Uppsnabbat hälso- och sjukvårdsstyrelsen 25 november 2013

2013-11-25

Vårdgarantirapport oktober

Tillgängligheten till primärvård i Uppsala län är fortsatt mycket hög. Det visar den senaste vårdgarantirapporten.

När det gäller telefontillgängligheten fick 97 procent av patienterna hos den landstingsdrivna primärvården och 96 procent av patienterna hos den privata primärvården svar samma dag. Andelen patienter som kunde erbjudas besök inom en vecka var 89 procent i den landstingsdrivna primärvården och 90 procent i den privata.

Väntetiderna till specialistvård blev kortare jämfört med föregående månad. 67,4 procent av patienterna fick tid för besök och 72 procent fick behandling inom två månader.

För att få del av den så kallade kömiljarden måste landstinget dels uppnå ett grundkrav på att i snitt 70 procent av patienterna ha erbjudits besök eller behandling inom två månader, dels uppnå visa prestationskrav. Landstinget klarar grundkravet för behandling i specialistvård men inte prestationskraven och kommer inte att få del av kömiljarden.

Vårdsystem- och laboratoriesamordnare för privata vårdgivare

Landstinget ska inrätta en funktion som vårdsystemsamordnare för privata specialister. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Vårdsystemsamordnaren ger support till användare av Cosmic. Det har tidigare inte funnits någon enhet med ansvar för att tillhandahålla dessa tjänster till privata specialister. Den nya funktionen placeras vid Landstingets resurscentrum.

Det inrättas också en funktion för laboratoriesamordning. Den placeras vid Primärvården.

Uppdragen gäller under 2013 och 2014 i avvaktan på en pågående utredning om landstingets framtida IT-organisation. De finansieras med statliga stimulansmedel.

Avtal förlängs

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att förlänga avtalen med Öronspecialisterna AB samt Capio Medocular AB om öron-, näs- och halsmottagning i öppenvård till och med 31 mars 2014. De beslut som tidigare fattats om direktupphandling upphävs. Motivet är att säkerställa kontinuiteten för patienterna fram till dess att vårdval införs.

Tandvårdsersättningar 2014

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att ersättningen 2014 inom allmän barn- och ungdomstandvård ska vara 1212 kr per barn 3-19 år och 562 kr per tvååring. Ersättningsbeloppen för tandregleringsbehandlingar fastställdes till 24 964 kr och för mer komplicerad så kallad interceptiv behandling till 10 212 kr.

Närvårdsplatser i Tierp

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har fått en lägesbeskrivning av planerna på att inrätta närvårdsplatser i Tierp.

Styrelsen beslutade att uppdra till den politiska styrgruppen för Närvård Tierp att återkomma i mars 2014 med ett fullständigt underlag som ska innehålla omfattning, tidplan och ekonomiska konsekvenser samt ett förslag till införandeprojekt. Beslutet gäller under förutsättning att Tierps kommun fattar motsvarande beslut.

Revidering av regelböcker

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde revideringar i regelboken för vårdval i Uppsala län för medicinsk fotvård. Ändringarna innebär att viss statistisk rapportering tas bort.

Styrelsen fastställde också uppdateringar av regelboken för allmän barn- och ungdomstandvård samt regelboken för tandreglering, där ändringarna är av redaktionell karaktär.

Fler deltar i mammografiscreening

Allt fler kvinnor väljer att utnyttja möjligheten att gå på mammografiundersökning. Det visar en uppföljning som landstinget har gjort.

Under 2008 deltog 18 685 kvinnor i screeningen. Under 2012 hade detta ökat till 30 686 kvinnor. För tiden januari- september 2013 har 24 745 kvinnor gått på mammografi och om trenden håller i sig innebär detta att antalet 2013 blir ännu högre jämfört med tidigare år.

Utvärderingen visar också att väntetiderna har kortats, både för provsvar och för uppföljande undersökning. Idag får 90 procent av kvinnorna där inga förändringar upptäckts svar inom 14 dagar och 92 procent blir kallade till uppföljningsundersökning inom fyra veckor.

Patienternas nöjdhet har förbättrats. Under 2012 var 90 procent nöjda med väntetiden och 94 procent nöjda med bemötandet.

Mot bakgrund av de goda resultaten i den nuvarande verksamheten beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen att uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att göra en förnyad upphandling. Det nuvarande avtalet löper ut i mars 2015. I utredningen ska man även titta på förutsättningarna för flera lokaliseringar av screening samt beakta inriktingen av ett sammanhållet bröstcancercentrum på Akademiska sjukhusets område.

(V) yrkade på avslag.

Köp av ortopedi från Elisabethsjukhuset

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att utlösa en avtalsoption om 4 miljoner för att köpa ortopedi från Elisabethsjukhuset/Aleris. Därmed kan vårdgivaren ta emot ett ökat inflöde av remisser från Akademiska sjukhuset, vilket kan bidra till landstingets möjlighet att nå de nationella kraven om kömiljardsmedel.

Ytterligare vårdval i öppenvården

Landstinget kan komma att införa att införa vårdval inom ögonsjukdomar i öppenvård och öron- näs- och halssjukdomar i öppenvård.

Efter att ha utrett förutsättningarna fattade hälso- och sjukvårdsstyrelsen ett inriktningsbeslut där man gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag utifrån lagen om valfrihet (LOV).

Om valfrihet inom dessa områden införs, föreslås det träda i kraft april 2014 för externa vårdgivare. Egenregi föreslås ingå i vårdvalet från och med januari 2015.

(S), (V) och (MP) yrkade på avslag.

Fortsatt översyn av missbruks- och beroendevården

Den översyn som har gjorts av missbruks- och beroendevården i Uppsala län har kommit med en slutrapport och lämnat förslag till åtgärder. Bland annat föreslås att man ska utreda förutsättningarna för att inrätta en lättillgänglig och förtroendeskapande verksamhet med hälso- och smittskyddsinsatser för särskilt utsatta, där sprututbytesverksamhet kan ingå.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att arbeta vidare med de föreslagna åtgärderna och återkomma till styrelsen med förslag i mars och april 2014.

Revisorsgranskning av vårdplatser

Landstingets revisorer har granskat hur landstinget dimensionerar antalet vårdplatser. Revisorerna bedömer att dimensioneringen och styrningen inte är ändamålsenlig. Det har inte kommit fram i granskningen att antalet vårdplatser skulle vara otillräckligt. Däremot pekar revisorsrapporten på att vårdplatserna sannolikt inte är fördelade på ett tillfredsställande sätt mellan olika kliniker. Revisorerna rekommenderar att hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska utveckla styrningen och uppföljningen av sjukhuset utifrån ett uppdragsperspektiv.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen välkomnar en genomlysning av frågan av vårdplatser, men påpekar att frågan om hur många vårdplatser som behövs avgörs av respektive sjukhus och inte av styrelsen.

Kontakt