Uppsnabbat 29 oktober 2012

2012-10-29

Handlingsplan för eHälsoområdet antagen

Landstingsstyrelsen har beslutat att anta en handlingsplan för eHälsoområdet för 2013-2018 som har tagits fram nationellt av Center för eHälsa. Landstingsstyrelsen beslutade också att finansiera Landstinget i Uppsala läns del av verksamhetsplanen för 2013, som uppgår till 13,5 miljoner kronor.

IT-direktören fick i uppdrag att i samverkan med berörda parter ta fram ett förslag på en eHälsostrategi för Landstinget i Uppsala län.

Översyn av missbruks- och beroendevården

Landstinget har gjort en översyn av missbruks- och beroendevården i länet. Resultaten finns nu i en rapport, som ger en lägesbild och underlag för eventuella förändringar av vården.

Av rapporten framgår att de berörda verksamheterna avvaktar kommande stora förändringar kring hanteringen av missbruksutredningen, med exempelvis förslag om förändrad ansvarsfördelning mellan landstinget och kommuner. Rapporten framhåller tre prioriterade utvecklingsområden: inrättande av fler integrerade mottagningar i länet, tillskapande av en tillnyktringsenhet och införande av sprututbytesverksamhet.

Landstingsstyrelsen gav hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att bearbeta rapporten och lämna förslag till åtgärder.

Vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd

Landstinget har yttrat sig över Socialdepartementets promemoria Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd.

Landstinget anser att förslagen i huvudsak är välgrundade och motiverade, men har några synpunkter som handlar om uppskattningen av kostnaderna för att genomföra förslagen. Med tanke på detta föreslår landstinget att den ekonomiska ersättningen följs upp fortlöpande med särskilda kontrollstationer.

Remissvar om psykiatri

Landstinget har lämnat synpunkter på psykiatriutredningens betänkande Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd. Landstinget instämmer huvudsakligen med de förslag som utredningen har lagt fram, men framför synpunkter när det gäller vissa frågor.

(S), (V) och (MP) reserverade sig eftersom man har invändningar mot att det blir lättare att besluta om tvångsvård.

Överlåtelse av vårdcentraler

Landstingsstyrelsen föreslår landstinget ska slutförhandla överlåtelse av Sävja, Enköping och Liljeforstorgs vårdcentraler till Carema Sjukvård AB. Priset får överstiga – men inte understiga – 9,3 miljoner kronor. Beslut i frågan fattas av landstingsfullmäktige den 19 november.

(S), (V) och (MP) reserverade sig mot beslutet och yrkade på avslag då man anser att traditionella avtal om entreprenad är att föredra vid privat drift. Man vänder sig också emot priset, som anses för lågt satt, och att endast ett företag har getts möjligheten att köpa.

Lokalisering av nytt kraftvärmeverk

Landstinget har yttrat sig till Uppsala kommun om frågan om placeringen av ett nytt kraftvärmeverk.

Landstinget är positivt till att ett arbete har påbörjats för att säkra den framtida försörjningen av fjärrvärme. Ett bortfall av värmeleveranser får mycket allvarliga konsekvenser för landstingets verksamhet och patientsäkerheten. Förslaget att uppföra en anläggning som enbart använder biobränslen stämmer väl med landstingets vision att inte använda fossila bränslen efter 2020.

När det gäller placeringen förordar landstinget att fjärrvärmeverket lokaliseras i Boländerna.

Landstinget ansöker om detaljplan för Ulleråker

Landstinget ska lämna in en ansökan till kommunen om detaljplaneläggning av Ulleråkersområdet. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Underlaget för ansökan är den strukturplan som har tagits fram för området. Planen sträcker sig 10-15 år fram i tiden och innebär att Ulleråker får en blandad bebyggelse med hyres- och bostadsrätter i flervåningshus. Bebyggelsen ska vävas samman med insprängda parker och grönstråk. Visionen är att Ulleråker ska bli ett exempel på hur en stadsdel planeras ekologiskt, socialt och tekniskt hållbart.

