Uppsnabbat 26 november 2012

2012-11-26

Ny beredskapsplan

Landstinget har tagit fram en ny kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan. Planen är landstingsövergripande och ersätter den tidigare planen "Regional katastrof och beredskapsplan".

Förutom denna plan finns också en krishanteringsplan med reglemente för krisledningsnämndens uppdrag. Varje sjukhus har också en lokal katastrofplan där den lokala planeringen inklusive åtgärdskalendrar finns.

Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplanen fastställdes av landstingsstyrelsen.

Budget för landstingsstyrelsens övergripande verksamhet fastställd

Landstingsstyrelsen fattade beslut om fördelningen av budgetramen på 412,9 miljoner kronor för landstingsövergripande verksamhet och finansverksamhet för 2012. Fördelningen är: Landstingets resurscentrum 68,4 miljoner kronor, Landstingets ledningskontor 221,5 miljoner kronor, centrala avgifter 49,2 miljoner kronor, förtroendemannaorganisationen 37,4 miljoner kronor, finansförvaltningen 36,2 miljoner kronor.

Landstingsstyrelsen tilldelade också 33,7 miljoner kronor till landstingets regionala verksamhet, som bland annat innehåller medlemsavgift till Regionförbundet samt regional utvecklingen genom till exempel Upplandsstiftelsen och Mälardalsrådet.

Landstingsövergripande analys 2014-2015

Landstingets ledningskontor har tagit fram en landstingsövergripande analys för 2014-2016. Analysen är ett underlag för ett kommande politiskt inriktningsdokument för planperioden.

Av analysen framgår att landstinget kommer att påverkas av ett kärvt ekonomiskt läge. Stora planerade investeringar påverkar driftskostnaderna och det ekonomiska handlingsutrymmet. Samtidigt ökar befolkningen i Uppsala län och en allt större andel av invånarna tillhör gruppen äldre. Vårdbehovet väntas öka med cirka sex procent inom slutenvården fram till 2015, jämfört med 2011.

Riktlinjer för landstingsstyrelsens uppsiktsplikt

Landstingsstyrelsen har enligt kommunallagen uppsiktsplikt över verksamheten och övriga styrelser och nämnders verksamhet. Landstingsstyrelsen gav landstingsdirektören i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer med syftet att effektivisera hur landstingsstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt.

Organisation för fortsatt planläggning av Ulleråker

Landstingsstyrelsen har beslutat om hur planläggningen av Ulleråkersområdet ska organiseras. Enligt beslutet ska Landstingsservice utföra projektet på uppdrag av Landstingets ledningskontor. Landstingsservice ska i mars 2013 återkomma med förslag till bemanning, budget 2013/14 och tidplan för arbetet.

Kontorslokaler för ledningsfunktioner utreds

Landstinget ska se över de framtida kontorslokalerna för landstingets ledningsfunktion. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Ledningen för landstinget har idag lokaler på Slottsgränd som bedöms ha brister i funktion och teknisk standard. Att bygga om lokalerna på nuvarande plats bedöms inte vara ett genomförbart alternativ. Därför behöver ett förslag till ett ledningskontor på en ny plats tas fram för beslut. Landstingsdirektören fick uppdrag att ta fram ett förslag som ska presenteras för landstingsstyrelsen senast december 2013.

Säkerhets- och beredskapsarbete granskat

Landstingets revisorer har granskat landstingets säkerhets- och beredskapsarbetet.

Resultatet är bättre än vid tidigare revisioner, men det finns ett par områden där revisorerna påpekar brister. Det handlar bland annat om att implementera säkerhetsledningssystemet på verksamhetsnivå samt att åtgärda brister i det brandtekniska skyddet på Akademiska sjukhuset. Revisorerna påpekar också att säkerhetsenhetens, katastrof- och beredskapsenhetens samt landstingsservice uppdrag tangerar eller överlappar varandra inom flera områden.

