Uppsnabbat 1 oktober 2012

2012-10-01

Remissvar om räddningstjänst

Landstingsstyrelsen har avgett ett remissvar till Uppsala kommun över en handlingsplan för räddningstjänst och förebyggande verksamhet för Tierps, Uppsalas och Östhammars kommun.

Samarbetsavtal med Skandionkliniken

Landstingsstyrelsen beslutade att ge landstingstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna avtal med Skandionkliniken.

Skandionkliniken är ett nationellt samarbetsprojekt med syftet att uppföra en världsledande klinik för cancerbehandling. Kliniken kommer att få sitt säte i Uppsala. Anläggningen är under uppförande och beräknad tid för första patientbehandling är våren 2015.

Klinikens verksamhet bygger på så kallad distribuerad kompetens, som innebär att det egna sjukhuset har det medicinska ansvaret under hela behandlingen. Verksamheten finansieras genom att landstingen som deltar i samarbetet betalar vårdavgifter enligt en självkostnadsmodell.

Rätt till heltid för deltidsanställda

Landstinget ska utreda förutsättningarna för att erbjuda heltid till samtliga deltidsanställda medarbetare som önskar heltidsanställning. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Landstinget har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare. Landstinget står inför ett kommande generationsskifte bland de anställda, samtidigt som konkurrensen om arbetskraften ökar. Rätten till heltid är en förutsättning för att landstinget ska bli framgångsrikt i arbetet med att trygga kompetensförsörjningen.

(S), (V) och (MP) lämnade ett förslag till tilläggsyrkande om att även schemaläggning och arbetsförhållanden ska utredas. Detta avslogs.

Akut omhändertagande granskat

Landstingets revisorer har genomfört en granskning av det akuta omhändertagandet inom landstingets hälso- och sjukvård.

Av rapporten framgår att akutverksamheten ur ett patientperspektiv är ändamålsenlig och effektiv. Bedömningen är att patienterna får en god och säker vård och att vården är lättillgänglig. Däremot bedöms inte verksamheten vara ändamålsenlig. Vårdenheterna samverkar inte optimalt, patienter omhändertas på fel vårdnivå och personalresurserna utnyttjas inte effektivt då patienter som kan tas omhand av sjuksköterska i stället får hjälp av läkare.

Landstingsstyrelsen gav hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att återkomma med en rapport om arbetet med det akuta omhändertagandet i landstinget. Produktionsstyrelsen fick i uppdrag att stödja arbetet med att förbättra akutprocessen vid Akademiska sjukhuset.

(S) och (V) reserverade sig till förmån för ett eget förslag till en annan skrivning, som bland annat handlade om att ett sammanhållet akutcentrum bör inrättas. (MP) lämnade ett särskilt yrkande om att samlokalisera akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset med Uppsala närakut.

Avböjer gemensam pensionsstiftelse

Landstinget avböjer ett erbjudande om att medverka i en gemensam pensionsstiftelse för landsting och kommuner i Uppsala län. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Bedömningen är att landstinget redan idag är en tillräckligt stor aktör för att klara sina uppgifter som förvaltare.

Anslagsramar fastställda

Landstingsstyrelsen fattade beslut om hur ramen om totalt 363 miljoner kronor till landstingsövergripande verksamhet 2013 ska fördelas. Landstingsstyrelsen fastställde också anslagsramen för regional verksamhet, 34,6 miljoner kronor för 2013.

Återbetalning av försäkringar ger tillfälligt förbättrad prognos

Landstinget som helhet kommer att göra ett plusresultat på cirka 200 miljoner kronor i år. Det framgår av den senaste ekonomiprognosen. Detta är 100 miljoner kronor bättre än vad som budgeterats.

Förbättringen beror främst på en extra intäkt från en engångsåterbetalning av AFA-försäkringar för åren 2007-2008. När det gäller landstingsekonomin i övrigt finns en oroväckande tendens där flera förvaltningar visar underskott.

Förtroendet för landstinget ökar

Invånarna i Uppsala län har fått ökat förtroende för landstinget. Det visar en ny attitydmätning. 41 procent av de tillfrågade uppgav att de har stort förtroende för landstinget som helhet. Detta är en ökning jämfört med 2007, då andelen var 29 procent.

Mätningen har gjorts av undersökningsföretaget Provos på uppdrag av landstinget. 1 200 länsinvånare fick under maj-juni svara på frågor om hur de ser på landstinget. Det är en uppföljning från en motsvarande undersökning 2007 och resultatet ska användas för att utveckla landstingets kommunikation med medborgarna.

Enligt rapporten har landstinget förbättrat sitt resultat inom många områden. Överlag har invånarnas förtroende för landstingets verksamheter ökat. Akademiska sjukhuset har fortfarande det största förtroendet, där 71 procent gav betyget 4 eller 5 på en femgradig skala.

Undersökningen visar också att fler länsinvånare har fått upp ögonen för att landstinget har fler verksamheter än bara sjukvård. 20 procent nämner kollektivtrafik som ett område för landstinget, vilket är nästan en fördubbling jämfört med föregående mätning.

Den största delen av attitydmätningen ägnas åt landstingets kommunikation. Många invånare använder idag Internet för att söka information och komma i kontakt med landstinget. Samtidigt är den tryckta publikationen "Telefonnummer till vården" fortfarande mycket använd, särskilt bland de äldre målgrupperna.

De områden som invånarna främst tycker att landstinget borde förbättra är att ge bättre information om öppettider och telefonnummer, utveckla hemsidan, marknadsföra sig bättre och ge bättre information om politiska beslut och förändringar.

En fördjupad analys av resultatet ska nu göras och ligga till grund för en övergripande strategi och fortsatta aktiviteter inom kommunikationsområdet.

Kontakt