När ansökan har lämnats in vidtar en planprocess, där alla berörda och allmänheten kommer att få möjlighet att lämna synpunkter.

Landstingsstyrelsen beslutade att landstinget, tillsammans med kommunen, i egen regi ska hantera utvecklingen av Ulleråker till dess att detaljplaneprogrammet genomförts. Landstingsdirektören fick i uppdrag att återkomma med förslag på budget, tidplan och organisation för den fortsatta utvecklingen av Ulleråker.

(S) reserverade sig till förmån för ett eget yrkande om att minst 30 procent av bostäderna ska bestå av hyresrätter samt att ingen byggnation ska ske innanför strandskyddsområdet.

(V) yrkade på återremiss för att bland annat belysa konsekvenserna för Årike Fyris.

(MP) reserverade sig till förmån för ett eget förslag som bland annat innebär att minst 50 procent ska vara hyresrätter samt att mark reserveras för Årike Fyris.

Fastigheter säljs endast i särskilda fall

Landstinget ska bara sälja ut fastigheter när det finns särskilda skäl för det. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Beslutet togs mot bakgrund av en analys som har gjorts av landstingets fastighetsbestånd. Den visar att det är ekonomiskt gynnsamt för landstinget att behålla de verksamhetslokaler som fungerar väl och som nyttjas av landstinget eller av landstingets hyresgäster.

Strategisk plan för landstinget

Arbetet med att ta fram en strategisk plan för landstinget fortsätter.

Ett kunskapsunderlag har tagits fram och presenterats i landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsen beslutade att ge landstingsrådsberedningen i uppdrag att utveckla underlaget till en strategisk plan som ska innehålla mål och strategier för att nå målen. Planen ska lämnas till landstingsstyrelsen senast den 30 april 2013.

Det befintliga kunskapsunderlaget ska utgöra ett underlag i arbetet med att ta fram landstingsplan och budget 2014-2016.

Ekonomiprognos september

Landstinget som helhet kommer att göra ett plusresultat på cirka 172 miljoner kronor i år. Det framgår av den senaste ekonomiprognosen. Detta är 29 miljoner kronor sämre än föregående prognos. Försämringen beror på minskade skatteintäkter till följd av att skatteunderlagsutvecklingen har överskattats i tidigare prognoser. Plusresultatet beror främst på en extra intäkt från en engångsåterbetalning av AFA-försäkringar för åren 2007-2008.

Högkostnadsskydd samordnas från årsskiftet

Ett gemensamt högkostnadsskydd ska införas för patienter som behöver både öppenvård, sjukresor och hjälpmedel. Landstingsstyrelsen vill införa ett nytt frikort från 1 januari 2013.

Förändringen berör dem som behöver både öppenvårdsbesök, sjukresor och hjälpmedel. Idag har dessa tre olika högkostnadskort att hantera. För vart och ett av korten måste patienten nå upp till en viss beloppsgräns för att bli berättigad till frikort. Den sammanlagda kostnaden för tre frikort är 3 400 kronor.

Nu införs i stället ett samordnat frikort som täcker alla tre områdena. Maxbeloppet för vad en patient får betala sänks till 2 600 kronor.

En annan skillnad är att giltighetstiden förlängs. Nuvarande frikort gäller den återstående tiden av en 12-månadersperiod, vilket i praktiken kan innebära så lite som någon månad. Det nya samordnade frikortet kommer i stället att gälla ett helt år framåt, räknat från det senaste besöket.

Det nya samordnade kortet gäller endast öppenvård, sjukresor och hjälpmedel. Kostnader för läkemedel ingår alltså inte. För detta gäller som tidigare ett separat högkostnadsskydd.

Landstingets kostnad för det samordnade högkostnadskortet beräknas uppgå till cirka 340 000 kronor per år i uteblivna patientavgifter.

Landstingsfullmäktige fattar beslut om förslaget den 19 november.

(S), (V) och (MP) reserverade sig till förmån för ett eget förslag om ett lägre maxbelopp samt en annan modell för samordning.

Kontakt