Initiativ om situationen på akuten får svar

Helena Proos (S) och Vivianne Macdisi (S) inkom i september med ett initiativärende till regionstyrelsen. Där föreslog de att sjukhusstyrelsen skulle uppmanas att ta fram en handlingsplan för att komma till rätta med situationen vid akuten på Akademiska sjukhuset. Handlingsplanen skulle återrapporteras till regionstyrelsen.

I svaret poängteras att det redan pågår ett arbete vad gäller situationen på akuten, och att initiativ av det här slaget ska ställas till rätt nivå – i det här fallet sjukhusstyrelsen. I enlighet med arbetsmiljöhandboken ska arbetet med riskbedömning och framtagande av handlingsplan göras på akuten. Därför avslogs initiativet. 

(S) och (V) reserverade sig mot detta beslut.