Uppsnabbat landstingsstyrelsen 24 juni 2013

2013-06-24

Entledigande av landstingsdirektör

Landstingsstyrelsen beslutade efter votering att entlediga den tidigare landstingsdirektören Kerstin Westholm.

Förvaltningsrätten hade upphävt det tidigare beslutet i samma ärende som fattats på delegation.

Landstingsstyrelsen beslutade också om ändringar i delegationsordningen, som bland annat förtydligar beslutsgången när det gäller landstingsdirektörens anställning.

(S), (V) och (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande, i första hand att landstingsdirektören, Kerstin Westholm ej skall avskedas, i andra hand, om beslut om entledigande tas av landstingsstyrelsen, att dag för avskedande måste anges, vilket bör vara dag för lagakraftvunnet beslut.

Rutiner för väntetidsuppföljning granskade

Landstingets revisorer har gjort en granskning av hur landstinget tar fram och kvalitetssäkrar uppgifter för att följa upp väntetider i vården. Den sammanfattande bedömningen är att hanteringen i huvudsak är ändamålsenlig.

Återrapportering av likabehandlingsarbete ska förbättras

Samtliga förvaltningar ska aktivt arbeta i enlighet med vad likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan föreskriver och återrapportera arbetet i delårsrapporter och årsredovisningar. Det skriver landstingsstyrelsen i ett beslut.

Bakgrunden är att utskottet för demokrati, jämställdhet och integration har uppmärksammat brister i rapporteringen vid en genomgång av förvaltningarnas årsredovisningar 2012.

Landstingets användning av konsulter granskad

Landstingets revisorer har gjort en granskning av landstingets användning av konsulter. Revisorernas sammanfattande bedömning är att det inte finns någon samlad bild av användningen av konsulter och att hanteringen inte är optimal. Ekonomisystemets möjligheter till kontroll och uppföljning utnyttjas inte, det görs inga övergripande kontroller av befintliga ramavtal och det finns en kultur att kringgå lagen om offentlig upphandling.

Med anledning av kritiken gav landstingsstyrelsen i uppdrag till landstingsdirektören att vidta omedelbara korrigerande åtgärder.

Landstingets upphandling granskad

Landstingets revisorer har gjort en granskning av landstingets upphandlingsprocess. Av rapporten framgår att landstingets upphandlingsprocess inte är helt ändamålsenlig. Revisorerna rekommenderar en rad åtgärder för att förbättra processen. Landstinget kommenterar kritiken i ett svar till revisorerna och redogör för de åtgärder som vidtagits. Bland annat har en ny upphandlingspolicy tagits fram.

Yttrande över strategi för en hållbar besöksnäring

Landstinget har yttrat sig till regionförbundet över promemorian Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022. Strategin ska omsätta i en ny verksamhetsplan för VisitUppland kunna vara utgångspunkt för kommunala strategier och planer för främjande av besöksnäringen. Målet är att besöksnäringen på tio års sikt ska fördubbla sin omsättning.

Landstinget skriver i sitt svar att det är positivt att de kulturella och kreativa näringarna lyfts fram, men efterfrågar närmare analyser av vad det specifika är med Uppsala län och hur det ska utvecklas för att locka fler besökare.

Svar på remiss om myndighet för alarmering

Landstinget har svarat på en remiss från Försvarsdepartementet om betänkandet från Alarmeringstjänstutredningen.

Utredningen har haft i uppdrag att se över samhällets alarmeringstjänst för att säkerställa att tjänsten fungerar effektivt, säkert och ändamålsenligt. Utredningens bedömning är att den nationella styrningen av alarmeringen behöver stärkas.

