Uppsnabbat vårdstyrelsen 15 december 2020

Verksamhetsuppdrag och budget för 2021 fastställdes

Vårdstyrelsen fastställde verksamhetsuppdrag och budget för 2020. Budgeten omfattar totalt cirka 5 miljarder kronor.   

Pilotprojekt med äldremottagningar startar

Flera av länets vårdcentraler kommer öppna äldremottagningar under nästa år. Det beslutade vårdstyrelsen.

Ett arbetssätt som kan bidra till bättre liv och hälsa för personer över 75 år med komplexa behov, ska nu utvecklas på vårdcentralerna som ska delta i ett ettårigt pilotprojekt. Tanken är att arbetssättet ska införas på alla vårdcentraler i länet från och med 2022–23 och framåt.

Mottagningarna behövs för att kunna möta de utmaningar och behov som väntar när antalet äldre personer med stora behov av vård och omsorg förväntas öka i framtiden. Arbetet ska även göras i samverkan med kommunerna och sjukhusverksamheter.

Det nya arbetssättet ska förbättra kontinuiteten och omhändertagandet och ge målgruppen en högre livskvalitet och autonomi. Genom att få anpassad vård i ett tidigare skede ska de också slippa en del akut sjukhusvård som sker idag.

Vårdcentralerna som ingår i pilotprojektet ska finnas både på landsbygd och stad och drivas av privat och offentlig sektor.

Vinnare av Hälsofrämjandepriset 2020 utsedda

Vårdstyrelsen har utsett pristagarna för 2020 års Hälsofrämjandepris. Priset belönar insatser för att utveckla ett hälsofrämjande bemötande inom hälso- och sjukvården.

2020 års pris går till:

  • Kirurgin vid Lasarettet i Enköping för införande av ett systematiskt, strukturerat och hälsoinriktat arbete för att patienterna ska vara alkohol- och tobaksfria i samband med operation (50 000 kronor).
  • Psykiatrin vid Akademiska sjukhuset för integrering av stöd för goda levnadsvanor som del i behandling och sjukdomsförebyggande (30 000 kronor).
  • Hjärtrehabiliteringen vid Akademiska sjukhuset för införande av ett systematiskt hälsoinriktat arbete med individuellt anpassad fysisk aktivitet i rehabiliteringen (20 000 kronor).

Nya LOV förfrågningsunderlag antas för vaccinering mot covid-19

Ett nytt förfrågningsunderlag har tagits fram så att privata vaccinatörer kan bistå inför vaccinering även mot covid-19. De som vill arbeta med detta måste använda vårdinformationssystemet Cosmic och kunna genomföra journalregistreringar som kan kopplas mot det nationella vaccinationsregistret.  I nuvarande avtal för vaccination mot influensa och pneumokocker inom ramen för LOV, saknas ett sådant krav.

De förfrågningsunderlag som finns för LOV vårdcentral och barnmorskemottagningar kommer att ändras så att både offentliga och privata vårdcentraler och barnmorskemottagningar kan vaccinera mot covid-19 när vaccineringarna startar igång i början av 2021.

Förstärkningar om läkarnärvaro på särskilda boenden beslutade

Vårdstyrelsen har beslutat att en tillfällig ökning av läkarinsatserna i kommunernas särskilda boenden ska kunna ske vid akut och tillfällig covid-smitta. Detta är tänkt att minska behovet av inläggning liksom påfrestningen på sjukhusets resurser. En tillfällig ökning antas också förbättra tryggheten för både äldre, anhöriga samt personal vid boendet.

Dessutom ska både omfattningen och utformningen av uppdraget med läkarinsatser i särskilda boenden ses över med återrapport till styrelsen senast i maj 2021.

Vill du veta mer?

Läs handlingar och protokoll från vårdstyrelsen 15 december.