Uppsnabbat 17 december 2012

2012-12-17

Vårdval Uppsala län utvärderat

Tillgängligheten till vård har förbättrats, både när det gäller telefontillgänglighet och läkartillgänglighet, och antalet läkar- och sjuksköterskebesök har ökat sedan vårdvalet infördes i Uppsala län 2009. Det visar en utvärdering som har gjorts av institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

Utvärderingen visar att det finns skillnader i tillgängligheten mellan kommunerna i länet, även om skillnaderna har minskat. Valfriheten för invånarna har ökat i de större tätorterna genom att fler vårdcentraler etablerats i Uppsala, Knivsta, Bålsta och Enköping. I de mindre tätorterna i den norra länsdelen har tillgängligheten inte ökat, eftersom ingen nyetablering har skett.

Kvaliteten har förbättrats inom flera områden. Patienternas upplevda kvalitet är oförändrad jämfört med den nationella patientenkäten 2009.

I Uppsala kommun och Uppsala tätort finns det inga statistiskt signifikanta skillnader i socioekonomi hos befolkningen i de områden där privata respektive offentliga vårdcentraler drivs. Däremot finns det enligt utvärderingen medelvärdesskillnader i socioekonomiska aspekter. Områden där offentliga vårdcentraler drivs har ett högre medelvärde när det gäller andelen i befolkningen som är äldre än 80 år, andelen arbetslösa och andelen ohälsodagar för 16-64-åringar.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade ta utvärderingens slutsatser i beaktande i den fortsatta utvecklingen av vårdvalssystem. Det ska tas fram en plan för fortsatta analyser till marssammanträdet. (MP) och (S) lämnade särskilda yttranden.

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att anta en viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar som har tagits fram av Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen. Syftet med viljeinriktningen är att bidra till en mer likvärdig vård i regionen och att ge stöd och eldning av hälso- och sjukvården med öppna och systematiska prioriteringar.

Förskrivning av läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförsäkringen

Landstinget ska utreda möjligheten att införa en lokal lösning som innebär att vårdgivare inte ska förskriva läkemedel som inte ingår i läkemedelsförsäkringen. Der beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Uppdraget ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsstyrelsen i april 2013.

(MP) reserverade sig och ville att ärendet ska återrapporteras i februari.

Yttrande om marknadsföring av modersmjölksersättning

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att avstå från att yttra sig över en promemoria från Landsbygdsdepartementet angående Marknadsföring med mera av modersmjölksersättning och tillskottsnäring.

Bidrag till pensionärsorganisationer

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att tilldela pensionärsorganisationerna 842 916 kronor i organisationsanslag för 2013. Varje organisation får ett grundbidrag på drygt 16 000 kronor. De organisationer som har minst 1 000 medlemmar bosatta inom landstingsområdet och lokalavdelningar i minst tre av länets kommuner får även drygt 27 kronor per medlem och 435 kronor per lokalavdelning.

Organisationsstöd till handikappföreningar

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att tilldela handikappföreningarna 2 597 272 kronor i organisationsanslag för 2013. Handkapprörelsen, företrätt av HSO, tilldelades också ett ekonomiskt bidrag på drygt 1 miljoner kronor för att täcka hyreskostnader och kostnader relaterade till det gällande samverkansavtalet med landstinget.

Regelbok för tandvårdsstöd

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har antagit Regelbok för landstingets tandvårdsstöd. Regelboken gäller från den 1 januari 2013 och ersätter nuvarande Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd.

Ändringen görs som en följd av regeringen beslutat att införa det tredje steget i tandvårdsreformen. Det innebär bland annat att personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar ska ha rätt till tandvårdsstöd från landstinget. Nytt är också att personer med frätskador på tänder som orsakats av ätstörning kan få tandvårdsstöd från landstinget när de är medicinskt rehabiliterade.

Ändringar i reglementet för läkemedelskommittén

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat om ändringar i reglementet för landstingets läkemedelskommitté. Läkemedelskommittén förstärks med verksamhetsföreträdare för specialistsjukvården.

Förstärkning av vårdgarantienheten

Vårdgarantienheten ska förstärkas med en sjuksköterska på heltid. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Den nuvarande bemanningen bedöms inte vara tillräcklig för att kunna upprätthålla och säkerställa tillgängligheten.

Landstingets resurscentrum fick i uppdrag att tillsammans med Akademiska sjukhusets ledning ta fram en plan för en riktad informationsinsats. Informationsinsatsen ska utgå från den enkät som har gjorts, som visar att det finns brister när det gäller läkares kännedom om vårdgaranti och valfrihet i vården.

