Uppsnabbat landstingsfullmäktige 20 november 2013

2013-11-20

Fråga om övertid för anställda

Sören Bergqvist (V) ställde en fråga till produktionsstyrelsens ordförande Lina Nordquist (FP) som besvarades av Ludvig Larsson (FP). Bakgrunden är att Vårdförbundet har begärt tvisteförhandling med anledning av ett stort antal överskridanden av tillåten övertid.

Fråga:

Har landstinget tillräcklig kontroll över övertidsuttaget eller finns det ett behov av att skärpa bevakningen och uttagen?

Svar:

Uppgifterna om överskridanden är inte verifierade, så vi vet inte om och vad som har skett. Men om inte bevakningslistorna har skötts på rätt sätt av förvaltningens HR-funktion måste vi naturligtvis vidta åtgärder.

Fråga om Zebragrupperna

Kjell Andersson (S) ställde en fråga till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Anna-Karin Klomp (KD) om verksamheten i sorggrupperna Zebra på Barnsjukhuset. Grupperna leds av anställda på Barnsjukhuset, som får allt svårare att få tid för uppdraget. Verksamheten är nu hotad.

Fråga: Kan du lova att Zebragruppernas verksamhet ges möjlighet att fortsätta?

Svar: Zebragruppen är inte en politiskt styrd grupp men självklart ska landstinget fortsätta ge det stödet.

Interpellation om vad som gäller för Akademiska sjukhuset

Landstingsrådet Sören Bergkqvist (V) ställde en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M) om ett beslut i produktionsstyrelsen om att bemanna upp sjukhuset för att klara vårdproduktionen.

Frågor: 

Har produktionsstyrelsen rätt att självständigt besluta att en förvaltning ska upprätthålla vårdproduktionen i första hand och inte vidta ytterligare åtgärder för att nå en ekonomi i balans?

Innebär landstingsstyrelsens beslut rörande delårsbokslutet att fastlagd budget för Akademiska sjukhuset gäller och ska följas?

Svar:

Det finns inga motsättningar mellan olika delar av sjukhusets uppdrag. Att upprätthålla vårdproduktionen är tvärtom en åtgärd för att kunna uppnå vård i balans.

Budgeten ska nyttjas på det sätt som är gängse både i offentlig och privat verksamhet: budgeten är ett styr- och planeringsdokument som efter avslutat verksamhetsår stäms av emot faktiskt resultat. Budgeten gäller alltså, och ska följas. Avstämning mot faktiskt utfall sker i bokslut.

Produktionsstyrelsen gjorde exakt det som kan väntas av dem i rådande läge. Den fastställda budgeten för Akademiska sjukhuset gäller också. Jag förutsätter att såväl produktionsstyrelsen som sjukhusets ledning arbetar efter fastlagd budget och andra beslut som fattats av fullmäktige och berörda styrelser.

Kungörelse om sammanträden

Landstingsfullmäktige beslutade att landstingsfullmäktiges sammanträden ska kungöras i följande tidningar: Arbetarbladet, Enköpings-Posten, UNT, Östhammars nyheter, Sala Allehanda, Uppsala-tidningen, Ena-Håbo-tidningen.

Krishanteringsplan reviderad

Landstingsfullmäktige fastställde en reviderad krishanteringsplan med reglemente för krisledningsnämnden 2011-2014. Ändringen gäller val av ordförande och vice ordförande.

Prisjusteringar av tandvård

Landstingsfullmäktige fattade beslut om att justera premierna för Frisktandvård i Folktandvården i Uppsala län. I genomsnitt ökar kostnaden med 6,5 procent, vilket är en anpassning till medianen i landet. För de två högsta premiegrupperna sänks priset. De nya priserna gäller från 1 januari 2014.

Landstingsfullmäktige beslutade också att justera priserna för så kallade egna tandvårdsåtgärder, det vill säga åtgärder som inte omfattas av det statliga tandvårdsstödet. Det gäller till exempel kosmetiska åtgärder, tandstensborttagning på friska patienter och utfärdande av tandvårdsintyg. Prishöjningen varierar mellan olika åtgärder, exempelvis höjs tidsdebiteringen för tandläkare från 1 440 kr till 1800 kr per timme.

