Uppsnabbat landstingsstyrelsen 2 april 2013

2013-04-02

Nya föreskrifter om förebyggande och behandling av undernäring

Landstinget har yttrat sig till Socialstyrelsen över ett förslag till nya föreskrifter om förebyggande och behandling av undernäring. Landstingets anser att uppföljningsperspektivet inte är tydligt behandlat. Landstingets bedömning är att rutiner som omfattar även uppföljning av tidigare insatser både minskar risken för återfall och innebär ett ökat lärande för organisationen.

Årsavgift Upplandsstiftelsen

Landstingsstyrelsen har yttrat sig till Upplandsstiftelsen över ett förslag till ny årsavgift. Enligt förslaget ska avgiften för 2014 räknas upp med tre procent på 2013 års årsavgift, som är 22,61 kr/invånare. Landstinget anser att det är svårt att motivera den nivå som föreslås med tanke på de uppräkningar av resurser som landstingets kärnverksamheter  förväntas få.

 

(S), (V) och (MP) reserverar sig till förmån för Upplandsstiftelsens styrelses förslag till budget och medlemsavgift för 2014 och till flerårsplan 2014-2016.

Landstinget i Uppsala läns forskningspris 2012

Landstingsstyrelsen har utsett pristagarna av Landstinget i Uppsala läns forskningspris 2012.

Fyra priser om 10 000 kr vardera delas ut för patientnära forskning som har bidragit till betydelsefulla förbättringar i hälso- och sjukvården.

Landstingets forskningspris 2012 tilldelas:

Lena Gunningberg, sjuksköterska, professor , vårdvetenskap, får priset för sin forskning inom ämnet trycksår.

Olle Korsgren, överläkare, professor, klinisk immunologi, får priset för sin forskning inom ämnesområdet ö-cellstransplanation vid diabetes.

Eva Lindberg, överläkare, adjungerad professor, lungmedicin, får priset för sitt arbete inom området sömnapné och snarkning.

Gustaf Ljungman, överläkare, docent, barnmedicin, får priset för sin forskning inom ämnesområdena barncancer och cancersmärta hos barn.

Landstinget minskade klimatpåverkan med en tredjedel

Landstinget har minskat sin klimatpåverkan med en tredjedel sedan 2010. Det framgår av landstingets miljöredovisning.

I rapporten har landstinget följt upp miljöarbetet och jämfört utfallet med målen för landstingets miljöprogram för 2011-2014. Miljöprogrammet har två fokusområden: minskad klimatpåverkan och en giftfri miljö. Det finns också en övergripande vision om att landstinget ska bli fossilbränslefritt till år 2020.

Inom de flesta områden har landstingets miljöpåverkan minskat, en trend som har pågått i flera år. Bland annat har landstinget minskat utsläppen av växthusgaser med en tredjedel. Detta beror främst på att landstinget gick över till koldioxidneutral fjärrvärme i början av 2012. För första gången minskar också landstingets energianvändning, som ett resultat av olika åtgärder för att effektivisera energianvändningen.

Den mat som serveras innehåller allt oftare ekologiska ingredienser. Av de livsmedel som förbrukades i landstinget var 37 procent ekologiskt och 15,6 procent rättvisemärkt.

Personalen reser också till och från jobbet med färdmedel som är mindre belastande för klimatet. Koldioxidutsläppen från dessa resor har minskat med 19 procent jämfört med 2010.

Inom några områden ligger landstinget långt från de uppsatta målen. Det gäller framför allt tjänsteresor. Målet är att koldioxidutsläppen ska minska med 15 procent fram till år 2014. I stället har utsläppen ökat med 9 procent per anställd sedan 2010.

(MP) inkom med särskilt yttrande om behov av översyn av regler för tjänsteresor, då nuvarande regler inte har fått önskvärd effekt.

Rekrytering av ny landstingsdirektör

Landstingsstyrelsen beslutade att tillsätta en rekryteringsgrupp för tjänsten som landstingsdirektör.

I samband med ärendet diskuterades former för uppsägning av landstingsdirektör samt tillsättning av tillförordnad landstingsdirektör.

Landstingets varumärken ses över

Landstinget ska göra en översyn av landstingets varumärken. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Bakgrunden är att de nuvarande riktlinjerna för landstingets varumärken inte stämmer överens med hur landstingets organisation och verksamheter ser ut idag. Till exempel har man infört vårdval inom primärvården och landstinget har också tagit över ansvaret för kollektivtrafiken och varumärket UL. En översyn behöver därför göras för att anpassa riktlinjerna till nuvarande förhållanden.

