Uppsnabbat hälso- och sjukvårdsstyrelsen 11 februari 2013

2013-02-11

Internkontrollplan fastställd

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde internkontrollplan för 2013.

(MP) reserverade sig till förmån för ett förslag om att 20 procent av vårdgivarena ska granskas.

Programarbeten avslutas

Landstingets programarbeten avslutas. Det beslutade hälso- och sjukvårdstyrelsen.

Sedan 2000 har elva program tagits fram inom astma och KOL, cancer, demens, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, psykisk ohälsa hos vuxna, smärttillstånd och besvär i rörelseorganen, stroke, trauma och ögon. Trauma som presenterades våren 2010 var det sista programmet.

Under senare år har nationella och regionala satsningar tagit över intentionerna för landstingets programarbeten. Efter ett beslut i landstingsfullmäktige i juni 2010 upphävdes programberedningen.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens bedömning är att den utveckling som föreslagits i landstingens programarbeten som varit relevant och prioriterad har följts upp och bedömts genomförd.

Ersättning för produktion utöver beställning 2012

Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ska få ersättning för den produktion man har gjort utöver beställningen för 2012. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Beslutet innebär ett tillskott på närmare 20 miljoner kronor för Akademiska sjukhuset och 800 000 kronor för Lasarettet i Enköping.

(S), (V) och (MP) reserverade sig och yrkade på avslag.

Livsstils- och hälsofrågor på olika språk

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkände en slutrapport om projektet "Livsstils- och hälsofrågor på olika språk". Projektet har under flera år beviljats folkhälsomedel för utvecklande av studiematerial om livsstils- och hälsofrågor. Under 2012 har materialet lästs in som talbok på respektive språk, cirkelledarutbildningar har genomförts och projektet har marknadsförts inom olika berörda verksamheter.

Upphandling av friskvårdslotsning

Landstinget ska göra en upphandling av friskvårdslotsning. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Friskvårdslotsningen ska pågå under tre år från 1 januari 2014.

Bidrag till RFHL

Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling (RFHL) får ersättning för 2013 på 106 500 kronor. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande fick i uppdrag att underteckna en överenskommelse med RFHL för 2013-2015.

Rehabiliteringsgarantin 2013

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat om hur statsbidraget för rehabiliteringsgarantin ska fördelas 2013.

Rehabiliteringsgarantin är statliga medel som syftar till att ge patienter evidensbaserad rehabilitering som ska bidra till att de kan återgå i arbete, fortsätta arbete samt förhindra och förebygga sjukskrivning. Sjukdomsgrupperna är patienter i arbetsför ålder som lider av psykisk ohälsa eller långvarig smärtproblematik. Dessa grupper står för 2/3 av alla sjukskrivningar.

De behandlingar som ersätts är kognitiv beteendeterapi för psykisk ohälsa och multimodal teamrehabilitering för smärtproblematik. Såväl landstingdrivna som enskilda verksamheter kan få bidrag

Granskning av vård för patienter med höftfrakturer

Landstingets revisorer har granskat vården av patienter med höftfrakturer. Revisorerna fann brister när det gäller väntetider, patientdokumentation och rutiner för överföring till kommunerna. Den ortopediska kliniken instämmer i kliniken och har upprättat handlingsplaner för att korrigera bristerna. Bland annat har det så kallade "höftspåret" initierats med avsikt att specifikt identifiera orsaker till lång väntetid till operation.

Resultatet av de uppgjorda handlingsplanerna redovisas vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde i oktober 2013.

Förändringar i bröstcancerprocessen

Från den 1 september 2013 ska patienter som behöver fördjupad utredning kunna söka direkt till bröst/koordinatorsjuksköterskor på Akademiska sjukhuset. Detta väntas kunna korta processen från remiss till behandling med mellan 5 och 6 veckor.

Förändringen är ett resultat av en översyn av bröstcancerprocessen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen gav Akademiska sjukhuset i uppdrag att organisera sin verksamhet kring bröstpatienter i enlighet med de förslag som tagits fram.

Den största förändringen är att ta bort steget via primärvård för patienter som behöver fördjupad undersökning och låta dem söka direkt via sjuksköterskor på Akademiska sjukhuset. Sjuksköterskorna ska ha ett roterande schema för att kunna ta emot kvinnor per telefon, beställa mammografi och ordna med uppföljning.

Revisorsgranskning av vårdvalet

Landstingets revisorer har granskat förutsättningarna för medborgarna att göra aktiva val inom vårdvalet. I granskningsrapporten framförs olika förslag till förbättringar, bland annat när det gäller utformning av informationen som ges på landstingets webbplats. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beskriver i sitt förslag en rad åtgärder som har vidtagits för att förbättra förutsättningarna för medborgare att göra aktiva val inom vårdvalet.

Sjukreseverksamhet granskad

Landstingets revisorer har granskat sjukreseverksamheten.

Varje år genomförs i landstinget över 200 000 sjukresor till en kostnad av cirka 70 miljoner kronor. Kostnaderna per invånare ligger något under genomsnittet i riket.

