Uppsnabbat hälso- och sjukvårdsstyrelsen 16 december 2013

2013-12-16

Lasarettet i Enköping ersätts för produktion utöver beställning

Lasarettet i Enköping ersätts med 5,5 miljoner kronor för vård utöver beslutad beställning 2013. Det beslutade hälso- och sjukvårdstyrelsen. Lasarettet har under hösten genomfört extra kösatsningar och inlett ett samarbete med Akademiska sjukhuset om utnyttjande av operationssalar. Detta har lett till en överproduktion inom vissa patientgrupper, till största delen inom ortopedisk verksamhet, där lasarettet har flest antal väntande patienter.

Översyn av sjukresereglementet

Landstingets sjukresereglemente ska ses över. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Översynen motiveras av ändringar i hälso- och sjukvården under senare år. Sedan 1 oktober 2013 gäller en ny lag om vård i andra EU-länder. Vårdvalet har också utvecklats.

Överenskommelse om samverkan

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har godkänt en överenskommelse om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och sjukvård.

Syftet med överenskommelsen är att ange ambitionen för samverkan, tydliggöra samverkansstrukturen och tydliggöra kommunernas och landstingets ansvar för hälso- och sjukvård på en övergripande nivån.

Ärende om upphandling av bukhinnecanceroperationer avslutat

Ärendet om att pröva frågan om att direktupphandla bukhinnecanceroperationer med HIPEC-behandling avslutas. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lämnade en lägesrapport. Möjligheterna att teckna ett samverkansavtal med Uppsala Cancer Clinic AB (UCC) har utretts grundligt. Samråd har skett löpande med ledningen för UCC och med ledningen för Akademiska sjukhuset. Bedömningen är att det utifrån nuvarande lagstiftning inte är möjligt att teckna avtal med Uppsala Cancer Clinic AB avseende behandling av spridd cancer i bukhinnan.

Organisationsstöd till handikappföreningar

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att tilldela handikappföreningarna 2,7 miljoner kronor i organisationsanslag för 2014. Handkapprörelsen, företrätt av HSO, tilldelades också ett ekonomiskt bidrag på drygt 1,3 miljoner kronor för att täcka hyreskostnader och kostnader relaterade till det gällande samverkansavtalet med landstinget.

Bidrag till pensionärsorganisationer

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att tilldela pensionärsorganisationerna 854 607 kronor i organisationsanslag för 2014. Varje organisation får ett grundbidrag på 16 789 kronor. De organisationer som har minst 1 000 medlemmar bosatta inom landstingsområdet och lokalavdelningar i minst tre av länets kommuner får även drygt 28 kronor per medlem och 447 kronor per lokalavdelning.

Projekt om vårdlotsar förlängs

Pilotprojektet om vårdlotsar förlängs till och med 30 september 2014 i samma omfattning och med samma inriktning som tidigare. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Kostnaden uppgår till 2,7 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag att utreda formerna för hur vårdlotsarbetet ska bedrivas från oktober 2014.

Revidering av regelböcker

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde revideringar i regelboken för vårdval i Uppsala län för vårdcentralsuppdraget. Ändringarna gäller målnivåerna för tillgänglighet.

Styrelsen fastställde också regelboken för landstingets tandvårdsstöd.

Avtal med Närpsykiatri i HÄTÖ AB förlängs

Landstingets avtal med Närpsykiatri i HÄTÖ AB förlängs med 24 månader till och med 31 januari 2017. Det beslutade hälso- och sjukvårdstyrelsen.

Avtalet omfattar driften av den psykiatriska öppenvården i norra länsdelen, det vill säga Tierp, Östhammar, Älvkarleby och Heby kommuner.

(MP) yrkade på avslag och ansåg att verksamheten skulle upphandlas.

(S) och (V) yrkade på att avtalet i stället skulle förlängas med 12 månader och att landstinget skulle undersöka möjligheten att driva verksamheten i egen regi.

Landstinget ingår partnerskap med Upplands Idrottsförbund

Landtinget ska teckna en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med Upplands Idrottsförbund från och med 2014. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Landstinget och Upplands Idrottsförbund har sedan 1991 samverkat kring hur länets invånare ska må bättre genom att bli mer fysiskt aktiva. Till grund för arbetet har det funnits ett idrottspolitiskt program samt treåriga överenskommelser. Vid årsskiftet upphör det idrottspolitiska programmet och parterna har i stället kommit överens om att övergå till en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med tydligt syfte och målsättning.

För 2014 får Upplands Idrottsförbund drygt 4 miljoner kronor i ersättning.

Förslag att införa "Akademiska vårdcentraler"

Landstinget ska ta fram ett förslag på att införa så kallade Akademiska vårdcentraler (AVC) i länet. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Syftet med Akademiska vårdcentraler är att utveckla den akademiska närvaron i primärvården genom utbildning, forskning och utvecklingsarbete. En förebild är Stockholms läns landsting, som införde AVC 2008.

Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag att tillsätta en projektorganisation, som ska ta fram ett förslag på införande i Uppsala län. En projektledartjänst på 20 procent tillsätts. Uppdraget ska redovisas till styrelsen senast juni 2014.

Samverkansavtal för familjecentrerat arbete

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkände ett nytt samverkansavtal kring familjecentrerat samarbete mellan Uppsala kommun och landstinget.

Landstinget klarar en del av kömiljarden

Landstinget klarade en del av kravet för kömiljarden under november månad. Det visar den senaste vårdgarantirapporten. Detta är första gången som detta sker under 2013.

Väntetiden till behandling hos specialist har blivit kortare. Under november fick 75,1 procent av patienterna behandling inom två månader. Gränsen för att få del av kömiljarden är 70 procent.

Landstinget klarade däremot inte kömiljardens krav för besök till specialist. 69,5 procent fick tid för besök inom två månader. Gränsen ligger på 70 procent.

Tillgängligheten till primärvård var fortsatt hög, även om den försämrats något genom föregående månad. När det gäller telefontillgängligheten fick 93 procent av patienterna hos den landstingsdrivna primärvården och 93 procent av patienterna hos den privata primärvården svar samma dag. Andelen patienter som kunde erbjudas besök inom en vecka var 89 procent i den landstingsdrivna primärvården och 85 procent i den privata.

Mellanvårdsplatser förläggs till Kronparksgården

Mellanvårdsavdelningen som är planerad att öppna 1 april 2014 kommer inte att, som tidigare sagts, lokaliseras till avdelning 170 i Ulleråkersområdet. Det har visat sig att det skulle krävas stora ombyggnationer av lokalverksamhetsstarten, vilket skulle försena starten.

För att mellanvårdsavdelningen ska kunna starta på utsatt tid kommer den i stället att förläggas till Kronparksgården, i de lokaler som tidigare använts av Hospice och den kommunala verksamheten Omtanke.

Kontakt