Uppsnabbat landstings- och hälso- och sjukvårdsstyrelsen 29 april 2013

2013-04-29

Landstinget inför vårdval för höft- och knäprotesoperationer

Landstinget inför valfrihetssystem för höft- och knäprotesoperationer.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att anta en regelbok för höft- och knäprotesoperationer. Regelboken gäller från den 1 juli 2013. Samtidigt sätts det av 52,1 miljoner kronor för den här typen av operationer.

Det införs också ett så kallat ickevalsalternativ som innebär att patienter som inte kan eller vill bli opererade inom valfrihetssystemet hänvisas till Akademiska sjukhuset.

(S), (V) och (MP) reserverade sig mot beslutet och yrkade på avslag.

Inriktning för vårdavtal 2014-2016

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har fattat beslut om inriktning för vårdavtalen 2014-2016. Vårdavtalen utgår från landstingsplan och budget och det balanserade styrkortet för 2014-2016.

En förändring är att vårdavtalen ska bli tydligare när det gäller kopplingen mellan ekonomi och verksamhet. Målformuleringarna ses över och kraven på återrapportering ska bli tydligare. De befintliga ekonomiska medlen ska användas på ett mer kostnadseffektivt sätt. Om nya satsningar ska genomföras ska det vara helt säkerställt att det är kostnadseffektivt och att det finansieras inom befintlig budgetram.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fattar beslut om slutversioner av vårdavtalen i oktober.

Rapport om bukhinnecanceroperationer

Diskussionerna mellan landstinget och Uppsala Cancer Clinic om ett samarbete fortsätter. Det framgår av en lägesrapport som lämnades till hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Den fråga som utreds är om det går att inrymma UCC:s verksamhet i lokaler inom Akademiska sjukhusets område. UCC har lämnat en kravspecifikation angående lokalerna. En projektledare ska få i uppdrag att bland annat ta fram förslag på lokaler. Denna projektledare är ännu inte utsedd.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att ta upp frågan om att direktupphandla bukhinnecanceroperationer igen när det finns en avsiktsförklaring upprättad mellan landstinget och UCC.

(S), (V) och (MP) reserverade sig och ansåg att ärendet om direktupphandling ska avbrytas.

(FP) lämnade ett särskilt yttrande.

Återbetalning av målrelaterade medel

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fattade beslut om återbetalning av målrelaterad ersättning för vårdcentral, barnavårdscentral och mödravårdscentral. När målen inte uppfylls eller endast delvis uppfylls ska ersättning betalas tillbaka.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att återkräva sammanlagt knappt 0,5 miljoner kronor av de målrelaterade medlen för 2012 från Aros läkarmottagning, Ekeby Hälsocenter, Enköpingshälsan, Ingrid Marie, Knivsta Läkargrupp, Luthagsgården och Nyby vårdcentral.

(S) och (V) lämnade ett särskilt yttrande.

Återbetalning av målrelaterade medel för sjukhusen

Akademiska sjukhuset ska återbetala 14,3 miljoner kronor av den målrelaterade ersättningen för 2012. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Det är framför allt målen om kortare väntetider till akutmottagningen, besök hos specialistläkare och operation/behandling som inte har uppfyllts.

Lasarettet i Enköping ska återbetala 1,3 miljoner kronor. Även där handlar det om att man inte uppfyllt målen för väntetider till besök och behandling.

Åtgärdsprogram för ANDT-arbetet i Uppsala län

Landstinget har yttrat sig till länsstyrelsen i Uppsala län över ett åtgärdsprogram för det regionala arbetet med ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Landstinget ställer sig positivt till förslaget.

Yttrande om skolgång för barn med hjärntumörer

Landstinget har svarat på en remiss för Utbildningsdepartementet över utredningen "Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning".

Landstinget instämmer i huvudsak i utredningens förslag, men har synpunkter på de delar som handlar om skolgången för barn med hjärntumörer.

Utredningen föreslår att sjukhuslärarnas uppdrag ska begränsas, bland annat när det gäller att kartlägga barnets inlärningssvårigheter och att detta ska göras av personer anställda av sjukvården.

Landstinget ställer sig tveksamt till att inrätta nya tjänster och anställa nya personer när kompetensen och lärarna redan finns. Landstinget föreslår i stället att sjukhuslärarnas tjänstebeskrivning utvidgas till att även innehålla dessa uppgifter, som de i praktiken ofta redan utför.

Yttrande om att införa meritpoäng för teckenspråk

Landstinget har yttrat sig till Utbildningsdepartementet över ett förslag om att elever ska kunna få meritpoäng i ämnet svenskt teckenspråk för hörande, på samma sätt som man får meritpoäng för ämnet moderna språk.

Landstinget instämmer med förslaget och tycker att det är angeläget att det genomförs. Det kan stimulera ungdomar att studera teckenspråk och leda till en ökad medvetenhet hos länets invånare om funktionsnedsättningen dövhet.

Kontakt