Budget och uppdrag för 2021 klubbades

Vid sitt möte antog sjukhusstyrelsen verksamhetsuppdrag och budget för år 2021. Regionfullmäktige klubbar varje år Regionplan och budget (RPB) som frånsett de ekonomiska ramarna bland annat anger strategiska utvecklingsområden och indikatorer som ska följas. Detta kompletterade nu sjukhusstyrelsen med sitt eget beslut, där verksamhetsuppdraget bland annat innehåller förvaltningarnas huvudsakliga grunduppdrag och det förväntade resultatet för de årliga uppdragen.

Det övergripande målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Av verksamhetsuppdraget framgår bland mycket annat att Akademiska sjukhusets huvudsakliga verksamheter är vård, forskning och utveckling, utbildning, samt samarbete med näringslivet. De huvudsakliga verksamheterna för Lasarettet i Enköping är vård, utbildning och utveckling.

Budgeten består både av anslag till sjukhusen, samt andra kostnader och intäkter (inte minst försäljning av vård). Den totala kostnadsramen för Akademiska sjukhuset ligger på drygt 10,8 miljarder kronor. Den totala kostnadsramen för Lasarettet i Enköping ligger på cirka 651, 7 miljoner kronor.

(S) yrkade på att uppdra till sjukhusdirektören att genomföra en risk- och konsekvensanalys rörande budgetens effekter framförallt utifrån ett arbetsmiljö- respektive patientperspektiv. Detta fick avslag med hänvisning till arbetet pågår, vilket (S) reserverade sig mot.

(V) yrkade avslag på budgeten och reserverade sig till förmån för eget budgetförslag.