Uppsnabbat 27 september 2012

2012-09-27

Försämrad ekonomiprognos

Ekonomin för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har försämrats.

Det visar ekonomiprognosen för augusti. Akademiska sjukhuset redovisar nu en prognos som är 102 miljoner kronor sämre än budget, motsvarande 1,9 procent av sjukhusets omsättning. Jämfört med föregående månad är detta en försämring med 20 miljoner kronor. Den främsta orsaken är att riks- och regionintäkterna varit lägre än förväntat. Detta hänger samman med bristande operations- och intensivvårdskapacitet, som bland annat beror på att det råder brist på operations- och intensivvårdssjuksköterskor nationellt.

Lasarettet i Enköping väntas göra ett underskott på 8,5 miljoner kronor 2012. Anledningen är främst att man inte har haft tillräcklig permanent bemanning på flera viktiga funktioner och därför har behövt hyra in läkare för att klara den ökade efterfrågan på vård.

HTA-funktion utredd

Landstinget har utrett förutsättningarna för att inrätta en så kallad HTA-funktion.

HTA står för Health Technology Assessment och innebär att nya metoder utvärderas ur ett medicinskt, socialt och etiskt perspektiv enligt ett särskilt schema och blir vägledande för sjukvårdspersonal och beslutsfattare.

Det finns redan regionala HTA-enheter i några landsting. På nationell nivå finns SBU.

Redan idag genomförs HTA-bedömningar på vissa håll i landstinget. Bedömningen är att det inte behövs någon ytterligare HTA-enhet. Däremot behöver landstinget utveckla samarbetet med övriga befintliga HTA-enheter.

Produktionsstyrelsen gav produktionsdirektören i uppdrag att upprätta samarbete mellan Landstinget i Uppsala län och övriga HTA-enheter samt att i samråd med FOU-direktören vid Akademiska sjukhuset ta fram en så kallad mini-HTA.

Kontakt