Uppsnabbat 24 september 2012

2012-09-24

Styrmodell för palliativt centrum fastställd

Hälso- och sjukvårdstyrelsen fastställde en styrmodell för det palliativa centrum som ska inrättas i samarbete med Uppsala kommun som en fördjupning av det samarbete som tidigare funnits. Det palliativa centrumet ska ge sammanhållen vård och omsorg till personer som befinner sig i livets slutskede.

Styrelsen beslutade också att tillsätta en samordnare för centrumet, där kostnaden ska delas med Uppsala kommun.

En central remisshantering, en palliativ mottagning samt ett palliativt bedömningsteam kommer att inrättas. Vidare beslutades att man ska fortsätta utreda möjligheten att inrätta en forsknings- och utvecklingsenhet.

(MP) reserverade sig till förmån för ett eget förslag med en lista över specifika krav, bland annat att det ska finnas ett tillagningskök, trädgård och extrasängar för övernattning av anhöriga samt att varje patient ska ha rätt till daglig utevistelse.

Översyn av läkemedel ur miljösynpunkt

Landstinget har ingen laglig möjlighet att föreskriva läkemedel som tillverkats under bättre miljömässiga förhållanden. Lagstiftningen som reglerar förskrivningen via recept tar endast hänsyn till pris. Det framgår av en översyn av landstingets användning av läkemedel i sjukvården ur miljösynpunkt.

Landstinget kan däremot ta miljöhänsyn när det gäller läkemedel som används till den egna verksamheten. I den senaste upphandlingen ställde landstinget krav på att leverantören ska ha rutiner för att minimera miljöpåverkan vid tillverkningen. Även krav på sociala och etiska aspekter ingår i kontraktsvillkoren.

Översynen presenterades i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

(MP) reserverade sig till förmån för ett eget yrkande om att ekonomiska styrmedel ska införas för att landstingets utsläpp ska minska.

E-hälsotjänster för privata vårdgivare

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att göra det möjligt för privata vårdgivare att erbjuda samma e-hälsotjänster som erbjuds av landstingets verksamheter. De tjänster som ska finnas innan årsskiftet är:

 • Boka, avboka tider
 • Betala patientavgift
 • Avge en hälsodeklaration
 • Ta emot och sända meddelanden till vården
 • Lista sig hos en allmänspecialist i primärvåde
 • Lägga in spärrar mot sammanhållen journalföring
 • Följa remisser
 • Uppdatera kontaktuppgifter på sig själv och anhörig
 • Utse ombud
 • Avge avvikande mening
 • Ta del av åtkomstlogg
 • Läsa journalen


(V) yrkade på återremiss. Detta avslogs.

Finansiering av rehabiliteringskoordinatorer

Den centrala finansieringen av rehabiliteringskoordinatorer avvecklas från den 1 juli 2013. I fortsättningen ska koordinatorernas arbetsuppgifter utföras av berörda enheter i regelböcker och avtal. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Kostnaden för koordinatorer och processledning är 3,5 miljoner kr för 2013.

(MP) reserverade sig till förmån för ett yrkande om återremiss.

Vårdgarantirapport augusti

53,3 procent av patienterna fick tid för besök till specialist inom två månader och 45,1 fick operation/behandling. Det visar landstingets uppföljning av kötiderna för augusti. Det är en liten försämring jämfört med föregående månad.

För att få ta del av den så kallade kömiljarden måste i genomsnitt 70 procent av patienterna ha erbjudits besök eller behandling inom två månader. Detta innebär att landstinget inte klarar gränsen för kömiljarden.

Telefontillgängligheten i den landstingsdrivna primärvården var under juli 90 procent och 92 procent kunde erbjudas läkartid inom en vecka. Den privat drivna primärvården hade 85 procents telefontillgänglighet och erbjöd 88 procent besök inom en vecka.

Fortsatt utredning av akut omhändertagande i Uppsala län

Det akuta omhändertagandet av patienter i Uppsala län ska utredas ytterligare. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av att akut omhändertagande av patienter, som inte kräver sjukhusets resurser på längre sikt, ska ingå i vårdcentralsuppdraget. En delrapport ska läggas fram i januari 2013.

I avvaktan på att utredningen ska bli klar drivs länets akutmottagningar vidare i nuvarande regi med nuvarande finansieringsform.

Kontakt