Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 14 december 2020

Prognos på cirka minus 639 miljoner kronor

Årsprognosen för Akademiska sjukhuset efter november månad uppgår till minus 596 miljoner kronor. Detta framgår av ekonomirapporten. Att resultatet är så pass mycket bättre än föregående månads resultat beror på att statlig ersättning för merkostnader till följd av covid-19 nu har räknats in i prognosen.

Prognosen för Lasarettet i Enköping ligger på plus 1,3 miljoner kronor (förbättringen mot föregående månad beror på statlig ersättning för merkostnader till följd av covid-19). Sjukhusstyrelsens egen verksamhet prognostiserar ett resultat på minus 44 miljoner kronor. Totalt uppgår alltså prognosen för sjukhusstyrelsen till cirka minus 639 miljoner kronor.

Regler för bisysslor ses över

Vid sitt möte beslutade sjukhusstyrelsen att det ska göras en översyn av tillämpningen av reglerna för bisysslor. Sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset får i uppdrag att återkomma med detta senast till sjukhusstyrelsen i februari 2021.

Åtgärdsprogram på cirka 400 miljoner kronor klubbat

Under måndagen antog sjukhusstyrelsen det åtgärdsprogram för Akademiska sjukhuset som tidigare har aviserats. Bakgrunden är att Akademiska sjukhuset under flera år gjort stora ekonomiska underskott. För att nå en ekonomi i balans om två år har sjukhuset tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram som summerar till cirka 400 miljoner kronor.

Bland åtgärderna finns att dra ner på personalkostnader, effektivisera hanteringen av medicinskt material och införa effektivare arbetssätt för att möjliggöra vård av fler riks- och regionpatienter. Totalt föreslås cirka 300 olika åtgärder.

Initiativ om transkulturell psykiatri besvarat

I oktober inkom Johan Sundman (S) med ett initiativärende om att sjukhusstyrelsen borde uttala att enheten för transkulturell psykiatri (ETP) ska finnas kvar.

Av svaret framgår att enheten inte i vanlig mening avvecklas, utan att den integreras i den affektiva sektionens övriga verksamhet. Affektiva sektionen har också, enligt svaret, låtit inventera patienterna vid ETP och kommit fram till att dessa inte genomgår en strukturerad psykiatrisk diagnostik, vilket övriga patienter vid affektiva sektionen gör. Här bör det finnas en gemensam process som innefattar patienter med svåra trauman, utan att patienter med lika behov hamnar i olika processer och därmed i olika vårdflöden.

Inom affektiva sektionen pågår nu, fortfarande enligt tjänsteutlåtandet, ett arbete med att ta fram och implementera standardiserade vårdprocesser. I samband med detta arbete ser sektionen positivt på att ETP integreras med övrig traumabehandling. Med denna redovisning ansågs initiativet besvarat.

(S) kommer att lämna ett särskilt yttrande.

Budget och uppdrag för 2021 klubbades

Vid sitt möte antog sjukhusstyrelsen verksamhetsuppdrag och budget för år 2021. Regionfullmäktige klubbar varje år Regionplan och budget (RPB) som frånsett de ekonomiska ramarna bland annat anger strategiska utvecklingsområden och indikatorer som ska följas. Detta kompletterade nu sjukhusstyrelsen med sitt eget beslut, där verksamhetsuppdraget bland annat innehåller förvaltningarnas huvudsakliga grunduppdrag och det förväntade resultatet för de årliga uppdragen.

Det övergripande målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Av verksamhetsuppdraget framgår bland mycket annat att Akademiska sjukhusets huvudsakliga verksamheter är vård, forskning och utveckling, utbildning, samt samarbete med näringslivet. De huvudsakliga verksamheterna för Lasarettet i Enköping är vård, utbildning och utveckling.

Budgeten består både av anslag till sjukhusen, samt andra kostnader och intäkter (inte minst försäljning av vård). Den totala kostnadsramen för Akademiska sjukhuset ligger på drygt 10,8 miljarder kronor. Den totala kostnadsramen för Lasarettet i Enköping ligger på cirka 651, 7 miljoner kronor.

(S) yrkade på att uppdra till sjukhusdirektören att genomföra en risk- och konsekvensanalys rörande budgetens effekter framförallt utifrån ett arbetsmiljö- respektive patientperspektiv. Detta fick avslag med hänvisning till arbetet pågår, vilket (S) reserverade sig mot.

(V) yrkade avslag på budgeten och reserverade sig till förmån för eget budgetförslag.

Psykiatriambulans införs vid Akademiska sjukhuset

Sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset får nu i uppdrag att införa en så kallad psykiatriambulans (mobil psykiatrisk akutverksamhet), detta efter beslut av sjukhusstyrelsen.

En psykiatriambulans är ett utryckningsfordon som bemannas av psykiatriutbildad personal. När någon ringer 112 på grund av psykisk ohälsa åker psykiatriambulansen ut, i stället för polisen, som annars ofta åker på sådana larm. Psykiatriambulansen åker också ut vid självmordshot och i andra situationer med koppling till misstänkt psykisk sjukdom. Psykiatriambulanser finns redan i Region Stockholm, Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

Personal kommer att behöva nyrekryteras för uppgiften. Därtill kommer uppstartskostnader, kostnader för ambulansen, kommunikationssystem, tjänstekläder och utbildning. De exakta kostnaderna är inte kända men en uppskattning är att införandet skulle kosta cirka 10 miljoner kronor det första året, och därefter strax över 9 miljoner kronor år 2 och 3. Från regeringen finns förslag på ett utökat statsbidrag till regionerna för ambulanssjukvård under 2021. Här finns dock inget beslut fattat ännu.

Sjukhusdirektören ska enligt beslutet komma med en första lägesrapport till sjukhusstyrelsens sammanträde i juni 2021. Lägesrapporten ska innehålla en redovisning av kostnader och finansiering.