Uppsnabbat 24 augusti 2012

2012-08-24

Vårdlotsar införs på försök under hösten

Landstinget ska inleda ett försök med vårdlotsar under hösten. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Tillsammans med Uppsala kommun har landstinget utrett förutsättningarna för att införa så kallade vårdlotsar som ska hjälpa patienter och se till att de får bättre vård på rätt nivå.

Hösten 2012 startar ett pilotprojekt, som ska pågå under ett år. Arbetet kommer att inriktas på patienter med diagnoserna KOL eller hjärtsvikt, patienter som ofta besöker akutmottagning samt brukare med omfattande vård- och omsorgsinsatser.

Under försöksperioden ska 3-5 vårdlotsar ge stöd till mellan 300 och 500 patienter.

Med utgångspunkt från de resultat som andra landsting har uppnått genom att införa vårdlotsar bedömer utredarna att en fullt utbyggd verksamhet för de utvalda målgrupperna, sammanlagt 8 000 patienter, skulle kunna frigöra resurser motsvarande 7 700 vårddygn eller en kostnad på 41 miljoner kronor. Kostnaden för pilotprojektet uppgår till 2,5 miljoner kronor.

Mellanvårdsplatser utreds

Förutsättningarna för att inrätta mellanvårdsplatser i samarbete med Uppsala kommun ska utredas. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Bakgrunden är att gruppen äldre väntas öka under de närmaste åren samtidigt som sjukvårdsutvecklingen går mot färre slutenvårdsplatser och mer specialiserad vård med korta vårdtider. För att klara av att möta utvecklingen behöver nya vårdformer skapas.

Mellanvård är ett förslag till en ny vårdform som innebär att äldre patienter, som ofta har sammansatt sjukdomsbild, i ännu större utsträckning än idag ska erbjudas vård på rätt nivå. Inom mellanvården kan främst patienter vårdas som är utskrivningsklara från sjukvården men av olika skäl inte kan flytta hem till sitt ordinarie boende eller kommunens kortidsboende. Avsikten med mellanvårdsplatserna är att de ska vara en vårdnivå mellan kommunal omsorg och slutenvård på sjukhuset.

Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag att återkomma till styrelsen med föreslag på bland annat volymer och driftsform senast i oktober.

Uppsägning av avtal

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att säga upp avtalet med Närpsykiatri i Enköping AB. Det har föranletts av att Närpsykiatri i Enköping AB har sagt upp avtalet med landstinget. Avtalet upphör att gälla i juni 2013. Det ska nu tas fram ett förfrågningsunderlag för att göra en offentlig upphandling av psykiatrisk öppenvård i Enköping.

Fortsatt delfinansiering av SUF kunskapscentrum

Landstinget ska fortsätta delfinansiera SUF kunskapscentrum. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. SUF står för Samverkan, Utveckling, Föräldraskap och syftar till att ge stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan. Landstinget sätter av 500 000 kronor per år för 2013 och 2014.

Närvårdsteam neuropsykiatri

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde en arbetsmodell för ett närvårdsteam som i projektform ska arbeta med stöd för vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag att utreda finansieringen av verksamheten under 2013-2014. Det ska också tas fram en handlingsplan för att starta teamet i samarbete med Uppsala kommun.

Stöd till unga med beteendeproblematik

Det finns ett behov av stöd till barn och ungdomar och deras familjer med sammansatt psykiatrisk och social beteendeproblematik. Tillsammans med Uppsala kommun ska landstinget starta ett projekt där ett särskilt team inrättas under tre år. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att bidra med 83 000 kr under hösten 2012 och 3 miljoner kr per år från och med 2013.

Bättre liv för sjuka äldre

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att ställa sig bakom handlingsplanen Bättre liv för sjuka äldre. Planen är länsgemensam och har tagits fram under ledning av Regionförbundet. Planen listar bland annat aktiviteter som ska förbättra situationen för de mest sjuka äldre i länet.

Yttrande om föreskrifter för tandvård

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har yttrat sig till Socialstyrelsen över Förslag till föreskrifter och allmänna råd och tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar.

De nya föreskrifterna innebär att det införs ett nytt tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar. Landstinget ställer sig positivt till förslaget.

Kontakt