Landstingsstyrelsen skriver i sitt svar att man har noterat synpunkterna och kommer att arbeta vidare med att åtgärda de brister som påtalats. Ett arbete pågår för närvarande med översyn av styrningen och ledningen av dessa frågor.

Finansiella riktlinjer granskade

Landstingets revisorer har genomfört en granskning av landstingets finansiella riktlinjer. Revisorerna anser riktlinjerna behöver utvecklas, bland annat när det gäller ansvarsfrågor, den interna kontrollen och rapporteringen till landstingsstyrelsen.

Av landstingsstyrelsens svar framgår att det görs en större översyn av nuvarande riktlinjer och att rapporteringen till landstingsstyrelsen har utvecklats under 2012.

Svar till revisorer om uthyrning av landstingets lokaler

Landstingsstyrelsen har svarat på en skrivelse från landstingets revisorer angående riktlinjer för uthyrning av landstingets lokaler. Landstingsstyrelsen instämmer i revisionens påpekande om att en uppdatering av nuvarande riktlinjer bör göras. Däremot påpekar man att det är ett missförstånd när revisorerna uppger att landstinget inte i nämnvärd omfattning hyr ut till patientföreningar. Det är tvärtom vanligt förekommande. Landstingsstyrelsen kommer att vidta de åtgärder som krävs för att komma tillrätta med revisionens iakttagelser.

Medicinhistoriskt pris utdelat

Mats O.Karlsson tilldelas landstingets medicinhistoriska pris 2012. Det beslutade landstingsstyrelsen efter föreslag från Uppsala medicinhistoriska förening.

Motiveringen lyder:

"Mats O. Karlsson har under ett antal år bedrivit medicinhistorisk forskning, som dokumenterats i ett flertal tidningsartiklar i olika medicinhistoriska ämnen och i en gedigen, allsidig och innehållsrik bok om landstingets 150-åriga historia i Uppsala län. Han har visat på hur hälso- och sjukvården utvecklats i ett längre tidsperspektiv och förmedlat kunskaper om medicinhistoria till allmänheten. Dessutom har han med engagemang verkat i Stiftelsen för Medicinhistoriska museet".

Prissumman är 20 000 kronor.

Yttrande om flygplats vid Ärna

Landstinget har svarat på en remiss från miljödepartementet om tillstånd till flygplatsverksamhet vid Ärna.

Landstinget skriver i sitt yttrande att det är mycket viktigt att det finns möjligheter att även i framtiden utnyttja Uppsala flygplats vid Ärna som en bas för den luftburna intensivvården. Antalet patienter med behov av luftburna transporter till Akademiska sjukhuset har ökat under senare år och en fortsatt ökning kan skönjas. Det pågår också diskussioner om en ökad samordning inom landet av luftburna sjuktransporter där Akademiska sjukhuset sannolikt kommer att få en viktig roll.

Landstinget betonar att en annan placering kan medföra ökad miljöpåverkan i form av till exempel längre transporter med vägambulans och helikopterflygningar till och från Akademiska sjukhuset. Ur denna aspekt är flygplatsen vid Ärna bättre från miljösynpunkt.

(S), (V) och (MP) reserverade sig till förmån en annan formulering i remissvaret, där man i stället instämmer i Miljödomstolens rekommendation att inte bevilja tillstånd för kommersiellt linjeflyg på Ärna.

Ekonomiprognos oktober

Landstinget som helhet kommer att göra ett plusresultat på cirka 182 miljoner kronor i år. Det framgår av den senaste ekonomiprognosen. Detta är 10 miljoner kronor bättre än föregående prognos och 81 miljoner bättre än budget.

Förbättringen beror bland annat på bra försäljning av bussbiljetter under oktober samt en fördelaktig utveckling av trafikkostnaderna. Kostnaderna inom tandvården har också minskat.

Landstingets plusresultat beror främst på en extra intäkt från en engångsåterbetalning av AFA-försäkringar för åren 2007-2008. Flera förvaltningar visar fortfarande underskott.

Kontakt