Uppsnabbat 15 november 2012

2012-11-15

Vårdval tidigareläggs

Införandet av vårdval inom operation med primär höft- och knäledsprotes ska tidigareläggas. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Enligt tidigare fattade beslut skulle vårdvalet införas under januari 2014. Nu ändras startdatumet till 1 juli 2013. Syftet är att förbättra tillgängligheten.

(S), (VP) och (MP) reserverade sig och yrkade på avslag.

Ersättning för barn- och ungdomstandvård

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde tandvårdspengen inom barn- och ungdomstandvård för 2013 till 1 188 kronor per barn 3-19 år och till 551 kr per 2-åring.

Regelbok för allmän barn- och ungdomstandvård

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde regelboken för allmän barn- och ungdomstandvård. Den nya regelboken gäller från den 1 januari 2013.

Ersättning för tandreglering för barn och ungdomar

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde ersättningen för tandregleringsbehandlingar av barn och ungdomar 2013.

Enligt lagen om valfrihetssystem har barn och ungdomar under 19 år möjlighet att välja vilken privat eller offentlig tandregleringsspecialist som ska utföra behandlingen. Folktandvårdens tandregleringsspecialister bedömer och väljer ut vilka barn och ungdomar som ska erbjudas avgiftsfri behandling.

Landstingets ersättning för 2013 är 24 284 kronor för tandregleringsbehandling och 9 934 kronor för mer komplicerad så kallad interceptiv behandling.

Transkulturellt centrum utreds

Landstinget ska fortsätta att utreda förutsättningarna för att bilda ett transkulturellt centrum. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

I en rapport som har tagits fram föreslås bland annat att landstingets kliniska verksamheter med inriktning på asyl och integration, Cosmos, asylhälsa inom primärvården och enheten för transkulturell psykiatri ges möjlighet till närmare samarbete.

Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag att fortsätta utreda frågan och att återkomma till hälso- och sjukvårdsstyrelsen senast april 2013.

Upphandling av hembesök

En upphandling ska göras av hembesöksverksamhet i Uppsala och Knivsta kommuner. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Det nuvarande avtalet med Uppsala hemläkarjour AB löper ut i oktober 2013. Den nya avtalet blir tvåårigt med möjlighet till två års förlängning.

Tillägg till regelverk för ortopedtekniska hjälpmedel

Hälso- och sjukvårdstyrelsen fastställde ett tillägg till regelverket för ortopedtekniska hjälpmedel. Egenavgifterna blir oförändrade jämfört med tidigare. Däremot görs vissa förändringar av vilka hjälpmedel som ska tillhandahållas efter en medicinsk bedömning. Utgångspunkten är att utifrån individens behov finna den bästa helhetslösningen. Med hänsyn till att fokus är individens behov av en komplett och fungerande lösning har antalet specificerade hjälpmedel i förteckningen minskats.

Resursförstärkning till mödrahälsovården

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde ersättningsnivåer för kapiterings- och besöksersättningar samt för tilläggsåtaganden för primärvården.

Mödrahälsovården får en särskild resursförstärkning, motsvarande en ökning med 13 procent jämfört med budget 2012.

De nya ersättningsnivåerna gäller från den 1 januari 2013.

(MP) lämnade ett särskilt yttrande om att det ska tas socioekonomisk hänsyn i resurstilldelningen.

Regelböcker fastställda

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde regelböcker för vårdcentral, mödrahälsovård och barnhälsovård. De nya versionerna av regelböckerna börjar gälla den 1 januari 2013. Regelböckerna revideras årligen.

(S), (V) och (MP) reserverade sig till förmån för egna tilläggsyrkanden.

Finansiering av SARA-projektet

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att betala ut 320 000 kronor till SARA-projektet från rehabiliteringsgarantin. SARA-projektet arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Projektet drivs i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Enköpings och Håbo kommuner.

Vårdavtal 2013-2015 godkända

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde vårdavtal för 2013-2015 för Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Primärvården, Folktandvården och Habilitering och Hjälpmedel. Vårdavtalen reglerar respektive förvaltnings uppdrag och den ekonomiska ersättningen.

(S), (V) och (MP) reserverade sig till förmån för egna yrkanden.

Drift av bassänger

Bassängerna vid Tierps och Östhammars vårdcentraler ska fortsätta att drivas av Primärvården under en övergångsperiod. Det framgår av en skrivning i vårdavtalet med Primärvården 2013-2015 som godkändes av hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Målsättningen är att en plan för övergång av drift ska finnas klar inom de tre första månaderna 2013.

Ingen upphandling av bukhinnecanceroperationer

Landstinget kommer inte att initiera en upphandling av operationer av bukhinnecancer.

Landstinget har anlitat en extern utredare för att få fram ett oberoende faktaunderlag för ställningstagande till en eventuell upphandling av verksamheten. Av rapporten framgår att utredaren rekommenderar att landstinget inte genomför en upphandling. I stället rekommenderas att Akademiska sjukhuset och den kompetens som finns vid den privata cancerkliniken utvecklar ett samarbete.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att lägga utredningen till handlingarna och att överlåta till företrädare för Uppsala Cancer Clinic AB och Akademiska sjukhusets ledning att undersöka möjligheterna till samverkan i enlighet med förutsättningarna som anges i utredningen.

Resultatet av överläggningarna ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsstyrelsen vid decembersammanträdet.

(FP) lämnade ett särskilt yttrande mot att hälso- och sjukvårdsstyrelsen inte förordar mer tydligt att den pågående dialogen med Uppsala Cancer Clinic AB utmynnar i ett samverkansavtal före årsskiftet.

Kontakt