Uppsnabbat 18-19 juni 2012

2012-06-19

Riktlinjer för att lämna blod

Landstingsrådet Johan Edstav (MP) ställde en fråga till produktionsstyrelsens ordförande Ludvig Larsson (FP) om införandet av Socialstyrelsens riktlinjer för att lämna blod: Har Akademiska sjukhusets blodcentral implementerat Socialstyrelsens nya riktlinjer för att lämna blod?

Ludvig Larsson svarade att det tyvärr inte går så fort som man skulle önska. En dialog förs med Socialstyrelsen om vilka säkerhetsrutiner som behövs. Det finns ett starkt intresse från politiskt håll att frågan ska lösas snarast.

Mammografi och valfrihet

Annika Forssell (MP) ställde en interpellation till hälso- och sjukvårdstyrelsens ordförande Anna-Karin Klomp (KD) om mammografi med anledning av en förlängning av avtalet med Unilabs AB, som idag utför verksamheten.

Frågor: Vilka förändringar avser du att göra för att ge kvinnor ökad möjlighet att välja var man vill göra sin undersökning? Om avtalet förlängs – hur kommer det då ändras så att en ökad valfrihet blir möjlig utan krav på ekonomisk kompensation från Unilabs AB?

Svar: Inför en ny upphandling kommer vi att se över möjligheterna till ökad valfrihet. Till exempel kan screeningen utökas genom filialer eller mobil verksamhet. Landstinget har valt att förlänga avtalet med Unilabs. Tillgängligheten kommer att förbättras genom att målgruppen för screening utökas med ett år, till och med 74 år, och ombokning av tid på webben införs. Att under pågående avtalsperiod tillåta kvinnor att screenas hos annan vårdgivare skulle sannolikt medföra ekonomisk kompensation för minskat uppdrag. Landstinget återkommer med utförligare information när frågan om möjlighet till screening i Stockholm har utretts.

Tillgänglighet på Internet

(SD) föreslog i en motion att landstinget ska utarbeta former för att utveckla landstingets informationskanaler och medborgardialog, förslagsvis genom att starta en kanal på Youtube.

Landstingsfullmäktige konstaterade att utskottet för demokrati, jämställdhet och integration arbetar aktivt med frågan om att förstärka dialogen mellan politiker och medborgare. Det pågår ett omfattande förbättringsarbete inom ramen för landstingets informations- och kommunikationsstrategi. En ny webbplats har nyligen tagits fram, där fokus har varit att öka såväl tillgängligheten som medborgardialogen.

Därmed ansåg landstingsfullmäktige att motionen var besvarad.

Kultur på recept

(V) föreslog i en motion att landstinget ska inleda ett försök med Kultur på recept, där läkare kan skriva ut kulturell aktivitet på recept i behandling av sjukdomar. Enligt motionen finns det vetenskapliga studier som visar att kulturell aktivitet har ett samband med god hälsa. Pilotprojekt från andra landsting visar att kultur på recept kan fungera lika bra som fysisk aktivitet på recept. Landstinget bör bidra till utvecklingen av nya metoder för att till exempel rehabilitera långtidssjuka och bidra till forskningen kring sambanden mellan kultur och hälsa.

Landstingsfullmäktige instämmer i att kulturupplevelser är viktiga för människors välbefinnande och hälsa. Därför arbetar exempelvis Kultur i länet för kulturprogram i vården som riktar sig till såväl patienter som personal och besökare. Erfarenheterna från "Kultur på recept" understryker att kultur ofta upplevs positivt, men ytterligare forskning behövs innan modellen genomförs i större skala. Verksamheterna bör själva identifiera och prioritera kulturinsatser som är relevanta för dem och deras målgrupper. I första hand bör resurser satsas på att implementera Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och evidensbaserade behandlingsformer.

Därmed ansåg landstingsfullmäktige att motionen var besvarad. (V) reserverade sig mot beslutet.

Arvodering av uppdrag i bolagsstyrelser

Landstingsfullmäktige fastställde arvodesnivåer för uppdrag i styrelserna för Gamla Uppsala Buss AB, Uppsala Länstrafik AB och Prebus AB.

