Uppsnabbat hälso- och sjukvårdsstyrelsen 25 mars 2013

2013-03-25

Studie om tarmcancer

Landstinget i Uppsala län ska ansluta sig till nationell en studie över screening av tarmcancer. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Studien löper över 15 år och innebär att man undersöker ett stort antal personer mellan 59 och 62 år, Syftet är att studera om tarmcancerscreening påverkar dödligheten i tarmcancer i Sverige, vilken screeningmetod som är lämpligast, hur individen upplever screeningen och de hälsoekonomiska effekterna.

Utländska studier har tidigare visat en tydligt sänkt dödlighet i tjocktarmscancer när hela grupper av människor genomgått screening.

Upphandling av uppsökande tandvård

Landstinget ska göra en upphandling av uppsökande verksamhet inom tandvårdsstöd. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Den uppsökande verksamheten innebär ansvar för att göra munhälsobedömningar på personer som är berättigade till tandvårdsstöd och att informera om munhygien. I uppdraget ingår också att genomföre munvårdsutbildningar för vård- och omsorgspersonal. Landstingets nuvarande avtal med Folktandvården och 3D Dentomed AB löper ut den 31 december 2013.

(S), (V) och (MP) reserverade sig och yrkade på att en utvärdering ska göras innan en ny upphandling görs.

Insatser för minskade köer

Landstingsfullmäktige har tidigare beslutat att satsa 55 miljoner kronor på att beställa ytterligare vård som ett led i arbetet med att korta vårdköerna.

Nu har hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutat om hur en del av dessa medel ska användas. Styrelsen uppdrog till hälso- och sjukvårdsdirektören att:

  • beställa ytterligare 140 protesoperationer av Lasarettet i Enköping till ett värde av 8,9 miljoner kronor
  • garantera vårdgarantienheten medel för att säkerställa slussningar till ett värde av maximalt 25 miljoner kronor
  • tillfälligt förstärka hälso- och sjukvårdsavdelningen och vårdgarantienheten för att genomföra kösatsningarna till ett värde av 900 000 kronor
  • genomföra upphandling av ryggkirurgi med tillhörande besök för cirka 50 patienter.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott ska fatta beslut om extrabeställning till Akademiska utöver överenskommen produktionsvolym vid sitt sammanträde i april.

(S), (V) och (MP) reserverade sig till förmån för egna förslag om att bland annat göra extra beställningar till Akademiska sjukhuset för 2013 och att ersätta produktion utöver överenskommen volym med 30 procent.

Landstinget inför vårdval för gynekologi

Från den 1 april inför landstinget vårdval inom gynekologisk öppenvård.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen antog regelboken för gynekologi i öppenvård. Regelboken gäller från den 1 april 2013.

Det införs också ett så kallat ickevalsalternativ som innebär att patienter som inte kan eller vill välja gynekolog inom valfrihetssystemet kommer att hänvisas till Akademiska sjukhuset.

(MP) yrkade på avslag för genomförandet.

Revision av uppföljning av vårdgivare

Landstingets uppföljning av vårdgivare har granskats av landstingets revisorer i två rapporter. Den ena granskningen gäller hur uppföljning och kontroll av vårdgivare sker inom vårdvalet. Revisorerna anser att hanteringen i stort sätt är ändamålsenlig men några brister påpekas.

Den andra granskningen gäller hur landstinget prövar att externa vårdgivare som man tecknar avtal med har förutsättningar för att utföra uppdraget.

Revisorerna anser att den förenklade bedömningen av nystartade vårdföretag inte är tillräckligt säker. Det görs heller inga riskanalyser när det gäller vilka krav som ska ställas på vårdgivare vid upphandlingar och det saknas en etablerad rutin för att löpande bedöma vårdgivares bärkraft. Däremot finns en beredskap för att möta en oplanerad nedläggning.

Landstinget svarar att man följer upphandlingslagstiftningen när det gäller riskanalyser och bedömer att modellen för närvarande fungerar väl. Landstinget kommer dock att skärpa den löpande uppföljningen av vårdgivares bärkraft, bland annat genom att regelbundet begära in uppgifter från Skatteverket.

SARA-projektet

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att medlemsavgiften till Samordningsförbundet och deltagande i berörda styrgrupper är tillräckligt för att finansiera en fortsättning av SARA 2014. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen detaljstyr inte valet av framtida verksamhet så länge man håller sig inom budgetramarna.

(V) yrkade på att ärendet skulle återrmitteras.