Avtalsoption för ortopedi utlöses

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att utlösa en avtalsoption om ortopedi från Elisabethsjukhuset på 4 miljoner kronor för 2013. Åtgärden syftar till att hantera det ökade inflödet av remisser och öka landstingets möjlighet att nå de nationella kraven om kömiljardmedel.

Kostnadstäckning för flytt av Hospice

Akademiska sjukhuset ska ersättas för extra kostnader som uppkommer som en följd av flytten av Hospice. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Ersättningen uppgår till 300 000 kronor som en engångskostnad för själva flytten samt upp till 3,2 miljoner kronor per år för hyra och bemanning. Planeringen för flytten pågår. Preliminärt kommer den att genomföras under våren 2013.

(S) och (V) yrkade på återremiss och (MP) yrkade på avslag. Samtliga reserverade sig mot beslutet.

Redovisning av telefonrådgivning i vuxenpsykiatrin

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkände en slutredovisning från Psykiatridivisionen, Akademiska sjukhuset om telefonrådgivning inom vuxenpsykiatrin.

Syftet med projektet är att skapa en gemensam telefontjänst för länsinvånare som inte redan har en etablerad kontakt där man kan erbjuda råd, stöd och bedömning under hela dygnet.

På grund av en försenad programleverans och svårigheter att rekrytera sjuksköterskor med psykiatrikompetens har projektet försenats. Införandet kommer preliminärt att ske under hösten 2013 efter flytten till det nya psykiatrihuset.

Redovisning av Infoteket-projekt

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkände en slutredovisning från Centrum för funktionshinder om Infotekets verksamhet under 2011-2012.

Under 2011 och 2012 har det genomförts ett projekt i syfte att vidareutveckla Infoteket om funktionshinder som en resurs i närvårdsarbetet, bland annat genom att utveckla verksamheten till att omfatta mini-infotek i länets samtliga kommuner. Projektet har medfört att verksamheten utvecklats som en första linjens stödinsats och bidragit till ökad tillgänglighet till tidiga insatser för vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Överenskommelse om samverkan

Landstinget och länets kommuner har gjort en överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län. Överenskommelsen godkändes av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Samtidigt godkändes att avtal med Östhammars och heby kommuner om samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år.

Internkontrollplan fastställd

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde internkontrollplan för 2012 och preliminär internkontrollplan för 2013.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget 2012

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade om budgeten för 2013. Budgeten uppgår till 7,1 miljarder kronor.

Det görs en prisuppräkning för de landstingsverksamheter som regleras i vårdavtal med 2,4 procent samt kompensation för demografiska förändringar med 1,4 procent. Ingen generell uppräkning gör för kapiterings- och besöksersättningar inom vårdcentraluppdraget. Uppräkning till privata vårdgivare har skett enligt avtal.

(MP) reserverade sig till förmån för ett yrkande om att uppräkningen av Närakuten och Ortopedakuten ska vara samma som för Akademiska sjukhuset, 3,8 procent.

Konsult ska bistå landstinget i överläggningar om canceroperationer

Landstinget ska anlita en extern konsult som ska biträda i överläggningarna mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala Cancer Clinic. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Bakgrunden är att vårdföretaget Uppsala Cancer Clinic AB har ställt en förfrågan till landstinget om att ingå ett vårdavtal angående behandling och vård av patienter med spridd cancer till bukhinnan med den så kallade Sugarbakermetoden.

En oberoende utredning har genomförts, som utmynnade i en rekommendation om att landstinget i första hand ska arbeta för att utveckla samarbetet mellan Akademiska sjukhuset och den kompetens som finns vid UCC.

Resultatet ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsstyrelsen vid ett extra möte den 21 januari.

(S), (V) och (MP) reserverade sig mot beslutet och yrkade på avslag.

Historie- och jubileumskommitté avslutas

Landstingsstyrelsen entledigade historie- och jubileumskommittén. Kommittén har varit verksam under 2006-2012 och har haft i uppdrag att uppmärksamma Akademiska sjukhusets 300-årsjubileum 2008 och Landstingets i Uppsala län 150-årsjubileum 2012. Ordförande har varit Mats O Karlsson.