Revisorernas konstaterar att en stor andel av de sjukresor som ersätts varje år med all sannolikhet fungerar bra. Bedömningen är också att landstinget styr resandet utifrån ett hållbarhetsperspektiv, där man ställer tydliga miljökrav på taxibolagen och prioriterar kollektiva färdmedel. Det finns dock förbättringar att göra när det gäller organisatorisk och ekonomisk styrning samt kvalitativt uppföljning.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen skriver i sitt svar till revisorerna att man anser att det under 2013 bör göras en översyn av sjukreseområdet mot bakgrund av revisorsrapporten.

(MP) lämnade ett särskilt yttrande.

Trolig start 2014 för mellanvårdsavdelning

En mellanvårdsavdelning med cirka 30 platser bör inrättas i Uppsala 2014. Det föreslår en utredning som har gjorts i ett samarbete mellan landstinget och Uppsala kommun.

Av rapporten framgår att det finns sex grupper som är lämpliga att vårda inom mellanvården. Det är dels personer som är i olika faser av utskrivningsplanering och som vårdas på Akademiska sjukhuset, dels personer som skrivs in på Akademiska sjukhuset utan att ha behov av slutenvårdens specialistresurser. Kostnaden beräknas till cirka 24 miljoner kronor per år.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att ställa sig bakom utredningsförslaget och gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att senast i maj återkomma till styrelsen med ett detaljerat förslag om en ny mellanvårdsavdelning. Frågor som ska utredas gäller bland annat personalbemanning, lokalalternativ, kostnader, driftsform och om verksamheten ska upphandlas.

Vårdgarantirapport

Väntetiderna till nybesök och operation/behandling ökade i december. Det visar landstingets uppföljning av kötiderna. 61,1 procent av patienterna fick tid för besök till specialist inom två månader och 59, 8 procent fick operation/behandling.

För att få del av den så kallade kömiljarden måste i genomsnitt 70 procent av patienterna ha erbjudits besök eller behandling inom två månader. Detta innebär att landstinget inte klarar gränsen för kömiljarden för någon månad under 2012

Telefontillgängligheten i den landstingsdrivna primärvården var 95 procent. Detta är en förbättring jämfört med föregående månad. 93 procent kunde erbjudas läkartid inom en vecka. Telefontillgängligheten för den privata primärvården var 91 procent. 88 procent kunde erbjudas läkartid inom en vecka.

Direktupphandling av bukhinnecanceroperationer utreds

Landstinget ska förbereda ett underlag till direktupphandling av bukhinnecanceroperationer vid Uppsala Cancer Clinic AB. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

En förutsättning för att upphandlingen ska genomföras är att landstinget och Uppsala Cancer Clinic först har upprättat en avsiktsförklaring som har godkänts av styrelsen.

Bakgrunden är att UCC har ansökt om vårdavtal med landstinget. För att få en oberoende bedömning anlitade landstinget en extern utredare, som lämnade sin slutrapport till hälso- och sjukvårdsstyrelsen i november 2012.

Av hänsyn till patientsäkerheten förordade utredaren att verksamheten bedrivs i lokaler vid Akademiska sjukhuset, i direkt närhet till övrig högspecialiserad operationsverksamhet.

De diskussioner som nu förs utgår från utredningens slutsatser. Det innebär att verksamheten ska vara belägen vid Akademiska sjukhuset och att alla remisser för patienter från Uppsala län, som sjukhuset har betalningsansvar för, ska skickas till Akademiska sjukhuset för bedömning av behandling. Det finns också frågor kring lokaler, juridik och tidplan som behöver lösas.

Underlaget för en eventuell direktupphandling tas fram parallellt med de fortsatta samtalen mellan UCC och Akademiska sjukhuset.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska ta ställning till frågan om upphandling vid sitt sammanträde den 25 mars eller 29 april.

(S), (V) och (MP) reserverade sig och yrkade på avslag.

Revision av närpsykiatri

Landstinget ska under våren genomföra en medicinsk och ekonomisk revision av Närpsykiatri HÄTÖ AB och en ekonomisk revision av Närpsykiatri i Enköping AB. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Revisionerna ska inkludera en översyn av kontinuiteten i bemanningen. Resultatet ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsstyrelsen senast den 9 september.

Bakgrunden är en begäran från (S) om att göra en revision mot bakgrund av klagomål på verksamheterna.

En granskning av det medicinska innehållet görs också av Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen kommer att följa resultatet av Socialstyrelsens granskning.

Upphandling av psykiatrisk öppenvård avbryts

Upphandlingen av psykiatrisk öppenvård i Enköping avbryts. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott.

Landstingets avtal med Närpsykiatri i Enköping om att bedriva psykiatrisk öppenvård i Enköping upphör i början av juni. Landstinget har därför genomfört en upphandling.

Två anbud har kommit in. Den ena anbudsgivaren uppfyllde inte samtliga obligatoriska krav. Det andra anbudet låg långt högre än den budgeterade kostnaden.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott beslutade att avbryta upphandlingen. Detta innebär att den psykiatriska öppenvården återgår i egen regi.

Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag att teckna tilläggsavtal med Akademiska sjukhuset om att överta driften av psykiatrisk öppenvård i Enköping från den 5 juni 2013.

Kontakt