kan få ett fullgott försäkringsskydd vid hemarbete.

Av svaret framgår bland annat att det är chefen som ska arbeta systematiskt med arbetsmiljön även vid distansarbete. Stöd- och vägledningsmaterial finns framtaget, och det finns bland annat möjlighet att låna hem datorskärm. Vad gäller försäkringsskyddet är det sämre vid arbete hemifrån, något som Region Uppsala enligt svaret inte kan göra något åt, då det bland annat regleras genom Socialförsäkringsbalken.

Frånsett redovisningen av arbetsmiljöarbetet avslogs initiativet med hänvisning till ärendebeskrivningen.

(V) reserverade sig mot beslutet.