Uppsnabbat 14 juni 2012

2012-06-14

Utökning av sjukvårdsteamet

Sjukvårdsteamet i Uppsala kommun ska utökas. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ställde sig bakom förslaget till att utöka teamet med tio platser från 2013 och att bidra med finansieringen på 1,2 miljoner kronor per år under förutsättning att Uppsala kommun bidrar med sin del av finansieringen.

Upphandlingar

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att göra upphandlingar av ögonspecialistmottagning och öron-näs-halsmottagning. Avtalen kommer att gälla under 2013. Därefter kan det komma att införas vårdval för respektive område. En analys ska påbörjas hösten 2012.

Avtal om mammografi förlängs

Avtalet med Unilabs AB om att bedriva mammografiverksamhet förlängs till och med mars 2015. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Landstingets uppföljning visar att kallelseintervallen har förkortats så att man följer Socialstyrelsens riktlinjer. Ändrade arbetsrutiner och flöden har lett till att väntetiderna till mammografisvar och kliniska undersökningar har förkortats.

I det nya avtalet utökas målgruppen till att gälla kvinnor mellan 40 och 74 år, mot tidigare 73, i enlighet med Socialstyrelsens rekommendation.

En annan förändring är att det ska bli möjligt att boka om besökstider via webben.

(S), (V) och (MP) reserverade sig mot beslutet och ansåg att avtalet inte skulle förlängas.

(MP) ville också låta utreda möjligheterna att införa valfrihet inom mammografiundersökningar. Detta avslogs.

(S) ville ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda och förbereda ett införande av en integrerad mammografiverksamhet i ett bröstcancercentrum. Detta avslogs.

Vård av asylsökande granskad

Landstinget ger den vård de asylsökande har rätt till. Det visar en granskning som landstingets revisorer har gjort. I revisionsrapporten finns rekommendationer om hur hälso- och sjukvården för asylsökande kan förbättras. Bland annat behöver samarbetet med Migrationsverket utvecklas. Revisorerna föreslår också att en enda vårdcentral ska få ansvaret för flyktingar under introduktionstiden

Sjukvårdsrådgivning upphandlas igen

1177 Sjukvårdsrådgivningen ska upphandlas på nytt. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Landstingets nuvarande avtal med Mawell Svenska AB upphör att gälla den 30 november 2011. Den utvärdering som har gjorts visar att tjänsten bedrivs med god kvalitet och erfaren personal som ges regelbunden möjlighet till kompetensutveckling. Tillgängligheten har inte nått upp till de nivåer som anges i avtalet, men jämfört med hur det såg ut innan sjukvårdsrådgivningen upphandlades har tillgängligheten ökar.

Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag att påbörja en ny upphandling.

(S), (V) och (MP) reserverade sig och yrkade på avslag.

Landstinget stöder rehabiliteringsprojekt

Landstinget ska finansiera en kuratorstjänst i det så kallade SARA-projektet under ett år till en kostnad av 520 000 kronor. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Beslutet gäller under förutsättning att den rad förutsättningar är uppfyllda.

Projektet går ut på att ge arbetslivsinriktad rehabilitering för personer som står långt från arbetsmarknaden. Det drivs i samarbete med bland annat Enköpings och Håbo kommuner.

Regelbok för vaccinatörer

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att anta en regelbok för vaccinatörer. Regelboken gäller fri vaccinering mot influensa och pneumokocker för personer inom vissa riskgrupper och gäller från den 1 oktober 2012.

Patienter ska få snabbare hjälp med vårdgarantin

Det ska bli lättare för patienter att utnyttja vårdgarantin. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att vårdgarantienheten ska flyttas till landstingets resurscentrum.

Vårdgarantienheten hjälper patienter att hitta vård hos andra vårdgivare när landstingets väntetider överskrider den lagstadgade vårdgarantin.

Hittills har enheten funnits inom Akademiska sjukhuset, men från och med i höst flyttar den till landstingets resurscentrum, där man sedan tidigare arbetar med annan patientservice, till exempel listning, journalservice och sjukresor.

En ambition i samband med flytten är att förbättra tillgängligheten genom att öka bemanningen och öppettiderna.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen gav också hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda om slussningen kan ske inom 60 dagar, vilket (V) och (MP) yrkade avslag på.

Kontakt