Uppsnabbat 27 augusti 2012

2012-08-27

Planprogram för Bålsta centrum

Landstingsstyrelsen har yttrat sig till Håbo kommun över ett förslag till planprogram för Bålsta centrum. Landstinget tillstyrker planprogrammets intentioner och mål.

Vital kommunal demokrati

Landstingsstyrelsen har lämnat synpunkter till Finansdepartementet på betänkandet Vital kommunal demokrati. Kommittén har utrett behovet av förändringar i framför allt kommunallagen för att förbättra fullmäktiges och nämndernas funktionalitet och förstärka den kommunala demokratin. Landstinget instämmer i huvudsak i förslagen till lagändringar, men har en avvikande mening när det gäller majoritetsstyre och direktvalda geografiska nämnder.

(S), (V) och (MP) reserverade sig till förmån för ett eget förslag till skrivning där man invände mot en möjlighet att fatta beslut på distans.

Remissvar om ny myndighetsstruktur

Landstingsstyrelsen har svarat på flera remisser från Socialdepartementet som ger förslag på en ny myndighetsstruktur för vård och omsorgssektorn. Förslaget innebär att en rad statliga myndigheter inom Socialdepartementets område ersätts av fyra nya myndigheter. Landstinget tillstyrker i huvudsak förslaget men pekar på den särställning som läkemedel intar inom sjukvården och föreslår att läkemedelsfrågorna även i fortsättningen handhas av en särskild myndighet. Denna nya myndighet bör bildas genom att nuvarande Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket slås samman. Landstinget anser att en viktig del i en utvecklad kunskapsstyrning är en långsiktighet vad gäller universitetssjukhusens uppdrag och patientunderlag. Regeringen måste ta sitt ansvar i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen för att upprätthålla hållbara sjukvårdsregioner.

(V) och (MP) reserverade sig och yrkade på att landstinget ska avstyrka förslaget om att ta bort lagregleringen om läkemedelskommittéer.

Regional utvecklingsstrategi

Landstingsstyrelsen har gett synpunkter på ett förslag till regional utvecklingsstrategi för Uppsala län – Uppländsk drivkraft 3,0, som har tagits fram under ledning av Regionförbundet. Landstinget instämmer i huvudsak i förslaget till strategi och anser att det bygger på ett gediget material och är väl genomarbetat.

Psykiatrins hus granskat

Landstingets revisorer har granskat styrningen och uppföljningen av projektet Psykiatrins hus. Revisorerna anser att det i huvudsak finns en struktur som säkerställer kontroll av projektet under investeringsprocessen. Några brister noteras dock när det gäller rapportering och dokumentation. Landstingsstyrelsen anger i sitt svar att granskningen kommer att beaktas i kommande byggprojekt. Landstingsdirektören har fått i uppdrag att uppdatera nuvarande beslutsprocess vid bygginvesteringar.

(V) reserverade sig till förmån för ett tillägg.

Likabehandlingsplan 2013-2015

Landstingsstyrelsen har antagit en ny likabehandlingsplan ur ett arbetsgivarperspektiv.

Enligt diskrimineringslagen ska landstinget upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete och bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning.

Likabehandlingsplanen gäller för alla förvaltningar i landstinget och utgör riktlinjer för verksamhetens likabehandlingsarbete. Varje förvaltning ansvarar sedan för att i samverkan med de fackliga organisationerna ta fram en handlingsplan.

En ny likabehandlingsplan upprättas vart tredje år. Den nu antagna planen gäller år 2013-2015.

(V) reserverade sig till förmån för ett eget förslag med större fokus på jämställdheten mellan olika yrkesgrupper.

Justering av vagnstimpris

Landstingsstyrelsen uppdrog åt Gamla Uppsala Buss AB att justera vagnstimpriset så att resultatet ligger i linje med ett nollresultat.

Kollektivtrafikförvaltningen beräknas göra ett underskott om cirka 40 miljoner kronor i år samtidigt som Gamla Uppsala Buss AB prognostiserar ett överskott på 28 miljoner kronor. Enligt bolagens ägardirektiv behöver bolagen inte gå med vinst och det är önskvärt att bolagen redovisar ett resultat nära noll.

(S), (V) och (MP) reserverade sig mot beslutet och ansåg att det råder oklarheter kring prognosen som behöver redas ut.

Gallring av fotografier

Bevarande- och gallringsplanen för patientjournaler och övrig medicinsk dokumentation har reviderats. Landstingsstyrelsen godkände en ändring när det gäller medicinskt relaterade analoga fotografier. Huvudregeln är att fotografier sparas 10 år. Dock kommer bilder att bevaras längre i vissa fall, när det finns ett uttalat krav från verksamheten. Det gäller bland annat klinisk genetik, endokrinologi, ögonkliniken och plastikkirurgi.

Mellan 1932 och 1957 gjordes skärmbildsundersökningar i form av screening av hela befolkningen. Från professionen finns inget behov av bevarande, vare sig kliniskt eller för medicinsk forskning. Ett mindre urval kommer att bevaras av kulturhistoriska skäl.

Landstingsstyrelsen godkände också en bevarande- och gallringsplan för Smittskyddsenheten.

Kontakt