Med översynen som grund ska en varumärkesmanual upprättas. Den ska innehålla riktlinjer både för landstingets egna varumärken och för hur andra aktörer som landstinget samarbetar med ska förhålla sig till landstingets varumärken.

Avtal med Världsklass Uppsala förlängs

Landstinget förlänger avtalet om att medverka i nätverket "Världsklass Uppsala" under 2013. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Världsklass Uppsala är ett nätverk för samverkan om övergripande utveckling och marknadsföring av Uppsala. Syftet är att stärka Uppsalas attraktionskraft nationellt och internationellt. Kostnaden för att delta i nätverket är 200 000 kronor.

Styrkort för ledningskontoret

Landstingsstyrelsen fastställde ett balanserat styrkort för landstingets ledningskontor för 2013.

Projekt tillsätts för att utveckla Ulleråker

Landstinget ska tillsätta en projektorganisation som får i uppdrag att planera den fortsatta utvecklingen av Ulleråkerområdet. Det beslutade landstingsstyrelsen. Kostnaden för den fasta organisationen beräknas till 4,5 miljoner kronor per år under 2013 och 2014. Till detta kommer externa konsulttjänster för cirka 12 miljoner kronor.

Det ska också göras en marknadsvärdering av området. Denna beräknas vara klar till maj 2013.

Landstinget presenterade i höstas en strukturplan för Ulleråker som innebär att området utvecklas till en ny stadsdel i direkt närhet till centrala Uppsala.

(S), (V) och (MP) reserverar sig till förmån för egen skrivning, där man föreslår att inleda förhandlingar med Uppsala kommun gällande intresse av förvärv av fastigheten Kronåsen 3:1 och på vilka villkor det i så fall kan ske.

Primärvårdsfunktioner föreslås flytta till andra förvaltningar

Delar av den nuvarande Primärvården ska överföras till andra förvaltningar inom landstinget den 1 januari 2014. Detta är innehållet i ett förslag från landstingsstyrelsen.

Bakgrunden till omorganisationen är att det har tillkommit flera externa vårdgivare under de senaste åren. Därför har en översyn gjorts för att anpassa landstingets organisation till de nya förhållandena.

Fram till nu har landstingets egen primärvård haft särskilda anslag för att tillhandahålla vissa landstingsgemensamma funktioner och service till vårdgivare. Dessa verksamheter föreslås nu flytta till andra förvaltningar. Sammanlagt berörs cirka 75 landstingsanställda av förändringen.

Den största gruppen, ett trettiotal personer, kommer att föras över från Primärvården till nuvarande Habilitering och hjälpmedel. Detta gäller bland annat verksamheterna Cosmos-integrationshälsan, hemvårdsenheten, samordningen av forskningsinsatser och hälsoinriktade insatser. Även Hälsoäventyret, som idag sorterar under landstingets ledningskontor, ska tillhöra Habilitering och hjälpmedel.

Ett trettiotal personer överförs till Akademiska sjukhusets organisation. Detta gäller barnspecialistmottagningarna, psykologresurser för MVC och BVC samt barnpsykologer och psykologer till ungdomsmottagningarna.

För några funktioner vid den nuvarande Primärvården är tillhörigheten ännu inte klar, utan ska utredas vidare. Det gäller bland annat primärvårdens IT-avdelning, specialistmottagningarna i Tierp och Östhammar samt samordningen av läkarstudenter och AT/ST-läkare.

I och med att verksamheter flyttas till Habilitering och hjälpmedel föreslås förvaltningen byta namn till Hälsa och habilitering.

Landstingsfullmäktige tar ställning till landstingsstyrelsens förslag den 24 april.

(S), (V) och (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande, där man anser att landstingsstyrelsen bör följa beslutet i produktionsstyrelsen gällande organisatorisk tillhörighet, med undantag för habiliteringshusläkarmottagning och husläkarmottagning för hemlösa som föreslås ligga kvar hos Primärvården.

Inriktningsmål för Mälardalsrådet

Landstinget har yttrat sig över ett förslag till inriktningsmål för 2014 för Mälardalsrådet. Landstinget ger stöd till målen, som är: En sammanhållen region, En stark kunskapsregion, En miljösmart region och En öppen och kreativ region.

Kontakt