Av svaret framgår att Landstinget i Uppsala län:

  • ställer sig positivt till en statlig myndighet för alarmering
  • anser att det bör förtydligas att den utveckling som skett inom den prehospitala vården ska behållas och vidareutvecklas
  • bedömer att verksamheten kan inordnas under den existerande myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • är tveksamt till ytterligare centraliseringar av larmcentraler
  • anser att det bör vara tydligt att det görs en vårdbedömning av medicinskt skolad personal i ett larmsamtal – därefter kan andra resurser tas i anspråk
  • anser att det bör förtydligas att staten tar ansvar för larmtjänsten och övriga aktörer hanterar sina delegerade frågor – även ur ett ekonomiskt hänseende.

 

(S) reserverar sig till förmån för en annan, kortare skrivning i avsnitt 11.4 och 11.7 om att landstinget ställer sig positiva till förslag gällande inrättning av en ny myndighet samt centralisering av larmcentraler.

Överenskommelse om samverkan i Älvkarleby

Landstingsstyrelsen har godkänt en överenskommelse om samverkan mellan Älvkarleby kommun, Landstinget i Uppsala län och Polismyndigheten i Uppsala län.

Överenskommelsen syftar till att skapa bättre förutsättningar för en god och jämlik hälsa och trygghet hos befolkningen i Älvkarleby kommun. Målet är att skapa en effektiv ledning, styrning och struktur för samverkan mellan hälso- och sjukvård, utbildning och omsorg, samhällsbyggnad och polisen.

Partnerskap med idéburna organisationer ska utredas

Landstinget ska utreda möjligheterna att ingå partnerskap med idéburna organisationer. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Landstinget har idag treåriga överenskommelser som gäller 2012-2014 med sju organisationer: Adoptionscentrum Uppland, Friluftsfrämjandet, NTF Uppsala län, Röda Korsets behandlingscentrum, SISU idrottsutbildarna, Upplands idrottsförbund och Uppsala läns nykterhetsförbund.

Enligt ett förslag från utskottet för demokrati, jämställdhet och integration ska överenskommelserna ersättas av partnerskap. Syftet med detta är att stärka den idéburna sektorns självständiga roll som opinionsbildare och ta tillvara kompetens som kan saknas inom landstinget. Samtliga partnerskap ska rymmas inom befintlig budget.

Landstingsstyrelsen gav hälso- och sjukvårdstyrelsen i uppdrag att utreda frågan vidare samt uppmanade dem att söka samarbete med fler idéburna organisationer.

Finansiering av ökade driftskostnader för Akademiska

Landstingsstyrelsen behandlade ett ärende om finansieringen av de ökade driftskostnaderna som en följd av investeringarna i Framtidens Akademiska.

Landstingsstyrelsen beslutade att den rapport som har tagits fram, "Finansiering av Framtidens Akademiska", ska vara en utgångspunkt när man tar fram beslutsunderlag inför framtida investeringar. Styrelsen beslutade också att varje enskilt investeringsbeslut för Framtidens Akademiska ska föregås av särskilda analyser av konsekvenserna för driftskostnaden för fastighet och verksamhet. Av varje enskilt investeringsbeslut ska det framgå vilka kostnader som tillkommer och vilka effektiviseringar som blir en konsekvens av investeringen.

Landstingsdirektören fick i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen i november, göra en grundlig analys kring hur investeringarna påverkar respektive verksamhetsområdes möjligheter till effektiviseringar och hur dessa kan reducera kostnader eller öka intäkter.

Landstingsstyrelsen konstaterade att investeringarna i Framtidens Akademiska sannolikt kommer att kräva breda finansieringslösningar.

Ekonomirapport maj

Prognosen efter maj är att landstinget kommer att göra ett minusresultat på 259 miljoner kronor under 2013. Det negativa resultatet beror på att SKL har beslutat att sänka den så kallade diskonteringsräntan. Därmed ökar landstingets pensionsskuld, och detta påverkar resultatet. Om man bortser från denna engångseffekt beräknas landstinget göra ett positivt resultat på 193 miljoner kronor, vilket är 34 miljoner kronor sämre än vad som budgeterats och en försämring med 16 miljoner kronor jämfört med föregående prognos.

Kontakt