Initiativ om transkulturell psykiatri besvarat

I oktober inkom Johan Sundman (S) med ett initiativärende om att sjukhusstyrelsen borde uttala att enheten för transkulturell psykiatri (ETP) ska finnas kvar.

Av svaret framgår att enheten inte i vanlig mening avvecklas, utan att den integreras i den affektiva sektionens övriga verksamhet. Affektiva sektionen har också, enligt svaret, låtit inventera patienterna vid ETP och kommit fram till att dessa inte genomgår en strukturerad psykiatrisk diagnostik, vilket övriga patienter vid affektiva sektionen gör. Här bör det finnas en gemensam process som innefattar patienter med svåra trauman, utan att patienter med lika behov hamnar i olika processer och därmed i olika vårdflöden.

Inom affektiva sektionen pågår nu, fortfarande enligt tjänsteutlåtandet, ett arbete med att ta fram och implementera standardiserade vårdprocesser. I samband med detta arbete ser sektionen positivt på att ETP integreras med övrig traumabehandling. Med denna redovisning ansågs initiativet besvarat.

(S) kommer att lämna ett särskilt yttrande.