Psykiatriambulans införs vid Akademiska sjukhuset

Sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset får nu i uppdrag att införa en så kallad psykiatriambulans (mobil psykiatrisk akutverksamhet), detta efter beslut av sjukhusstyrelsen.

En psykiatriambulans är ett utryckningsfordon som bemannas av psykiatriutbildad personal. När någon ringer 112 på grund av psykisk ohälsa åker psykiatriambulansen ut, i stället för polisen, som annars ofta åker på sådana larm. Psykiatriambulansen åker också ut vid självmordshot och i andra situationer med koppling till misstänkt psykisk sjukdom. Psykiatriambulanser finns redan i Region Stockholm, Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

Personal kommer att behöva nyrekryteras för uppgiften. Därtill kommer uppstartskostnader, kostnader för ambulansen, kommunikationssystem, tjänstekläder och utbildning. De exakta kostnaderna är inte kända men en uppskattning är att införandet skulle kosta cirka 10 miljoner kronor det första året, och därefter strax över 9 miljoner kronor år 2 och 3. Från regeringen finns förslag på ett utökat statsbidrag till regionerna för ambulanssjukvård under 2021. Här finns dock inget beslut fattat ännu.

Sjukhusdirektören ska enligt beslutet komma med en första lägesrapport till sjukhusstyrelsens sammanträde i juni 2021. Lägesrapporten ska innehålla en redovisning av kostnader och finansiering.