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplanen och budgeten för 2013-2015 godkändes av landstingsfullmäktige.

Planen utgår från landstingets balanserade styrkort och är strukturerad från fem perspektiv som styr landstinget: medborgare och kund, ekonomi, produktion, förnyelse och medarbetare.

Den övergripande inriktningen i planen är att utgå från den enskilde och dennes behov. Landstinget ska erbjuda en tillgänglig och säker sjukvård av högsta kvalitet, en modern och serviceinriktad kollektivtrafik samt ett brett kulturutbud.

Landstingsskatten höjs 2013 med 30 öre för att klara inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken.

Bland annat ska mellanvårdsplatser inrättas för att förbättra omhändertagandet av de mest sjuka äldre. Extra satsningar görs inom den specialiserade vården för att korta vårdköerna. Försöksverksamheten med mobila hembesöksteam ska utvecklas.

Kollektivtrafiken byggs ut med bland annat fler turer för Upptåget till Sala, en tåglinje Uppsala-Heby-Sala samt pendeltåg Uppsala-Arlanda-Stockholm-Älvsjö.

Patientavgifterna är oförändrade jämfört med 2012.

Nettokostnaden för hela landstingets verksamhet 2013 budgeteras till 8,4 miljarder kronor. Av detta går den största delen till hälso- och sjukvård (7,1 miljarder kronor). Kollektivtrafiken kostar 783 miljoner kronor, landstingets övergripande verksamhet 408 miljoner kronor, kulturverksamheten 87 miljoner kronor och den regionala verksamheten 35 miljoner kronor.

(S), (V), (MP) och (SD) reserverade sig till förmån för egna budgetförslag.

Ett yrkande från (S), (V) och (MP) om att avskaffa patientavgiften för barn och ungdomar avslogs.

Tertialrapport januari-april

Landstingsfullmäktige godkände tertialrapporten för januari-april 2012. Enligt prognosen gör landstinget ett negativt resultat på minus 10 miljoner kronor, vilket är 111 miljoner kronor sämre än vad som budgeterats. Avvikelsen beror främst på negativa prognoser från Akademiska sjukhuset, Kollektivtrafikförvaltningen och Landstingets ledningskontor.

Budget för Skandionkliniken godkänd

Landstingsfullmäktige godkände verksamhetsplan och budget för 2013 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, som står bakom Skandionkliniken. Fullmäktige godkände också årsredovisningen för 2011 och beviljade direktionen ansvarsfrihet.

Regional kulturplan 2013-2014

Landstingsfullmäktige beslutade att anta Regional kulturplan för Uppsala län 2013-2014.

Kulturplanen utgår en vision om att Uppsala län år 2023 ska vara ett "ledande kreativt kraftcentrum där ett dynamiskt konst- och kulturliv präglas av nytänkande och där Uppsala läns rika historia får en levande gestaltning".

Den regionala kulturplanen är ett första steg mot den visionen. Tre utvecklingsområden lyfts särskilt fram i planen: ett rikare konstliv, en ökad kulturell delaktighet och en attraktivare livsmiljö. Under de två första åren görs en extra satsning på litteratur, scenkonst och kulturell infrastruktur i länets samtliga delar.

Ny arbetsmiljöpolicy antagen

Landstingsfullmäktige antog en ny arbetsmiljöpolicy för Landstinget i Uppsala län.

I policyn står det att arbetet ska planläggas så att det kan utföras i en sund och säker miljö. Arbetsmiljön i landstinget ska stimulera till engagemang i arbetet, utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt och ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet. Det ska kännetecknas av hälsofrämjande och förebyggande insatser samt ett aktivt rehabiliteringsarbete med tidiga insatser.

Arbetsmiljöpolicyn ingår i ett landstingsgemensamt arbetsmiljöledningssystem som är under uppbyggnad. Policyn kommer att kompletteras med riktlinjer och rutiner som anger hur arbetsmiljöarbetet ska drivas i praktiken.

(S), (V) och (MP) reserverade sig till förmån för egna förslag till arbetsmiljöpolicy.

Kontakt