Uppsnabbat 25 juni 2012

2012-06-25

Samordnat högkostnadsskydd senarelagt

Arbetet med att ta fram ett samordnat högkostnadsskydd har dragit ut på tiden. Enligt tidigare beslut skulle målet vara att införa ett samordnat högkostnadskort för öppenvårdsbesök, hjälpmedel och sjukresor vid halvårsskiftet 2012. Förseningen beror på att nya tekniska lösningar har tillkommit över tid. Tiden för införandet har därför förlängts till januari 2013.

Yttrande över översiktsplan för Heby

Landstinget har lämnat ett samrådsyttrande till Heby kommun över förslaget till ny översikts- och kommunplan.

Remissvar om förhindrande av falska läkemedel

Landstinget har lämnat svar på en remiss från Socialdepartementet om en reglering som ska förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga försörjningskedjan. Landstinget anser att det är positivt att det sker en reglering inom området.

Remissvar om lag om patientrörlighet i EU

Landstinget har lämnat synpunkter på en remiss från Socialstyrelsen om ett förslag till en ny lag som är anpassad till EU:s direktiv om patientrörlighet.

Lagförslaget utgår från ett delat ansvar, där kostnaden för akut och planerad gränsöverskridande vård flyttas över från staten till landstinget. Försäkringskassan skulle svara för beslut och utbetalningar efter att ha samrått med patientens hemlandsting.

Landstinget skriver i sitt remissvar att det är viktigt att anpassa svensk lagstiftning så att det blir tydligare vad som gäller för patienter som vill söka vård utomlands. Däremot har landstinget invändningar mot förslaget till fördelningen av ansvaret för beslut och betalning. Landstinget anser att om kostnadsansvaret förs över till landstingen så ska även beslutanderätten föras över.

(V) och (MP) lade fram ett förslag till ett yttrande med en mer kritisk skrivning. Detta avslogs.

Svensk studie om screening av tarmcancer

Landstinget har svarat på en förfrågan från Sveriges Kommuner och Landsting om att delta i en svensk nationell studie avseende screening av tarmcancer. Studien ska pågå under 15 år och omfatta 200 000 personer i åldrarna 59-62 år. Syftet är att ta reda på vilken metod som är den bästa vid tarmcancerscreening.

Landstinget är positivt till att en studie genomförs men anser att frågan behöver beredas ytterligare, dels med hänsyn till landstingets praktiska möjligheter att genomföra de koloskopier som behövs, dels för att finansieringen behöver utredas vidare.

Landstinget inför resultatdelning

Landstingsstyrelsen beslutade att landstinget ska införa ett system med resultatdelning, så kallade incitament, i enlighet med vad som tidigare föreslagits av produktionsstyrelsen.

Resultatdelningen införs i ett första steg från och med budgetåret 2012 inom Folktandvården samt vårdcentralsuppdraget i landstingets primärvård i egen regi.

För att belöningen ska betalas ut krävs det att förvaltningen går med överskott. Man måste också nå samtliga mål i vårdavtalet och styrkort.

Enligt ursprungsförslaget skulle det också krävas att förvaltningen har ett positivt eget kapital. Landstingsstyrelsen beslutade att ta bort detta krav under en försöksperiod fram till den 31 december 2013.

Effekterna av systemet med incitament ska utvärderas under 2014.

(S), (V) och (MP) reserverade sig mot beslutet och yrkade på avslag.

Strategisk plan för landstinget

  • Hur ska landstinget säkra en stabil finansiering av verksamheten?
  • Vilket förhållande och vilka samarbetsformer ska landstinget ha med övriga universitetssjukhus?
  • Hur stor finansieringsrisk kan landstinget långsiktigt ta för Akademiska?
  • Hur kan landstinget bidra till länets utveckling?

 

Det är några frågor som diskuteras i den strategiska plan som landstinget håller på att ta fram. Landstingsstyrelsen antog en tidplan och inriktning för det fortsatta arbetet.

Ett kunskapsunderlag bedöms finnas färdigt i oktober 2012. Därefter ska den strategiska planen beredas vidare av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda.

Kontakt