Uppsnabbat 28 maj 2012

2012-05-28

Politisk organisation ses över

Landstingsstyrelsen har beslutat att tillsätta en organisationskommitté med en representant från varje parti som ska se över den politiska organisationen och föreslå eventuella förändringar. Detta görs under varje mandatperiod. Organisationskommittén ska denna gång lägga särskild vikt vid beredningsprocessen inklusive beredningen av landstingsplan och budget.

(S) reserverade sig och ansåg att landstingsrådsberedningen ska utgöra kommittén.

Översyn av administrativa rutiner

Landstinget har sett över de administrativa rutinerna för avtalshantering. Översynen har gjorts sedan det uppdagats brister i hanteringen av vårdavtal med Bålsta vårdcentral. Inga av bristerna kan bedömas som olagliga, då det finns andra regelsystem att falla tillbaka på. Vårdavtalet är nu undertecknat och rutinerna för avtalshandläggning har förtydligats.

Patientnämnden granskad

Landstingsstyrelsen har svarat på en skrivelse från landstingets revisorer, som har granskat Patientnämnden. Revisorerna anser att det finns brister i uppdragsbeskrivningen och uppföljningen. Vidare anser revisorerna att nämndens organisatoriska placering bör övervägas.

Landstingsstyrelsen anser att de flesta av synpunkterna som revisorerna tar upp ligger inom Patientnämndens självständiga ansvar. När det gäller den organisatoriska placeringen fastställdes nuvarande organisation efter en utredning 2006. Förhållandena har enligt landstingsstyrelsen inte ändrats nämnvärt sedan dess.

Remissvar

Landstinget har svarat på en remis om Högskoleverkets rapport En ny psykoterapiexamen. Landstinget instämmer inte i flera av utredningens förslag till förändringar och anser att det finns risk för en kvalitetssänkning av psykoterapeututbildningen.

Landstingets 150-årsfirande

Den 17 september 2012 firar landstinget 150 år. Detta uppmärksammas bland annat med en jubileumsbok och en utställning på Upplandsmuseet. Landstingets medarbetare kommer också att bjudas på tårta. Landstingsstyrelsen godkände planen för jubileumsfirandet.

Frågor om kollektivtrafiken

Landstingsstyrelsen har begärt en redovisning av kollektivtrafiknämnden. Frågorna ställs utifrån landstingsstyrelsens övergripande ansvar att ha uppsikt över övriga nämnders verksamheter. Bland annat vill man veta vilka åtgärder som planeras för att få en ekonomi i balans för 2012.

Delegationsordning ändrad

Landstingsstyrelsen har fastställt en ny delegationsordning som innebär att ansvaret för anställning av smittskyddsläkare flyttas till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Det har också tillkommit en punkt om centralt personuppgiftsansvarig för kvalitetsregister.

Landstingsplan och budget

Förslaget till landstingsplan och budget för 2013-2015 togs upp i landstingsstyrelsen.

Enligt förslaget ska landstingsskatten höjas med 30 öre för att klara satsningar inom kollektivtrafiken och hälso- och sjukvården.

Beslut om landstingsplan och budget fattas av landstingsfullmäktige i juni.

(S), (V) och (MP) har lagt fram egna förslag till plan och budget samt ett särskilt yrkande om att avskaffa patientavgifterna för barn. Dessa avslogs.

Nytt miljöprogram ska tas fram

Landstingsstyrelsen har tillsatt en politisk referensgrupp inför att ett nytt miljöprogram för landstinget ska tas fram. Det nuvarande miljöprogrammet gäller till och med 2014.

Försämrad prognos för landstinget

Landstingets ekonomiska situation har försämrats. Det framgår av den första tertialrapporten för 2012, som omfattar perioden januari-april. Enligt prognosen kommer landstinget att göra ett minus på 10 miljoner kr. Detta är 111 miljoner kronor sämre än vad som budgeterats.

Avvikelsen beror främst på negativa prognoser från Akademiska sjukhuset, Kollektivtrafikförvaltningen och Landstingets ledningskontor.

Antalet årsarbetare har ökat med 120 jämfört med samma period förra året. I den ökningen ingår den nytillkomna kollektivtrafikförvaltningen med 61 medarbetare.

Nettokostnadsutvecklingen under perioden låg på 4,1 procent.

Kontakt