Uppsnabbat landstingsstyrelsen 25 november 2013

2013-11-25

Yttrande om regler för journal på nätet

Landstinget har yttrat sig till Center för eHälsa i samverkan över två förslag till regelverk för journal på nätet. Det ena gäller patienters direktåtkomst till sin egen vårddokumentation och det andra gäller juridiska hållpunkter för utlämnande och personuppgiftsansvar för prenumerationstjänsten i tjänsten HälsaFörMig.

Yttrande om Patientmaktutredningen

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över Patientmaktutredningens slutbetänkande "Ansvarsfull hälso- och sjukvård". Utredningen föreslår att den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen upphävs och ersätts av en ny lag: lagen om organisation av hälso- och sjukvårdsverksamhet. Landstinget ser positivt på att en modernare struktur på lagstiftning nu tas fram, där olika roller och landstingets huvudmannaansvar tydliggörs. Styrelsen framhåller vikten av att de brister som finns vad avser jämlik vård åtgärdas. Därför stöder man utredningens förslag om ökad transparens för att underlätta patientens val av vårdgivare. Styrelsen anser också att det är viktigt att patienters synpunkter tas tillvara på ett mer strukturerat och systematiskt sätt än vad som är fallet idag.

Avtal om kostsamverkan omförhandlas

Landstinget ska fortsätta att köpa patientmat genom den gemensamma kostnämnden fram till dess att man kan börja producera mat i egen regi igen. Avtalet om kostsamverkan med Landstinget Västmanland ska dock omförhandlas, så att avtalslängden stämmer överens med tidpunkterna då de nya köken i Enköping och Uppsala är klara. Det beslutade landstingsstyrelsen. Enligt planen kommer köket vid Lasarettet i Enköping att tas i bruk under hösten 2014 och köket vid Akademiska sjukhuset i början av 2016.

Samverkan om luftburen ambulanssjukvård

Landstinget ska teckna ett samverkansavtal med Västerbotten om luftburen ambulanssjukvård. Det beslutade landstingsstyrelsen. Avtalet omfattar bland annat upphandling av luftburen ambulanssjukvård i flygplan och organiserande av en gemensam koordineringscentral.

Kontakt