Nytt indextal ska mäta belastning vid vårdcentraler

Landstinget ska från och med i mars börja analysera ett nytt indextal, CNI, vid länets vårdcentraler.

CNI står för Care Need Index och används för att öka kunskapen om befolkningens behov och vilka resurser som krävs för att skapa en mer jämlik hälso- och sjukvård. Sju olika variabler, bland annat andelen ensamstående äldre, utlandsfödda och arbetslösa, mäts för att bedöma arbetsbelastningen vid ett besök i primärvården. Resultatet blir ett index för varje vårdcentral som kan användas som underlag för resursutdelning.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkände planen för analyser av vårdval. En rapport om arbetet ska lämnas i maj.

(MP) lämnade ett yrkande om att analysen även ska inkludera Adjusted Clinical Groups (ACG), som mäter vårdtyngd på individnivå.

Landstinget inrättar nytt vårdhygieniskt pris

Landstinget ska inrätta ett nytt vårdhygieniskt pris. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Priset på 50 000 kronor ska heta "Ullapriset" och är uppkallat efter Ulla Carlson, som var Sveriges första hygiensjuksköterska och verksam vid Akademiska sjukhuset mellan 1964 och 1990.

Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom all vård och omsorg. Syftet med vårdhygienpriset är att öka medvetenheten o vikten av att tillämpa goda hygienrutiner. Priset kan tilldelas en organisation, ett företag eller en arbetsplats, inom eller utom landstinget, som har gjort betydande insatser inom hygienområdet inom hälso- och sjukvård, tandvård eller äldreomsorg. Prispengarna ska användas för fortsatta förbättringar inom hygienarbetet, till exempel genom utbildning eller annan utveckling.

Årets pris kommer att delas ut i samband med landstingsfullmäktigemötet den 17 juni.

Upphandling av bukhinnecanceroperationer

Diskussionerna mellan landstinget och Uppsala Cancer Clinic om ett samarbete fortsätter. Det framgick av en lägesrapport som gavs vid hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Parterna är överens om att en projektledare behöver engageras med uppgift att utreda möjligheterna till en långsiktig permanent lösning. I första hand handlar det om att utreda lokalfrågan då denna fråga är helt avgörande för det fortsatta arbetet.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att en projektledare ska tillsättas med uppdraget att utarbeta en tidplan för arbetet med lokaler, ta fram förslag på lokaler och ta fram aktuella frågeställningar kopplade till lokalerna. Projektledaren ska belysa vilka konsekvenser det får för Akademiska sjukhuset om en lämplig lokal för UCC:s verksamhet hittas som kan medföra att någon annan verksamhet måste flyttas eller nedprioriteras.

Frågan om att direktupphandla bukhinnecanceroperationer ska tas upp vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 april under förutsättning att det vid den tidpunkten har upprättats en godkänd avsiktsförklaring mellan landstinget och UCC.

(S) (V) och (MP) reserverade sig mot beslutet att tillsätta en projektledare och ansåg behovet tillgodoses av Akademiska sjukhuset.

(FP) lämnade ett särskild yttrande om att det redan nu skulle bli möjligt att remittera patienter till UCC.

Upphandling av kiropraktorer

Landstinget ska genomföra en upphandling av kiropraktorer enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Landstinget har idag avtal med sex kiropraktorer i länet. Dessa avtal löper ut den 31 december 2013. Landstinget har tidigare övervägt att införa vårdvalssystem inom området, men kommit fram till att detta skulle riskera att bli alltför kostnadsdrivande med tanke på hur marknaden ser ut. Därför görs nu i stället en upphandling enligt LOU. Avtal ska tecknas på två år med möjlighet till två års förlängning.

(MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag om att införa vårdval för kiropraktorer enligt lagen om valfrihet (LOV).

Vårdgarantirapport februari

Väntetiderna till nybesök och operation/behandling blev något kortare i februari jämfört med föregående månad. Det visar landstingets uppföljning av kötiderna. 64,3 procent av patienterna fick tid för besök till specialist inom två månader och 61,1 procent fick operation/behandling.

För att få del av den så kallade kömiljarden måste i genomsnitt 70 procent av patienterna ha erbjudits besök eller behandling inom två månader. Detta innebär att landstinget inte klarar gränsen för kömiljarden.

Telefontillgängligheten i den landstingsdrivna primärvården var 93 procent, vilket är en förbättring jämfört med föregående månad. 91 procent kunde erbjudas läkartid inom en vecka. Telefontillgängligheten för den privata primärvården var 89 procent. 91 procent kunde erbjudas läkartid inom en vecka.

Kontakt