Landstinget slutar trycka protokoll – sparar 400 000 kr

Från och med 2013 kommer landstingsfullmäktige inte längre att ge ut en tryckt inbunden utgåva av handlingar och protokoll från fullmäktigemöten. Därmed sparar landstinget 400 000 kronor i tryckkostnader. Det framgår av fördelningen av budgetmedel för förtroendeorganisationen för 2013, som fastställdes av landstingsstyrelsen.

Sammanlagt kostar förtroendemannaorganisationen 20,7 miljoner kronor under 2013.

Arbetsutskott inrättat

Landstingsstyrelsen har beslutat att inrätta ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter, med uppgift att vara beredningsorgan till landstingsstyrelsen. Arbetsutskottet består av ordförande samt förste och andre vice ordförande i landstingsstyrelsen.

(S), (V) och (MP) reserverade sig till förmån för ett yrkande om att landstingsstyrelsens arbetsutskott ska bestå av fem ledamöter.

Landstingets läkarförsörjning granskad

Landstingets revisorer har granskat hur landstinget säkerställer tillgången av läkare i framtiden. Revisionen påtalar att det saknas ett sammanhållet arbete för läkarförsörjningen. Frågor hanteras på olika sätt på olika nivåer, vilket gör att det saknas en övergripande beskrivning, analys och prognos.

Landstingsstyrelsen har noterat synpunkterna och kommer under 2013 att ge landstingsdirektören i uppdrag att ta fram en landstingsövergripande strategisk kompetensförsörjningsplan för läkare.

Uppföljning av bisysslor

Landstinget ska följa upp hur Riktlinjer för bisysslor efterlevs och förstärka kontrollen av medarbetares bisysslor genom en stickprovskontroll. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Huvudregeln är att det är tillåtet för medarbetare att ha bisysslor. Det finns dock vissa begränsningar.

Landstinget anser att transparens när det gäller bisysslor är viktigt, både för landstingets förtroende hos medborgarna och för att landstinget ska ha en effektiv verksamhet. Enligt landstingets riktlinjer ska godkända bisysslor registreras i det personaladministrativa systemet. I november 2012 fanns 163 bisysslor registrerade.

Landstingsstyrelsen gav landstingsdirektören i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att bedömningen av bisyssla ska vara enhetlig och rättssäker inom landstinget.

(MP) och (V) lämnade ett tilläggsyrkande om att även icke godkända bisysslor ska registreras. Yrkandet avslogs.

Landstinget inför e-frikort

Landstinget ska införa en e-tjänst för att hantera frikorten inom öppen hälso- och sjukvård, sjukresor och hjälpmedel. Det beslutade landstingsstyrelsen.

E-frikortstjänsten kommer att införas successivt under våren och ska vara i full drift från maj 2013. Syftet är att underlätta hanteringen av högkostnadskort och frikort för både patienter och personal.

E-tjänsten innebär att patienten och vårdgivaren, genom patientens personnummer, alltid har tillgång till information om högkostnadskort och frikort vid besök inom öppenvården.

Frikort i pappersform kommer inte att distribueras inom Landstinget i Uppsala län, men kan lämnas ut på begäran, till exempel inför besök i andra landsting.

Landstingsstyrelsen föreslår extrasatsning

Landstinget ska avsätta 55 miljoner kronor för extrasatsningar i syfte att klara kömiljarden och vårdgarantin 2013. Det föreslår landstingsstyrelsen.

Medlen ska användas för nya riktade upphandlingar, ökade slussningar till externa vårdgivare, utrymme för ökat vårdval inom höfter och knän eller som tilläggsbeställningar till de egna sjukhusen. Totalt rör det sig om cirka 2 900 besök och 1 000 behandlingar/operationer.

Det avgörande beslutet om en extrasatsning kommer att fattas av landstingsfullmäktige.

(S), (V) och (MP) reserverade sig till förmån för ett yrkande om att medlen i första hand ska användas till en ökad och långsiktig beställning till Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.

Ledningskontoret ska ta fram styrkort

Landstingets ledningskontor ska ta fram ett balanserat styrkort för 2013. Det beslutade landstingsstyrelsen. Styrkortet kommer att fastställas av landstingsstyrelsen i mars 2013,

Ekonomiprognos november

Landstinget som helhet kommer att göra ett plusresultat på cirka 182 miljoner kronor i år. Det framgår av den senaste ekonomiprognosen. Prognosen är oförändrad i jämförelse med föregående månad. Landstingets plusresultat beror främst på en extra intäkt från en engångsåterbetalning av AFA-försäkringar för åren 2007-2008. Flera förvaltningar visar fortfarande underskott.

Kontakt