Uppsnabbat hälso- och sjukvårdsstyrelsen 21 oktober 2013

2013-10-21

Finansiering av primärvårdsmottagning för nyanlända

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har tidigare beslutat att inrätta ett centrum för hälsa och integration från 2014. Centrumet får ett utökat uppdrag att vara primärvårdsmottagning för nyanlända upp till ett år efter att de fått permanent uppehållstillstånd. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att finansiera detta med 1 miljon kronor under 2014.

(MP) reserverade sig och ansåg att ersättningen skulle vara 2,5 miljoner kr och att verksamheten skulle tillhöra Primärvården.

Samverkan om inkontinensfrågor

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkände ett samverkansavtal mellan landstinget och länets kommuner angående vissa inkontinensfrågor. Överenskommelsen syftar till att kommunerna och landstinget ska ta gemensamt ansvar för att uppnå kvalitet och kostnadseffektivitet.

Uthyrning av lokaler till privata vårdgivare granskad

Landstingets revisorer har granskat hälso- och sjukvårdsstyrelsens uthyrning av lokaler till privata vårdgivare. Revisionen visar att uthyrningen sker i enlighet med gällande lagar och regler för mervärdesskatt. Däremot saknas systematiska kontroller som säkerställer att upplåtelsen baseras på överenskomna villkor och avtal.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att införa sådana kontroller i internkontrollplanen.

Mellanvårdsavdelning ska ge bättre vård för äldre

Landstinget ska inrätta en mellanvårdavdelning senast den 1 april 2014. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Syftet med att inrätta så kallade mellanvårdsplatser är att förbättra omhändertagandet av främst sjuka äldre. Den nya avdelningen kommer att ha 26 vårdplatser och vara lokaliserad på Ulleråkersområdet.

På mellanvårdsavdelningen ska man vårda patienter som annars skulle ha vårdats på olika avdelningar inom Akademiska sjukhuset.

Patienter kommer att kunna remitteras till avdelningen direkt från akutmottagningen eller från läkare i primärvården.

Organisatoriskt kommer avdelningen att tillhöra förvaltningen Hälsa och habilitering, där den kan samordnas med de närliggande verksamheterna i hemvårdsenheten och det mobila hembesöksteamet.

(S), (V) och (MP) reserverade sig och yrkade på att ärendet skulle återremitteras för ytterligare utredning med hänvisning till en skrivelse från Akademiska sjukhuset.

Friare val av hjälpmedel införs inte inom hörsel

Landstinget ska inte inför friare val av hjälpmedel inom hörselområdet. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen efter att ha genomfört en utredning.

Friare val har tidigare införts för andra typer av hjälpmedel och landstinget har utrett om det skulle vara lämpligt att införa detta även när det gäller hörselhjälpmedel. Slutsatsen av utredningen var att det förmodligen skulle bli en klart högre kostnad för brukarna att använda Friare val jämfört med de hörapparater landstinget kan erbjuda. Brukarföreningarna har påtalat att hörapparater är komplicerade och att det kan vara svårt för en patient att göra en egen bedömning av vilken apparat som är bäst. Mot bakgrund av bland annat detta anser hälso- och sjukvårdsstyrelsen att det inte är lämpligt att införa friare val för detta område.

Regelböcker reviderade

Regelböcker reviderade

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde revideringar av regelböckerna för vårdval i Uppsala. Följande regelböcker har reviderats:

  • Vårdcentralsuppdraget
  • Barnhälsovård
  • Mödrahälsovård
  • Primär hörselrehabilitering
  • Höft- och knäprotesoperationer
  • Fördjupad medicinsk utredning på beställning av Försäkringskassan
  • Ändringarna handlar om att förtydliga och ytterligare precisera krav och uppdrag.

(MP) reserverade sig mot beslutet när det gällde vårdcentralsuppdraget samt höft- och knäprotesoperationer och efterlyste större fokus på förebyggande hälsovård och rehabilitering.

Vårdavtal fastställda

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde vårdavtal för 2014-2016 för Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tecknar som beställare vårdavtal med förvaltningarna. Vårdavtalen reglerar respektive förvaltnings uppdrag och den ekonomiska ersättningen.

(S), (V) och (MP) reserverade sig till förmån för egna yrkanden.

Landstinget ställer sig bakom Barn och ungdomens hus i Knivsta

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att ställa sig bakom inriktningen att arbeta för ett "Barn och ungdomens hus" i Knivsta kommun.

Huset är tänkt att utgöra en arena för möten och samarbete mellan alla verksamheter som har barn, ungdomar och deras vårdnadshavare som målgrupp.

Målet är att ett avtal mellan landstinget och Knivsta kommun ska skrivas hösten 2014 och att huset ska tas i drift våren 2015.

Vårdgarantirapport september

Tillgängligheten till primärvård i Uppsala län är fortsatt mycket hög. Det visar den senaste vårdgarantirapporten.

När det gäller telefontillgängligheten fick 95 procent av patienterna hos den landstingsdrivna primärvården och 94 procent av patienterna hos den privata primärvården svar samma dag. Andelen patienter som kunde erbjudas besök inom en vecka var 87 procent i den landstingsdrivna primärvården och 92 procent i den privata.

Väntetiderna till specialistvård blev kortare jämfört med föregående månad. Detta beror på att man är tillbaka på ordinarie produktionsnivåer efter sommarperioden. 58,9 procent av patienterna fick tid för besök och 57,6 procent fick behandling inom två månader.

För att få del av den så kallade kömiljarden måste i genomsnitt 70 procent av patienterna ha erbjudits besök eller behandling inom två månader. Detta innebär att landstinget i nuläget inte klarar gränsen för kömiljarden.

Kontakt