Även prislistan för specialisttandvård justerades med en prishöjning på 15 procent. Höjningen görs mot bakgrund av att man inte har kostnadstäckning för specialisttandvården.

Organisation för AT- och ST-utbildning flyttar

Organisationen för utbildning av AT- och ST-läkare och samordningen av läkarstudenters verksamhetsförlagda utbildning i primärvård ska flyttas. Denna funktion har tidigare legat hos Primärvården. Från den 1 januari 2014 flyttas den till Landstingets ledningskontor. Det beslutade landstingsfullmäktige.

(MP) reserverade sig mot beslutet och ansåg att ansvaret borde ligga kvar hos Primärvården.

Budget för forskning och utveckling

Landstingsplan och budget 2015-2017 ska innehålla en särredovisning av de medel som satsas på forskning och utveckling. Det beslutade landstingsfullmäktige. Det ska också tas fram ett redovisningssystem för att kunna särredovisa landstingets kostnader för detta område.

Uppförandekod för leverantörer reviderad

Landstingets uppförandekod för leverantörer har reviderats.

Förändringarna innebär bland annat kraven i fortsättningen även omfattar tjänsteleverantörer. Det har tillkommit ett avsnitt om FN:s deklaration mot korruption. Vidare har det gjorts några tillägg:

  • tydligare skrivning kring intentionen med koden
  • tydligare skrivning om mänskliga rättigheter
  • leverantörer ska verka för levnadslöner
  • möjlighet att rapportera överträdelser ("whistleblowing")

 

Landstingsfullmäktige godkände den reviderade uppförandekoden.

Beslut om kösatsning

Landstingsfullmäktige beslutade att skjuta till 40 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsstyrelsen i en särskild kösatsning för 2014.

Efter sommaren har antalet operationer och vårdbesök ökat kraftigt, men landstinget har fortfarande en bit kvar innan man har kommit ner till de väntetider som krävs för att få ta del av kömiljarden och uppfylla vårdgarantin. Därför har det gjorts justeringar i beställningarna till Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping i vårdavtalen 2014, men bedömningen är att dessa insatser inte kommer att räcka.

Kösatsningen ska användas för att täcka kostnaderna för ökad produktion inom de områden som har störst köproblem.

Årsredovisning för samordningsförbundet godkänd

Landstingsfullmäktige godkände årsredovisningen för Samordningsförbundet Uppsala län för 2012 och beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

Delårsrapport godkänd

Landstingsfullmäktige godkände landstingets delårsrapport för 2013. Delårsresultatet uppgår till minus 47 miljoner kronor. Enligt prognosen kommer landstinget att göra ett resultat på minus 222 miljoner kronor under 2013, vilket är en negativ avvikelse med 449 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen beror på att den så kallade diskonteringsräntan har sänkts, vilket påverkar landstingets pensionsskuld. Balanskravsresultatet, som inte påverkas av ränteeffekten, beräknas till plus 230 miljoner kronor.

(S), (V) och (MP) reserverade sig till förmån för ett eget förslag om att medge Akademiska sjukhuset att gå med underskott 2013.

Ny byggnad för vård och behandling godkänd

En ny byggnad på Akademiska sjukhuset för vård och behandling ska byggas.

Landstingsfullmäktige beslutade att godkänna investeringen på 1,8 miljarder kronor.

Det nya huset kommer att inrymma en rad verksamheter med bland annat vård- och mottagningsrum, operationssalar, röntgen och radiologi. Det kommer också att fungera som evakueringsbyggnad under tiden som andra renoverings- och ombyggnadsarbeten pågår.

Placeringen blir nära Dag Hammarskölds väg. Enligt planen ska huset stå klart i slutet av 2016.

(S), (V) och (MP) föreslog ett tillägg om att huset ska innehålla ett bröstcancercentrum. Detta avslogs.

Kontakt